Nehemiah 10:16

ABP_Strongs(i)
  16 G* Adonijah, G* Bigvai, G* Adin,