Ezra 2

CUVS(i) 1 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 从 前 掳 到 巴 比 伦 之 犹 大 省 的 人 , 现 在 他 们 的 子 孙 从 被 掳 到 之 地 回 耶 路 撒 冷 和 犹 大 , 各 归 本 城 2 他 们 是 同 着 所 罗 巴 伯 、 耶 书 亚 、 尼 希 米 、 西 莱 雅 、 利 来 雅 、 末 底 改 、 必 珊 、 米 斯 拔 、 比 革 瓦 伊 、 利 宏 、 巴 拿 回 来 的 。 3 以 色 列 人 民 的 数 目 记 在 下 面 : 巴 录 的 子 孙 二 千 一 百 七 十 二 名 ; 4 示 法 提 雅 的 子 孙 叁 百 七 十 二 名 ; 5 亚 拉 的 子 孙 七 百 七 十 五 名 ; 6 巴 哈 摩 押 的 后 裔 , 就 是 耶 书 亚 和 约 押 的 子 孙 二 千 八 百 一 十 二 名 ; 7 以 拦 的 子 孙 一 千 二 百 五 十 四 名 ; 8 萨 土 的 子 孙 九 百 四 十 五 名 ; 9 萨 改 的 子 孙 七 百 六 十 名 ; 10 巴 尼 的 子 孙 六 百 四 十 二 名 ; 11 比 拜 的 子 孙 六 百 二 十 叁 名 ; 12 押 甲 的 子 孙 一 千 二 百 二 十 二 名 ; 13 亚 多 尼 干 的 子 孙 六 百 六 十 六 名 ; 14 比 革 瓦 伊 的 子 孙 二 千 零 五 十 六 名 ; 15 亚 丁 的 子 孙 四 百 五 十 四 名 ; 16 亚 特 的 后 裔 , 就 是 希 西 家 的 子 孙 , 九 十 八 名 ; 17 比 赛 的 子 孙 叁 百 二 十 叁 名 ; 18 约 拉 的 子 孙 一 百 一 十 二 名 ; 19 哈 顺 的 子 孙 二 百 二 十 叁 名 ; 20 吉 罢 珥 人 九 十 五 名 ; 21 伯 利 恒 人 一 百 二 十 叁 名 ; 22 尼 陀 法 人 五 十 六 名 ; 23 亚 拿 突 人 一 百 二 十 八 名 ; 24 亚 斯 玛 弗 人 四 十 二 名 ; 25 基 列 耶 琳 人 、 基 非 拉 人 、 比 录 人 共 七 百 四 十 叁 名 ; 26 拉 玛 人 、 迦 巴 人 共 六 百 二 十 一 名 ; 27 默 玛 人 一 百 二 十 二 名 ; 28 伯 特 利 人 、 艾 人 共 二 百 二 十 叁 名 ; 29 尼 波 人 五 十 二 名 ; 30 末 必 人 一 百 五 十 六 名 ; 31 别 的 以 拦 子 孙 一 千 二 百 五 十 四 名 ; 32 哈 琳 的 子 孙 叁 百 二 十 名 ; 33 罗 德 人 、 哈 第 人 、 阿 挪 人 共 七 百 二 十 五 名 ; 34 耶 利 哥 人 叁 百 四 十 五 名 ; 35 西 拿 人 叁 千 六 百 叁 十 名 。 36 祭 司 : 耶 书 亚 家 耶 大 雅 的 子 孙 九 百 七 十 叁 名 ; 37 音 麦 的 子 孙 一 千 零 五 十 二 名 ; 38 巴 施 户 珥 的 子 孙 一 千 二 百 四 十 七 名 ; 39 哈 琳 的 子 孙 一 千 零 一 十 七 名 。 40 利 未 人 : 何 达 威 雅 的 后 裔 , 就 是 耶 书 亚 和 甲 篾 的 子 孙 七 十 四 名 。 41 歌 唱 的 : 亚 萨 的 子 孙 一 百 二 十 八 名 。 42 守 门 的 : 沙 龙 的 子 孙 、 亚 特 的 子 孙 、 达 们 的 子 孙 、 亚 谷 的 子 孙 、 哈 底 大 的 子 孙 、 朔 拜 的 子 孙 , 共 一 百 叁 十 九 名 。 43 尼 提 宁 ( 就 是 殿 役 ) : 西 哈 的 子 孙 、 哈 苏 巴 的 子 孙 、 答 巴 俄 的 子 孙 、 44 基 绿 的 子 孙 、 西 亚 的 子 孙 、 巴 顿 的 子 孙 、 45 利 巴 拿 的 子 孙 、 哈 迦 巴 的 子 孙 、 亚 谷 的 子 孙 、 46 哈 甲 的 子 孙 、 萨 买 的 子 孙 、 哈 难 的 子 孙 、 47 吉 德 的 子 孙 、 迦 哈 的 子 孙 、 利 亚 雅 的 子 孙 、 48 利 汛 的 子 孙 、 尼 哥 大 的 子 孙 、 迦 散 的 子 孙 、 49 乌 撒 的 子 孙 、 巴 西 亚 的 子 孙 、 比 赛 的 子 孙 、 50 押 拿 的 子 孙 、 米 乌 宁 的 子 孙 、 尼 普 心 的 子 孙 、 51 巴 卜 的 子 孙 、 哈 古 巴 的 子 孙 、 哈 忽 的 子 孙 、 52 巴 洗 律 的 子 孙 、 米 希 大 的 子 孙 、 哈 沙 的 子 孙 、 53 巴 柯 的 子 孙 、 西 西 拉 的 子 孙 、 答 玛 的 子 孙 、 54 尼 细 亚 的 子 孙 、 哈 提 法 的 子 孙 。 55 所 罗 门 仆 人 的 后 裔 , 就 是 琐 太 的 子 孙 、 琐 斐 列 的 子 孙 、 比 路 大 的 子 孙 、 56 雅 拉 的 子 孙 、 达 昆 的 子 孙 、 吉 德 的 子 孙 、 57 示 法 提 雅 的 子 孙 、 哈 替 的 子 孙 、 玻 黑 列 哈 斯 巴 音 的 子 孙 、 亚 米 的 子 孙 。 58 尼 提 宁 和 所 罗 门 仆 人 的 后 裔 共 叁 百 九 十 二 名 。 59 从 特 米 拉 、 特 哈 萨 、 基 绿 、 押 但 、 音 麦 上 来 的 , 不 能 指 明 他 们 的 宗 族 谱 系 是 以 色 列 人 不 是 ; 60 他 们 是 第 来 雅 的 子 孙 、 多 比 雅 的 子 孙 、 尼 哥 大 的 子 孙 , 共 六 百 五 十 二 名 。 61 祭 司 中 , 哈 巴 雅 的 子 孙 、 哈 哥 斯 的 子 孙 、 巴 西 莱 的 子 孙 ; 因 为 他 们 的 先 祖 娶 了 基 列 人 巴 西 莱 的 女 儿 为 妻 , 所 以 起 名 叫 巴 西 莱 。 62 这 叁 家 的 人 在 族 谱 之 中 寻 查 自 己 的 谱 系 , 却 寻 不 着 , 因 此 算 为 不 洁 , 不 准 供 祭 司 的 职 任 。 63 省 长 对 他 们 说 : 「 不 可 吃 至 圣 的 物 , 直 到 冇 用 乌 陵 和 土 明 决 疑 的 祭 司 兴 起 来 。 」 64 会 众 共 冇 四 万 二 千 叁 百 六 十 名 。 65 此 外 , 还 冇 他 们 的 仆 婢 七 千 叁 百 叁 十 七 名 , 又 冇 歌 唱 的 男 女 二 百 名 。 66 他 们 冇 马 七 百 叁 十 六 匹 , 骡 子 二 百 四 十 五 匹 , 67 骆 驼 四 百 叁 十 五 隻 , 驴 六 千 七 百 二 十 匹 。 68 冇 些 族 长 到 了 耶 路 撒 冷 耶 和 华 殿 的 地 方 , 便 为   神 的 殿 甘 心 献 上 礼 物 , 要 重 新 建 造 。 69 他 们 量 力 捐 入 工 程 库 的 金 子 六 万 一 千 达 利 克 , 银 子 五 千 弥 拿 , 并 祭 司 的 礼 服 一 百 件 。 70 于 是 祭 司 、 利 未 人 、 民 中 的 一 些 人 、 歌 唱 的 、 守 门 的 、 尼 提 宁 , 并 以 色 列 众 人 , 各 住 在 自 己 的 城 里 。