Bible verses about "science" | Romanian

Genesis 1:1

1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul.

Job 26:7

7 El întinde miazănoaptea asupra golului, şi spînzură pămîntul pe nimic.

Proverbs 14:15

15 Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. -

Ecclesiastes 1:13-17

13 Mi-am pus inima să cercetez şi să adîncesc cu înţelepciune tot ce se întîmplă supt ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. 14 Am văzut tot ce se face supt soare; şi iată că totul este deşertăciune şi goană după vînt! 15 Ce este strîmb, nu se poate îndrepta, şi ce lipseşte nu poate fi trecut la număr. 16 Am zis în mine însumi:,,Iată că am sporit şi am întrecut în înţelepciune pe toţi cei ce au stăpînit înaintea mea peste Ierusalim, şi mintea mea a văzut multă înţelepciune şi ştiinţă. 17 Mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea, şi să cunosc prostia şi nebunia. Dar am înţeles că şi aceasta este goană după vînt.

Ecclesiastes 1:6-7

6 Vîntul suflă spre miază-zi, şi se întoarce spre miază-noapte; apoi iarăş se întoarce, şi începe din nou aceleaşi rotituri. 7 Toate rîurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăş să pornească de acolo.

Isaiah 40:22

22 El şade deasupra cercului pămîntului, şi locuitorii lui sînt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă supţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.

Romans 1:20

20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;

Hebrews 3:4

4 Orice casă este zidită de cineva, dar Celce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. -

Psalms 104:5

5 Tu ai aşezat pămîntul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina.

Isaiah 40:12

12 ,,Cine a măsurat apele cu mîna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma, şi a strîns ţărîna pămîntului într'o treime de măsură? Cine a cîntărit munţii cu cîntarul, şi dealurile cu cumpăna?

Colossians 1:17

17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Job 38:4-30

4 Unde erai tu cînd am întemeiat pămîntul? Spune, dacă ai pricepere. 5 Cine i -a hotărît măsurile, ştii? Sau cine a întins frînghia de măsurat peste el? 6 Pe ce sînt sprijinite temeliile lui? Sau cine i -a pus piatra din capul unghiului, 7 atunci cînd stelele dimineţii izbucneau în cîntări de bucurie, şi cînd toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? 8 Cine a închis marea cu porţi, cînd s'a aruncat din pîntecele mamei ei? 9 Cînd i-am făcut haina din nori, şi scutece din întunerec; 10 cînd i-am pus hotar, şi cînd i-am pus zăvoare şi porţi; 11 cînd am zis:,Pînă aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mîndria valurilor tale?` 12 De cînd eşti, ai poruncit tu dimineţei? Ai arătat zorilor locul lor, 13 ca să apuce capetele pămîntului, şi să scuture pe cei răi de pe el? 14 Ca pămîntul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete, şi toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată? 15 Pentruca cei răi să fie lipsiţi de luminalor, şi braţul care se ridică să fie zdrobit? 16 Ai pătruns tu pînă la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adîncului? 17 Ţi s'au deschis porţile morţii? Sau ai văzut tu porţile umbrei morţii? 18 Ai cuprins tu cu privirea întinderea pămîntului? Vorbeşte, dacă ştii toate aceste lucruri. 19 Unde este drumul care duce la locaşul luminii? Şi întunerecul unde îşi are locuinţa? 20 Poţi să le urmăreşti pînă la hotarul lor, şi să cunoşti cărările locuinţei lor? 21 Ştii, căci atunci erai născut, şi numărul zilelor tale este mare! 22 Ai ajuns tu pînă la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei, 23 pe cari le păstrez pentru vremurile de strîmtoare, pentru zilele de război şi de bătălie? 24 Pe ce cale se împarte lumina? Şi pe ce cale se împrăştie vîntul de răsărit pe pămînt? 25 Cine a deschis un loc de scurgere ploii, şi a însemnat drumul fulgerului şi al tunetului, 26 pentru ca să cadă ploaia pe un pămînt fără locuitori, pe un pustiu unde nu sînt oameni; 27 pentru ca să adape locurile pustii şi uscate, şi ca să facă să încolţească şi să răsară iarba? 28 Are ploaia tată? Cine dă naştere picăturilor de rouă? 29 Din al cui sîn iese ghiaţa, şi cine naşte promoroaca cerului, 30 ca apele să se îngroaşe ca o piatră, şi faţa adîncului să se întărească?

Psalms 111:2

2 Mari sînt lucrările Domnului, cercetate de toţi ceice le iubesc.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.