6 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

1,489 occurrences in 1,383 verses.

Genesis 2:24

  2:24   1752 ένεκεν Because of 3778 τούτου this 2641 καταλείψει [2shall leave 444 άνθρωπος 1man] 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτού his father 2532 και and 3588 την   3384 μητέρα mother, 2532 και and 4347 προσκολληθήσεται shall cleave to 3588 τη   1135-1473 γυναίκα αυτού his wife, 2532 και and 1510.8.6 έσονται [3shall be 3588 οι 1the 1417 δύο 2two] 1519 εις for 4561 σάρκα [2flesh 1520 μίαν 1one].   2:25   2532 και And 1510.7.6 ήσαν [3were 3588 οι 1the 1417 δύο 2two] 1131 γυμνοί naked, 3739 ο   5037 τε both * Αδάμ Adam 2532 και and 3588 η   1135-1473 γυνή αυτού his wife. 2532 και And 3756 ουκ they were not 153 ησχύνοντο ashamed.

Genesis 3:7

  3:7   2532 και And 1272 διηνοίχθησαν [5were opened wide 3588 οι 1the 3788 οφθαλμοί 2eyes 3588 των 3of the 1417 δύο 4two], 2532 και and 1097 έγνωσαν they knew 3754 ότι that 1131-1510.7.6 γυμνοί ήσαν they were naked. 2532 και And 4475.2 έρραψαν they sewed 5444 φύλλα leaves 4808 συκής of a fig-tree, 2532 και and 4160 εποίησαν made 1473 αυτοίς to themselves 4023.1 περιζώματα loincloths.

Genesis 6:2

  6:2   1492 ιδόντες [5were beholding 1161 δε 1And 3588 οι 2the 5207 υιοί 3sons 3588 του   2316 θεού 4of God] 3588 τας the 2364 θυγατέρας daughters 3588 των of 444 ανθρώπων men, 3754 ότι that 2570-1510.2.6 καλαί εισιν they are good, 2983 έλαβον that they took 1438 εαυτοίς to themselves 1135 γυναίκας women 575 από from 3956 πασών all 3739 ων of whom 1586 εξελέξαντο they chose.   6:3   2532 και And 2036 είπε [3said 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316 θεός 2God], 3766.2 ου μη No way 2650 καταμείνη should [2stay 3588 το   4151-1473 πνεύμά μου 1my spirit] 1722 εν with 3588 τοις   444-3778 ανθρώποις τούτοις these men, 1223 διά on account of 3588 το   1510.1-1473 είναι αυτούς their being 4561 σάρκας flesh; 1510.8.6 έσονται [3will be 1161 δε 1and 3588 αι   2250-1473 ημέραι αυτών 2their days] 1540 εκατόν a hundred 1501 είκοσιν twenty 2094 έτη years.   6:4   3588-1161 οι δε And the 1095.2 γίγαντες giants 1510.7.6 ήσαν were 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth 1722 εν in 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days. 2532 και And 3326 μετ΄ after 1565 εκείνο that, 5613-302 ως αν [4continually 1531 εισεπορεύοντο 5entered 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons 3588 του   2316 θεού 3of God] 4314 προς to 3588 τας the 2364 θυγατέρας daughters 3588 των   444 ανθρώπων of men, 2532 και and 1080 εγεννώσαν procreated 1438 εαυτοίς for themselves. 1565 εκείνοι Those 1510.7.6 ήσαν were 3588 οι the 1095.2 γίγαντες giants, 3588 οι the ones 575 απ΄ from 165 αιώνος the eon, 3588 οι the 444 άνθρωποι [2men 3588 οι   3687.1 ονομαστοί 1renowned].

Genesis 6:9

  6:9   3778-1161 αύται δε And these 3588 αι are the 1078 γενέσεις origins * Νώε of Noah. * Νώε Noah 444 άνθρωπος [2man 1342 δίκαιος 1was a just] 5046-1510.6 τέλειος ων being perfect 1722 εν in 3588 τη   1074-1473 γενεά αυτού his generation; 3588 τω   2316 θεώ [3to God 2100 ευηρέστησε 2was well-pleasing * Νώε 1Noah].

Genesis 6:19

  6:19   2532 και And 575 από from 3956 πάντων all 3588 των the 2934 κτηνών cattle, 2532 και and 575 από from 3956 πάντων all 3588 των the 2062 ερπετών reptiles, 2532 και and 575 από from 3956 πάντων all 3588 των the 2342 θηρίων wild beasts, 2532 και and 575 από from 3956 πάσης all 4561 σαρκός flesh, 1417.1 δύο δύο two by two 575 από from 3956 πάντων all 1521 εισάξεις you shall bring 1519 εις into 3588 την the 2787 κιβωτόν ark, 2443 ίνα that 5142 τρέφης you may maintain them 3326 μετά with 4572 σεαυτού yourself -- 730 άρσεν male 2532 και and 2338 θήλυ female 1510.8.6 έσονται they shall be.

Genesis 9:18

  9:18   1510.7.6-1161 ήσαν δε And these were 3588 οι the 5207 υιοί sons * Νώε of Noah, 3588 οι the ones 1831 εξελθόντες coming forth 1537 εκ from 3588 της the 2787 κιβωτού ark, * Σημ Shem, * Χαμ Ham, * Ιάφεθ Japheth. *-1161 Χαμ δε And Ham 1510.7.3 ην was 3962 πατήρ father * Χαναάν of Canaan.   9:19   5140-3778 τρεις ούτοί These three 1510.2.6 εισιν are 3588 οι the 5207 υιοί sons * Νώε of Noah. 575 από From 3778 τούτων these, 1289 διεσπάρησαν men were disseminated 1909 επί upon 3956 πάσαν all 3588 την the 1093 γην earth.

Genesis 14:13

  14:13   3854 παραγενόμενος [5coming 1161 δε 1And 3588 των 3of the 391.2 ανασωθέντων 4ones being rescued 5100 τις 2a certain person], 518 απήγγειλεν reported * Άβραμ to Abram, 3588 τω to the 4009.2 περάτη traveler. 1473-1161 αυτός δε And he 2730 κατώκει dwelt 4314 προς at 3588 τη the 1409.2 δρυϊ oak 3588 τη   * Μαμβρή of Mamre * Αμορραίου the Amorite 3588 του of the 80 αδελφού brother * Εσχώλ of Eshcol, 2532 και and 3588 του the 80 αδελφού brother * Ευνάν of Aner, 3739 οι who 1510.7.6 ήσαν were 4945.1 συνωμόται confederates 3588 του   * Άβραμ of Abram.

Genesis 17:16

  17:16   2127-1161 ευλογήσω δε And I will bless 1473 αυτήν her, 2532 και and 1325 δώσω give 1473 σοι to you 1537 εξ from 1473 αυτής her 5043 τέκνον a child. 2532 και And 2127 ευλογήσω I will bless 1473 αυτό it, 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 1519 εις for 1484 έθνη nations; 2532 και and 935 βασιλείς kings 1484 εθνών of nations 1537 εξ [2from 1473 αυτού 3him 1510.8.6 έσονται 1will be].

Genesis 18:10

  18:10   2036-1161 είπε δε And he said, 1879.1 επαναστρέφων Returning, 2240 ήξω I will come 4314 προς to 1473 σε you 2596 κατά according to 3588 τον   2540-3778 καιρόν τούτον this time 1519 εις to 5610 ώρας the hour; 2532 και and 2192 έξει [3will have 5207 υιόν 4a son * Σάρρα 1Sarah 3588 η   1135-1473 γυνή σου 2your wife]. *-1161 Σάρρα δε And Sarah 191 ήκουσε heard 4314 προς by 3588 την the 2374 θύραν door 3588 της of the 4633 σκηνής tent, 1510.6 ούσα being 3693 όπισθεν behind 1473 αυτού him.

Genesis 19:5

  19:5   2532 και And 1573.1 εξεκαλούντο they called forth 3588 τον   * Λωτ Lot. 2532 και And 3004 έλεγον they said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 4226 που Where 1510.2.6 εισίν are they, 3588 οι the 435 άνδρες men, 3588 οι the ones 1525 εισελθόντες entering 4314 προς to 1473 σε you 3588 την   3571 νύκτα this night? 1806 εξάγαγε Lead 1473 αυτούς them 4314 προς to 1473 ημάς us, 2443 ίνα that 4773.1 συγγενώμεθα we may be intimate 1473 αυτοίς with them!

Genesis 19:8

  19:8   1510.2.6-1161 εισί δε But there are 1473 μοι to me 1417 δύο two 2364 θυγατέρες daughters 3739 αι who 3756-1097 ουκ έγνωσαν knew not 435 άνδρα a man. 1806 εξάξω I will lead 1473 αυτάς them 4314 προς to 1473 υμάς you, 2532 και and 5530 χράσθε you treat 1473 αυταίς them 2505 καθά as 302 αν   700 αρέσκοι pleases 1473 υμίν you! 3440 μόνον Only 1519 εις to 3588 τους   435-3778 άνδρας τούτους these men 3361 μη you should not 4160 ποιήσητε do 94 άδικον unjust, 3739-1752 ου είνεκεν because 1525 εισήλθον they entered 5259 υπό under 3588 την the 4629.2 σκέπην protection 3588 των   1385-1473 δοκών μου of my beams.

Genesis 19:11

  19:11   3588-1161 τους δε And the 435 άνδρας men 3588 τους   1510.6 όντας being 1909 επί at 3588 της the 2374 θύρας door 3588 του of the 3624 οίκου house 3960 επάταξαν were struck 1722 εν with 516.3 αορασία inability to see, 575 από from 3397 μικρού small 2193 έως unto 3173 μεγάλου great, 2532 και and 3886 παρελύθησαν they were disabled 2212 ζητούντες in seeking 3588 την the 2374 θύραν door.   19:12   2036 είπον [4said 1161 δε 1And 3588 οι 2the 435 άνδρες 3men] 4314 προς to * Λωτ Lot, 1510.2.6 εισί Are there 1473 σοι [2to you 5602 ώδε 3here 1059.2 γαμβροί 1in-laws], 2228 η or 5207 υιοί sons 2228 η or 2364 θυγατέρες daughters? 2228 η Or 1536 είτις if [2any 1473 σοι 4to you 243 άλλος 3other 1510.2.3 εστίν 1there is] 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city 1806 εξάγαγε you lead them out 1537 εκ of 3588 του   5117-3778 τόπου τούτου this place!

Genesis 21:29

  21:29   2532 και And 2036-* είπεν Αβιμέλεχ Abimelech said 3588 τω   * Αβραάμ to Abraham, 5100 τι What 1510.2.6 εισιν are 3588 αι the 2033 επτά seven 285.1 αμνάδες ewe-lambs 3588 των   4263 προβάτων of sheep -- 3778 τούτων these, 3739 ας which 2476 έστησας you set 3441 μόνας alone?

Genesis 23:9

  23:9   2532 και And 1325 δότω let him give 1473 μοι to me 3588 το the 4693 σπήλαιον [2cave 3588 το   1362 διπλούν 1double] 3739 ο which 1510.2.3 εστιν is 1473 αυτού his -- 3588 το the 1510.6 ον one being 1722 εν in 3313 μέρει a part 3588 του   68-1473 αγρού αυτού of his field. 694 αργυρίου [4of silver 3588 του   514 αξίου 3for its worth 1325 δότω 1Let him give 1473-1473 μοι αυτό 2it to me], 1722 εν [4among 1473 υμίν 5you 1519 εις 1for 2934.3 κτήσιν 2a possession 3419 μνημείου 3of a memorial].

Genesis 24:54

  24:54   2532 και And 2068 έφαγον they ate 2532 και and 4095 έπιον drank. 2532 και And 1473 αυτός he 2532 και and 3588 οι the 435 άνδρες men 3588 οι   3326 μετ΄ [2with 1473 αυτού 3him 1510.6 όντες 1being] 2532 και   2837 εκοιμήθησαν went to sleep. 2532 και And 450 αναστάς rising up 4404 πρωϊ in the morning, 2036 είπεν he said, 1599-1473 εκπέμψατε με Send me forth! 2443 ίνα that 565 απέλθω I may go forth 4314 προς to 3588 τον   2962-1473 κύρίον μου my master.

Genesis 25:4

  25:4   5207-1161 υιοί δε And the sons * Μαδιάμ of Midian * Γεφαρ were Ephah, 2532 και and * Αφείρ Epher, 2532 και and * Ενώχ Hanoch, 2532 και and * Αβιδά Abida, 2532 και and * Ραγά Eldaah. 3956 πάντες All 3778 ούτοι these 1510.7.6 ήσαν were 5207 υιοί sons * Χεττούρας of Keturah.

Genesis 25:16

  25:16   3778 ούτοί These 1510.2.6 εισιν are 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ισμαήλ of Ishmael, 2532 και and 3778 ταύτα these are 3588 τα the 3686 ονόματα names 1473 αυτών of them 1722 εν by 3588 ταις   4633-1473 σκηναίς αυτών their tents, 2532 και and 1722 εν by 3588 ταις   1886-1473 επαύλεσιν αυτών their properties -- 1427 δώδεκα twelve 758 άρχοντες rulers 2596 κατά according to 1484-1473 έθνη αυτών their nation.

Genesis 25:23

  25:23   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 1473 αυτή to her, 1417 δύο Two 1484 έθνη nations 1722 εν [2in 1064-1473 γαστρί σου 3your womb 1510.2.6 εισί 1are]; 2532 και and 1417 δύο two 2992 λαοί peoples 1537 εκ from out of 3588 της   2836-1473 κοιλίας σου your belly 1291 διασταλήσονται will draw apart. 2532 και And 2992 λαός one people 2992 λαού [2another people 5242 υπερέξει 1will be superior over]; 2532 και and 3588 ο the 3173 μείζων greater 1398 δουλεύσει will be a servant 3588 τω to the 1640 ελάσσονι lesser.

Genesis 26:35

  26:35   2532 και And 1510.7.6 ήσαν they were 2051 ερίζουσαι contending 3588 τω with * Ισαάκ Isaac 2532 και and 3588 τη   * Ρεβέκκα Rebekah.

Genesis 27:23

  27:23   2532 και And 3756 ουκ he did not 1921 επέγνω recognized 1473 αυτόν him, 1510.7.6 ήσαν [3were 1063 γαρ 1for 3588 αι   5495-1473 χείρες αυτού 2his hands] 5613 ως as 3588 αι the 5495 χείρες hands * Ησαύ of Esau 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού his brother -- 1160.3 δασείαι hairy; 2532 και and 2127 ευλόγησεν he blessed 1473 αυτόν him.

Genesis 28:8

  28:8   1492-1161 ιδών δε and seeing, 2532 και even * Ησαύ Esau, 3754 ότι that 4190-1510.2.6 πονηραί εισιν [4are wicked 3588 αι 1the 2364 θυγατέρες 2daughters * Χαναάν 3of Canaan] 1726 εναντίον before * Ισαάκ Isaac 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού his father,

Genesis 29:2

  29:2   2532 και And 3708 ορά he saw, 2532 και and 2400 ιδού behold, 5421 φρέαρ there was a well 1722 εν in 3588 τω the 3977.1 πεδίω plain. 1510.7.6-1161 ήσαν δε And there were 1563 εκεί there 5140 τρία three 4168 ποίμνια flocks 4263 προβάτων of sheep 373 αναπαυόμενα resting 1909 επ΄ near 1473 αυτού it, 1537-1063 εκ γαρ for from out of 3588 του   5421-1565 φρέατος εκείνου that well 4222 επότιζον they watered 3588 τα the 4168 ποίμνια flocks. 3037 λίθος [4stone 1161 δε 1And 1510.7.3 ην 2there was 3173 μέγας 3a great] 1909 επί upon 3588 τω the 4750 στόματι mouth 3588 του of the 5421 φρέατος well.

Genesis 29:16

  29:16   3588-1161 τω δε And to * Λάβαν Laban 1510.7.6 ήσαν there were 1417 δύο two 2364 θυγατέρες daughters, 3686 όνομα the name 3588 τη of the 3173 μείζονι older -- * Λεία Leah, 2532 και and 3686 όνομα the name 3588 τη of the 3501 νεωτέρα younger -- * Ραχήλ Rachel.

Genesis 29:20

  29:20   2532 και And 1398-* εδούλευσεν Ιακώβ Jacob served 4012 περί for * Ραχήλ Rachel 2033 επτά seven 2094 έτη years, 2532 και and 1510.7.6 ήσαν they were 1726 εναντίον before 1473 αυτού him 5613 ως as 2250 ημέραι [2days 3641 ολίγαι 1a few], 3844 παρά because of 3588 το   25-1473 αγαπάν αυτόν his love 1473 αυτήν for her.

Genesis 30:37

  30:37   2983 έλαβε [3took 1161 δε 1And 1438 εαυτώ 4to himself * Ιακώβ 2Jacob] 4464 ράβδον a rod 4769.3 στυρακίνην [2poplar 5515 χλωράν 1of green], 2532 και and 2594.3 καρυίνην of walnut, 2532 και and 4112.1 πλατάνου of the plane tree. 2532 και And 3012.2 ελέπισεν [2peeled 1473 αυτάς 3them * Ιακώβ 1Jacob 3013.1 λεπίσματα 5peels 3022 λευκά 4into white], 4058.6 περισύρων tearing away 3588 το the 5515 χλωρόν green. 5316-1161 εφαίνετο δε And there appeared 1909 επί upon 3588 ταις the 4464 ράβδοις rods 3588 το the 3022 λευκόν white 3739 ο which 3012.2 ελέπισε he peeled -- 4164 ποικίλον varying.