Appendix - Trench's New Testament Synonyms

Appendix

Some Synonyms Not Discussed
Useless, Worthless
achrestos, achreios
Ignorance
agnoia, agnosia
Eternal
aidios, aionios
Lamb, Sheep
amnos, arnion
Reminder, Remembrance
anamnesis, hypomnesis
Rest
anapausis, katapausis
Without
aneu, choris
Folly, Foolishness
anoia, aphrosyne, moria
Enemy, Hostile, Adversary
antidikos, echthros, hypenantios
Disobedient, Unbelieving
apeithes, apistos
Weakness, Illness, Disease, Plague
astheneia, nosos, malakia, mastix
Weak, Ill
asthenes, arrostos
Weight, Burden, Millstone
baros, phortion, onkos
Establish, Fix Firmly, Found, Support
bebaioo, rhizoomai, themelioo, sterizo
Will, Wish
boulomai, thelo
Infant, Small Child
brephos, paidion
Joy, Exultation, Gladness
chara, agalliasis, euphrosyne
Devil, Demon, Accuser
diabolos, daimon, daimonion, kategor
Teach, Admonish, Instruct
didasko, noutheteo, sophronizo
Righteous Deed, Justification, Righteousness
dikaioma, dikaiosis, dikaiosyne
Glory, Honor, Praiseworthy
doxa, time, epainos
Mercy, Pity
eleos, oiktirmos
Hope, Expectation
elpis, apokaradokia
Hope, Faith
elpis, pistis
Commandment, Teaching
entalma, didaskalia
Thought, Insight, Reasoning
erxthymesis, ennoia, dialogismos
Commandment
entole, dogma, parangelia
Steward, Manager
epitropos, oikonomos
Come
erchomai, heko
Quiet
eremos, hesychios
Strife, Contention
eris, eritheia
Praise, Give Thanks

eulogeo, eucharisteo
Generous, Liberal
eumetadotos, koinonikos
Authority, Power, Might, Strength, Violence, Working
exousia, dynamis, kratos, ischys, bia, energeia
Treasury, Treasure Box, Storehouse
gaza, thesauros, apotheke
Know
ginosko, oida, epistamai
Tongue, Language
glossa, dialektos
Hades, Hell, Tartarus, Prison
hades, geenna, tartaros, phylake
Holiness
hagiasmos, hagiotes, hagiosyne
Steadfast
hedraios, eumetakinetos
See, Look at, Behold, Perceive, Appear
horao, blepo, theaomai, theoreo, hoptomai
Rain, Thunderstorm
huetos, ombros
Son of God, Servant of God
hyois theou, pais theou
Sow, Swine
hys, choiros
Heal
iaomai, therapeuo
Call, Name
kaleo, onomazo
Good
kalos, agathos
Condemn
kataginosko, katakrino
Restore, Complete
katartizo, teleioo
Tossed Back and Forth, Carried About, Troubled
klydonizomai, periphero, tarasso
Hair
kome, thrix
Labor, Strive
kopiao, agonizomai
Cry Out
krazo, kraugazo, boao, anaboao
Meat, Flesh
kreas, sarx
Property, Possessions
ktemata, hyparxis
Craftiness, Scheming, Trickery
kybeia, methodeia, panourgia
Word
logos, rhema
Revile, Blaspheme
oidoreo, blasphemeo
Sorrow, Pain, Birthpain
lype, odyne, odin
Redeemer, Savior
lytrotes, soter
Sword
machaira, rhomphaia
Patience, Gentleness
makrothymia, praotes
Partner, Companion
metochos, koinonos
Roar
mykaomai, oryomai
Cloud
nephos, nephele
Lawyer, Teacher of the Law, Scribe
nomikos, nomodidaskalos, grammateus
Destruction
olethros, apoleia
Reproach, Revile, Find Fault, Curse

oneidizo, loidoreo, memphomai, kakologeo
Owe, It Is Necessary
opheilo, dei
Eye
ophthalmos, omma
Encouragement
paregoria, paramythia, paraklesis
Proverb, Parable
paroimia, parabole
Send
pempo, apostello
Dusky, Slime
pelos, borboros
Tribute, Taxes
pharos, telos
Well, Fountain
phrear, pege
Be Careful, Be Anxious
phrontizo, merimnao
Deceive
planao, apatao, paralogizomai
Spirit, Mind
pneuma, nous
River, Brook
potamos, cheimarros
Gentle, Quiet
praus, hesychios
Old Man
presbytes, geron
Offering, Sacrifice, Gift
prosphora, thysia, doron
Firstborn, Only Begotten
prototokos, monogenes
Tale-bearer, Slanderer
psithyristes, katalalos
Terror, Fear, Astonishment
ptoesis, thambos, ekstasis
Split, Sect
schisma, airesis
Silent
sigao, siopao
Crooked
skolios, diestrammenos
Basket
spyris, kophinos
Mark, Bruise, Blow
stigma, molops, plege
Help
syllambano, boetheo
Sympathize, Have Compassion
sympatheo, metriopatheo
Trouble, Stir Up
tarasso, tyrbazo
Guard
tereo, phylasso, phroureo
Foundation, Steadfast
tethemeliomenos, hedraios
Mortal, Dead
thnetos, nekros
Eat
trogo, phagomai, esthio
Type, Allegory
typos, allegoroumenon
Type, Example, Pattern, Model
typos, hpodeigma, hypogrammos, hypotyposis
Stranger, Foreigner, Sojourner
xenos, paroikos, parepidemos
Tree, Cross
xylon, stauros

Trench's New Testament Synonyms Topics