Hebrews 5:7

Kabyle(i) 7 Asm'akken yella Lmasiḥ di ddunit s ṣṣifa n wemdan, acḥal i gedɛa, acḥal i gḥellel s nnhati d imeṭṭawen Sidi Ṛebbi i gzemren a t-isellek si lmut. ?ef ddemma n ṭṭaɛa-ines, yețwaqbel.