Nehemiah 10:7

Leeser(i) 7 (10:8) Meshullam, Abiyah, Miyamin,