Isaiah 7:12

CUVS(i) 12 亚 哈 斯 说 : 我 不 求 ; 我 不 试 探 耶 和 华 。