Bible verses about "ocean" | Romanian

Psalms 89:9

9 Tu îmblînzeşti mîndria mării; cînd se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.

Job 26:10

10 A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întunerec.

Psalms 148:1-14

1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi -L în locurile cele înalte! 2 Lăudaţi -L toţi îngerii Lui! Lăudaţi -L, toate oştirile Lui! 3 Lăudaţi -L, soare şi lună, lăudaţi -L, toate stelele luminoase! 4 Lăudaţi -L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, cari sînteţi mai pe sus de ceruri! 5 Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute, 6 le -a întărit pe veci de veci; le -a dat legi, şi nu le va călca. 7 Lăudaţi pe Domnul de jos de pe pămînt, balauri de mare, şi adîncuri toate; 8 foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vînturi năpraznice, cari împliniţi poruncile Lui, 9 munţi şi dealuri toate, pomi roditori, şi cedri toţi, 10 fiare şi vite toate, tîrîtoare şi păsări înaripate, 11 împăraţi ai pămîntului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pămîntului, 12 tineri şi tinere, bătrîni şi copii! 13 Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai pe sus de pămînt şi ceruri. 14 El a înalţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lîngă El. Lăudaţi pe Domnul!

Matthew 14:22-26

22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, pînă va da drumul noroadelor. 23 După ce a dat drumul noroadelor, S'a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înoptase, şi El era singur acolo. 24 În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vîntul era împotrivă. 25 Cînd se îngîna ziua cu noaptea (Greceşte: în a patra strajă.), Isus a venit la ei, umblînd pe mare. 26 Cînd L-au văzut ucenicii umblînd pe mare, s'au spăimîntat, şi au zis:,,Este o nălucă!`` Şi de frică au ţipat.

Genesis 1:26

26 Apoi Dumnezeu a zis:,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt.``

Job 12:7-10

7 Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune; 8 vorbeşte pămîntului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti. 9 Cine nu vede în toate acestea dovada că mîna Domnului a făcut asemenea lucruri? 10 El ţine în mînă sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.

Psalms 8:8

8 păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.

Jeremiah 31:35

35 ,,Aşa vorbeşte Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rînduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărîtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul oştirilor:

Psalms 136:6

6 Pe cel ce a întins pămîntul pe ape, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.