Bible verses about "praise" | Romanian

Psalms 99:3

3 Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfînt!

Psalms 106:1

1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!

Psalms 147:1-20

1 Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut, şi se cuvine să -L lăudăm. 2 Domnul zideşte iarăş Ierusalimul, strînge pe surghiuniţii lui Israel; 3 tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile. 4 El socoteşte numărul stelelor, şi le dă nume la toate. 5 Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. 6 Domnul sprijineşte pe cei nenorociţi, şi doboară pe cei răi la pămînt. 7 Cîntaţi Domnului cu mulţămiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu arfa! 8 El acopere cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pămînt, şi face să răsară iarba pe munţi. 9 El dă hrană vitelor, şi puilor corbului cînd strigă. 10 Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului. 11 Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. 12 Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane! 13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău; 14 El dă pace ţinutului tău, şi te satură cu cel mai bun grîu 15 El Îşi trimete poruncile pe pămînt, Cuvîntul Lui aleargă cu iuţeală mare. 16 El dă zăpada ca lîna, El presară bruma albă ca cenuşa; 17 El Îşi asvîrle ghiaţa în bucăţi; cine poate sta înaintea frigului Său? 18 El Îşi trimete Cuvîntul Său, şi le topeşte; pune să sufle vîntul Lui, şi apele curg. 19 El descopere lui Iacov Cuvîntul Său, lui Israel legile şi poruncile Sale. 20 El n -a lucrat aşa cu toate neamurile, şi ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudaţi pe Domnul!

Psalms 109:30

30 Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul, Îl voi mări în mijlocul mulţimii;

Psalms 148:1-14

1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi -L în locurile cele înalte! 2 Lăudaţi -L toţi îngerii Lui! Lăudaţi -L, toate oştirile Lui! 3 Lăudaţi -L, soare şi lună, lăudaţi -L, toate stelele luminoase! 4 Lăudaţi -L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, cari sînteţi mai pe sus de ceruri! 5 Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute, 6 le -a întărit pe veci de veci; le -a dat legi, şi nu le va călca. 7 Lăudaţi pe Domnul de jos de pe pămînt, balauri de mare, şi adîncuri toate; 8 foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vînturi năpraznice, cari împliniţi poruncile Lui, 9 munţi şi dealuri toate, pomi roditori, şi cedri toţi, 10 fiare şi vite toate, tîrîtoare şi păsări înaripate, 11 împăraţi ai pămîntului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pămîntului, 12 tineri şi tinere, bătrîni şi copii! 13 Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai pe sus de pămînt şi ceruri. 14 El a înalţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lîngă El. Lăudaţi pe Domnul!

Psalms 100:1-5

1 (Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pămîntului! 2 Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. 3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne -a făcut, ai Lui sîntem: noi sîntem poporul Lui şi turma păşunei Lui. 4 Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cîntări în curţile Lui! Lăudaţi -L şi binecuvîntaţi -I Numele. 5 Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui din neam în neam.

Hebrews 13:15

15 Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor cari mărturisesc Numele Lui.

Psalms 150:1-6

1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfînt, lăudaţi -L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! 2 Lăudaţi -L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi -L, după mărimea Lui nemărginită! 3 Lăudaţi -L cu sunet de trîmbiţă, lăudaţi -L cu alăuta şi arfa! 4 Lăudaţi -L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi -L, cîntînd cu instrumente cu coarde şi cu cavalul. 5 Lăudaţi -L cu chimvale sunătoare, lăudaţi -L cu chimvale zîngănitoare! 6 Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.