Psalms 64:6

Arabic(i) 6 يخترعون اثما تمموا اختراعا محكما. وداخل الانسان وقلبه عميق