Bible verses about "hannah" | HOT

1 Samuel 2:1

1 ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שׂמחתי בישׁועתך׃

1 Samuel 2:1-10

1 ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שׂמחתי בישׁועתך׃2 אין קדושׁ כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃3 אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃4 קשׁת גברים חתים ונכשׁלים אזרו חיל׃5 שׂבעים בלחם נשׂכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שׁבעה ורבת בנים אמללה׃6 יהוה ממית ומחיה מוריד שׁאול ויעל׃7 יהוה מורישׁ ומעשׁיר משׁפיל אף מרומם׃8 מקים מעפר דל מאשׁפת ירים אביון להושׁיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישׁת עליהם תבל׃9 רגלי חסידו ישׁמר ורשׁעים בחשׁך ידמו כי לא בכח יגבר אישׁ׃10 יהוה יחתו מריבו עלו בשׁמים ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משׁיחו׃

1 Samuel 1:1-28

1 ויהי אישׁ אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושׁמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו בן צוף אפרתי׃2 ולו שׁתי נשׁים שׁם אחת חנה ושׁם השׁנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים׃3 ועלה האישׁ ההוא מעירו מימים ימימה להשׁתחות ולזבח ליהוה צבאות בשׁלה ושׁם שׁני בני עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה׃4 ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשׁתו ולכל בניה ובנותיה מנות׃5 ולחנה יתן מנה אחת אפים כי את חנה אהב ויהוה סגר רחמה׃6 וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר יהוה בעד רחמה׃7 וכן יעשׂה שׁנה בשׁנה מדי עלתה בבית יהוה כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל׃8 ויאמר לה אלקנה אישׁה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשׂרה בנים׃9 ותקם חנה אחרי אכלה בשׁלה ואחרי שׁתה ועלי הכהן ישׁב על הכסא על מזוזת היכל יהוה׃10 והיא מרת נפשׁ ותתפלל על יהוה ובכה תבכה׃11 ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשׁכח את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשׁים ונתתיו ליהוה כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשׁו׃12 והיה כי הרבתה להתפלל לפני יהוה ועלי שׁמר את פיה׃13 וחנה היא מדברת על לבה רק שׂפתיה נעות וקולה לא ישׁמע ויחשׁבה עלי לשׁכרה׃14 ויאמר אליה עלי עד מתי תשׁתכרין הסירי את יינך מעליך׃15 ותען חנה ותאמר לא אדני אשׁה קשׁת רוח אנכי ויין ושׁכר לא שׁתיתי ואשׁפך את נפשׁי לפני יהוה׃16 אל תתן את אמתך לפני בת בליעל כי מרב שׂיחי וכעסי דברתי עד הנה׃17 ויען עלי ויאמר לכי לשׁלום ואלהי ישׂראל יתן את שׁלתך אשׁר שׁאלת מעמו׃18 ותאמר תמצא שׁפחתך חן בעיניך ותלך האשׁה לדרכה ותאכל ופניה לא היו לה עוד׃19 וישׁכמו בבקר וישׁתחוו לפני יהוה וישׁבו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשׁתו ויזכרה יהוה׃20 ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שׁמו שׁמואל כי מיהוה שׁאלתיו׃21 ויעל האישׁ אלקנה וכל ביתו לזבח ליהוה את זבח הימים ואת נדרו׃22 וחנה לא עלתה כי אמרה לאישׁה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את פני יהוה וישׁב שׁם עד עולם׃23 ויאמר לה אלקנה אישׁה עשׂי הטוב בעיניך שׁבי עד גמלך אתו אך יקם יהוה את דברו ותשׁב האשׁה ותינק את בנה עד גמלה אתו׃24 ותעלהו עמה כאשׁר גמלתו בפרים שׁלשׁה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית יהוה שׁלו והנער נער׃25 וישׁחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי׃26 ותאמר בי אדני חי נפשׁך אדני אני האשׁה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל יהוה׃27 אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שׁאלתי אשׁר שׁאלתי מעמו׃28 וגם אנכי השׁאלתהו ליהוה כל הימים אשׁר היה הוא שׁאול ליהוה וישׁתחו שׁם ליהוה׃

1 Samuel 2:1-36

1 ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שׂמחתי בישׁועתך׃2 אין קדושׁ כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃3 אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃4 קשׁת גברים חתים ונכשׁלים אזרו חיל׃5 שׂבעים בלחם נשׂכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שׁבעה ורבת בנים אמללה׃6 יהוה ממית ומחיה מוריד שׁאול ויעל׃7 יהוה מורישׁ ומעשׁיר משׁפיל אף מרומם׃8 מקים מעפר דל מאשׁפת ירים אביון להושׁיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישׁת עליהם תבל׃9 רגלי חסידו ישׁמר ורשׁעים בחשׁך ידמו כי לא בכח יגבר אישׁ׃10 יהוה יחתו מריבו עלו בשׁמים ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משׁיחו׃11 וילך אלקנה הרמתה על ביתו והנער היה משׁרת את יהוה את פני עלי הכהן׃12 ובני עלי בני בליעל לא ידעו את יהוה׃13 ומשׁפט הכהנים את העם כל אישׁ זבח זבח ובא נער הכהן כבשׁל הבשׂר והמזלג שׁלשׁ השׁנים בידו׃14 והכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור כל אשׁר יעלה המזלג יקח הכהן בו ככה יעשׂו לכל ישׂראל הבאים שׁם בשׁלה׃15 גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאישׁ הזבח תנה בשׂר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשׂר מבשׁל כי אם חי׃16 ויאמר אליו האישׁ קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשׁר תאוה נפשׁך ואמר לו כי עתה תתן ואם לא לקחתי בחזקה׃17 ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את פני יהוה כי נאצו האנשׁים את מנחת יהוה׃18 ושׁמואל משׁרת את פני יהוה נער חגור אפוד בד׃19 ומעיל קטן תעשׂה לו אמו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישׁה לזבח את זבח הימים׃20 וברך עלי את אלקנה ואת אשׁתו ואמר ישׂם יהוה לך זרע מן האשׁה הזאת תחת השׁאלה אשׁר שׁאל ליהוה והלכו למקמו׃21 כי פקד יהוה את חנה ותהר ותלד שׁלשׁה בנים ושׁתי בנות ויגדל הנער שׁמואל עם יהוה׃22 ועלי זקן מאד ושׁמע את כל אשׁר יעשׂון בניו לכל ישׂראל ואת אשׁר ישׁכבון את הנשׁים הצבאות פתח אהל מועד׃23 ויאמר להם למה תעשׂון כדברים האלה אשׁר אנכי שׁמע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה׃24 אל בני כי לוא טובה השׁמעה אשׁר אנכי שׁמע מעברים עם יהוה׃25 אם יחטא אישׁ לאישׁ ופללו אלהים ואם ליהוה יחטא אישׁ מי יתפלל לו ולא ישׁמעו לקול אביהם כי חפץ יהוה להמיתם׃26 והנער שׁמואל הלך וגדל וטוב גם עם יהוה וגם עם אנשׁים׃27 ויבא אישׁ אלהים אל עלי ויאמר אליו כה אמר יהוה הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה׃28 ובחר אתו מכל שׁבטי ישׂראל לי לכהן לעלות על מזבחי להקטיר קטרת לשׂאת אפוד לפני ואתנה לבית אביך את כל אשׁי בני ישׂראל׃29 למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשׁר צויתי מעון ותכבד את בניך ממני להבריאכם מראשׁית כל מנחת ישׂראל לעמי׃30 לכן נאם יהוה אלהי ישׂראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם יהוה חלילה לי כי מכבדי אכבד ובזי יקלו׃31 הנה ימים באים וגדעתי את זרעך ואת זרע בית אביך מהיות זקן בביתך׃32 והבטת צר מעון בכל אשׁר ייטיב את ישׂראל ולא יהיה זקן בביתך כל הימים׃33 ואישׁ לא אכרית לך מעם מזבחי לכלות את עיניך ולאדיב את נפשׁך וכל מרבית ביתך ימותו אנשׁים׃34 וזה לך האות אשׁר יבא אל שׁני בניך אל חפני ופינחס ביום אחד ימותו שׁניהם׃35 והקימתי לי כהן נאמן כאשׁר בלבבי ובנפשׁי יעשׂה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משׁיחי כל הימים׃36 והיה כל הנותר בביתך יבוא להשׁתחות לו לאגורת כסף וככר לחם ואמר ספחני נא אל אחת הכהנות לאכל פת לחם׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.