Exodus 6:16-19

HOT(i) 16 ואלה שׁמות בני לוי לתלדתם גרשׁון וקהת ומררי ושׁני חיי לוי שׁבע ושׁלשׁים ומאת שׁנה׃ 17 בני גרשׁון לבני ושׁמעי למשׁפחתם׃ 18 ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושׁני חיי קהת שׁלשׁ ושׁלשׁים ומאת שׁנה׃ 19 ובני מררי מחלי ומושׁי אלה משׁפחת הלוי לתלדתם׃