Nehemiah 7:72

Matthew(i) 72 And the other people gaue twentye thousande drammes, and two thousande pounde of syluer, & seuen and thre skore prestes garmentes.