Bible verses about "knowledge" | Romanian

Proverbs 2:1-22

1 Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, 2 dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; 3 dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, 4 dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară, 5 atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. 6 Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 7 El dă izbîndă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. 8 Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui. 9 Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile cari duc la bine. 10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; 11 chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, 12 ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvîntări stricate; 13 de ceice părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase; 14 cari se bucură să facă răul, şi îşi pun plăcerea în răutate, 15 cari umblă pe cărări strîmbe, şi apucă pe drumuri sucite; 16 ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina, care întrebuinţează vorbe ademenitoare, 17 care părăseşte pe bărbatul tinereţei ei, şi uită legămîntul Dumnezeului ei. 18 Căci casa ei pogoară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi: 19 niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce, şi nu mai găseşte cărările vieţii. 20 De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, şi să ţii cărările celor neprihăniţi! 21 Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, şi oamenii neîntinaţi vor rămînea în ea; 22 dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

Psalms 119:66

66 Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale.

Hosea 4:6

6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!

1 Corinthians 12:8

8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh;

Proverbs 15:14

14 Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie. -

Proverbs 3:1-35

1 Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele! 2 Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace. 3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gît, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. 4 Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! 6 Recunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. 7 Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău! 8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale. 9 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintîi roade din tot venitul tău: 10 căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. 11 Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te mîhni de pedepsele Lui. 12 Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care -l iubeşte! 13 Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere! 14 Căci cîştigul pe care -l aduce ea este mai bun decît al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decît aurul; 15 ea este mai de preţ decît mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. 16 În dreapta ei este o viaţă lungă; în stînga ei, bogăţie şi slavă. 17 Căile ei sînt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sînt nişte cărări pacinice. 18 Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sînt fericiţi. 19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pămîntul, şi prin pricepere a întărit El cerurile; 20 prin ştiinţa Lui s'au deschis Adîncurile, şi strecoară norii roua. 21 Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa! 22 Căci ele vor fi viaţa sufletului tău, şi podoaba gîtului tău. 23 Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni. 24 Cînd te vei culca, vei fi fără teamă, şi cînd vei dormi, somnul îţi va fi dulce. 25 Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi; 26 căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere. 27 Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, cînd poţi s'o faci. 28 Nu zice aproapelui tău:,,Du-te şi vino iarăş; îţi voi da mîne!`` cînd ai de unde să dai. 29 Nu gîndi rău împotriva aproapelui tău, cînd locuieşte liniştit lîngă tine. 30 Nu te certa fără pricină cu cineva, cînd nu ţi -a făcut nici un rău. 31 Nu pizmui pe omul asupritor, şi nu alege niciuna din căile lui! 32 Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană. 33 Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvintează. 34 Cînd are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har. 35 Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.

Proverbs 12:1

1 Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. -

Proverbs 24:5

5 Un om înţelept este plin de putere, şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga.

Proverbs 8:10

10 Primiţi mai de grabă învăţăturile mele decît argintul, şi mai de grabă ştiinţa de cît aurul scump.

Hosea 4:6-7

6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! 7 Cu cît s'au înmulţit, cu atît au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava în ocară.

Proverbs 1:7

7 Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.

Proverbs 2:10

10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;

Proverbs 18:15

15 O inimă pricepută dobîndeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. -

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.