Zechariah 8:23

HOT(i) 23 כה אמר יהוה צבאות בימים ההמה אשׁר יחזיקו עשׂרה אנשׁים מכל לשׁנות הגוים והחזיקו בכנף אישׁ יהודי לאמר נלכה עמכם כי שׁמענו אלהים עמכם׃