Bible verses about "sun" | Romanian

Job 26:10

10 A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întunerec.

Job 38:41

41 Cine pregăteşte corbului hrana, cînd puii lui strigă spre Dumnezeu, cînd umblă rătăciţi şi flămînzi?

2 Peter 3:10

10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pămîntul, cu tot ce este pe el, va arde.

Psalms 104:5

5 Tu ai aşezat pămîntul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina.

Isaiah 47:13-14

13 Te-ai obosit tot întrebînd: să se scoale dar şi să te scape cei ce împart cerul, cari pîndesc stelele, cari vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întîmple! 14 Iată -i, au ajuns ca miriştea, pe care o arde focul, şi nu-şi vor scăpa viaţa din flăcări: căci nu va fi ca un cărbune, la care se încălzeşte cineva, nici un foc, la care stă.

Psalms 72:1-20

1 (Un psalm al lui Solomon.) Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dă dreptatea Ta fiului împăratului! 2 Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate, şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire. 3 Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale. 4 El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului, şi va zdrobi pe asupritor. 5 Aşa că se vor teme de Tine, cît va fi soarele, şi cît se va arăta luna, din neam în neam; 6 va fi ca o ploaie, care cade pe un pămînt cosit, ca o ploaie repede, care udă cîmpia. 7 În zilele lui va înflori cel neprihănit, şi va fi belşug de pace pînă nu va mai fi lună. 8 El va stăpîni dela o mare la alta, şi dela Rîu pînă la marginile pămîntului. 9 Locuitorii pustiei îşi vor pleca genunchiul înaintea lui, şi vrăjmaşii vor linge ţărîna. 10 Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri. 11 Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. 12 Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul, care n'are ajutor. 13 Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit, şi va scăpa viaţa săracilor; 14 îi va izbăvi de apăsare şi de silă, şi sîngele lor va fi scump înaintea lui. 15 Ei vor trăi, şi -i vor da aur din Seba; se vor ruga neîncetat pentru el, şi -l vor binecuvînta în fiecare zi. 16 Va fi belşug de grîu în ţară, pînă în vîrful munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pămîntului. 17 Numele lui va dăinui pe vecie: cît soarele îi va ţinea numele. Cu el se vor binecuvînta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit. 18 Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni! 19 Binecuvîntat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pămîntul să se umple de slava Lui! Amin! Amin! 20 Sfîrşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.

Psalms 148:1-14

1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi -L în locurile cele înalte! 2 Lăudaţi -L toţi îngerii Lui! Lăudaţi -L, toate oştirile Lui! 3 Lăudaţi -L, soare şi lună, lăudaţi -L, toate stelele luminoase! 4 Lăudaţi -L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, cari sînteţi mai pe sus de ceruri! 5 Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute, 6 le -a întărit pe veci de veci; le -a dat legi, şi nu le va călca. 7 Lăudaţi pe Domnul de jos de pe pămînt, balauri de mare, şi adîncuri toate; 8 foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vînturi năpraznice, cari împliniţi poruncile Lui, 9 munţi şi dealuri toate, pomi roditori, şi cedri toţi, 10 fiare şi vite toate, tîrîtoare şi păsări înaripate, 11 împăraţi ai pămîntului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pămîntului, 12 tineri şi tinere, bătrîni şi copii! 13 Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai pe sus de pămînt şi ceruri. 14 El a înalţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lîngă El. Lăudaţi pe Domnul!

Ecclesiastes 1:5

5 Soarele răsare, apune şi aleargă spre locul de unde răsare din nou.

Deuteronomy 4:19

19 Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicîndu-ţi ochii spre cer, şi văzînd soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii tîrît să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sînt lucruri pe cari Domnul, Dumnezeul tău, le -a făcut şi le -a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, subt cerul întreg.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.