Bible verses about "monotheism" | Romanian

Genesis 1:26

26 Apoi Dumnezeu a zis:,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt.``

Deuteronomy 4:39

39 Să ştii dar în ziua aceasta, şi pune-ţi în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pămînt, şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Psalms 83:18

18 Ca să ştie că numai Tu, al cărui Nume este Domnul, Tu eşti Cel Prea Înalt pe tot pămîntul;

Psalms 82:1-8

1 (Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. 2 -,,Pînă cînd veţi judeca strîmb, şi veţi căuta la faţa celor răi? - 3 Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, 4 Scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi -i din mîna celor răi.`` 5 Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep'nimic, ci umblă în întunerec; de aceea se clatină toate temeliile pămîntului. 6 Eu am zis:,,Sînteţi dumnezei, toţi sînteţi fii ai Celui Prea Înalt.`` 7 Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.`` - 8 Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pămîntul! Căci toate neamurile sînt ale Tale.

John 17:3

3 Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

1 Corinthians 8:6

6 totuş pentru noi nu este decît un singur Dumnezeu: Tatăl, dela care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sînt toate lucrurile şi prin El şi noi.

Ephesians 4:6

6 Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.

Exodus 20:3

3 Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

Psalms 86:10

10 Căci Tu eşti mare, şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu.

Mark 12:29

29 Isus i -a răspuns:,,Cea dintîi este aceasta:,Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn;`

John 1:1

1 La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.

Isaiah 45:5

5 Eu sînt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti.

Genesis 1:1

1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul.

Deuteronomy 6:4

4 Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.

Isaiah 43:10

10 ,,Voi sînteţi martorii Mei-,zice Domnul, -voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sînt: înainte de Mine n'a fost făcut niciun Dumnezeu, şi după Mine nu va fi,

Deuteronomy 4:35

35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Isaiah 44:6

6 ,,Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor:,Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.