MATTHIAS - Thompson Chain Reference Topic

MATTHIAS
  the apostle chosen in place of Judas Iscariot
Acts 1:26

Thompson Chain Reference Study Bible Topics