Ezekiel 24:21

HOT(i) 21 אמר לבית ישׂראל כה אמר אדני יהוה הנני מחלל את מקדשׁי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשׁכם ובניכם ובנותיכם אשׁר עזבתם בחרב יפלו׃