Bible verses about "autism" | Romanian

Genesis 1:27

27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l -a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i -a făcut.

Exodus 4:10-12

10 Moise a zis Domnului:,,Ah! Doamne, eu nu sînt un om ori vorbirea uşoară; şi cusurul acesta nu -i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de cînd vorbeşti Tu robului Tău; căci vorba şi limba mi-este încurcată.`` 11 Domnul i -a zis:,,Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? 12 Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, şi te voi învăţa ce vei avea de spus.``

Psalms 139:1-24

1 (Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.) Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, 2 ştii cînd stau jos şi cînd mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gîndul. 3 Ştii cînd umblu şi cînd mă culc, şi cunoşti toate căile mele. 4 Căci nu-mi ajunge cuvîntul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul. 5 Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mîna peste mine. 6 O ştiinţă atît de minunată este mai pe sus de puterile mele: este prea înaltă ca s'o pot prinde. 7 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? 8 Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; 9 Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, 10 şi acolo mîna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. 11 Dacă voi zice:,,Cel puţin întunerecul mă va acoperi, -şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!`` 12 Iată că nici chiar întunerecul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunerecul ca lumina. 13 Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m'ai ţesut în pîntecele mamei mele: 14 Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! 15 Trupul meu nu era ascuns de Tine, cînd am fost făcut într'un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adîncimile pămîntului. 16 Cînd nu eram decît un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rînduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. 17 Cît de nepătrunse mi se par gîndurile Tale, Dumnezeule, şi cît de mare este numărul lor! 18 Dacă le număr, sînt mai multe decît boabele de nisip. Cînd mă trezesc, sînt tot cu Tine. 19 O, Dumnezeule, de ai ucide pe cel rău! Depărtaţi-vă dela mine, oameni setoşi de sînge! 20 Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmaşii Tăi! 21 Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc, şi să nu-mi fie scîrbă de cei ce se ridică împotriva Ta? 22 Da, îi urăsc cu o ură desăvîrşită; îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei. 23 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gîndurile! 24 Vezi dacă sînt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veciniciei!

Matthew 18:2-5

2 Isus a chemat la El un copilaş, l -a pus în mijlocul lor, 3 şi le -a zis:,,Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. 4 Deaceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine.

Matthew 17:14-18

14 Cînd au ajuns la norod, a venit un om, care a căzut în genunchi înaintea lui Isus, şi I -a zis: 15 ,,Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic, şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc, şi de multe ori cade în apă. 16 L-am adus la ucenicii Tăi, şi n'au putut să -l vindece.`` 17 ,,O, neam necredincios şi pornit la rău!`` a răspuns Isus.,,Pînă cînd voi fi cu voi? Pînă cînd vă voi suferi? Aduceţi -l aici la Mine.`` 18 Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s'a tămăduit chiar în ceasul acela.

Mark 9:17-29

17 Şi un om din norod I -a răspuns:,,Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este stăpînit de un duh mut. 18 Oriunde îl apucă, îl trînteşte la pămînt. Copilul face spumă la gură, scrîşneşte din dinţi, şi rămîne ţapăn. M'am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, şi n'au putut.`` 19 ,,O neam necredincios!`` le -a zis Isus.,,Pînă cînd voi fi cu voi? Pînă cînd vă voi suferi? Aduceţi -l la Mine.`` 20 L-au adus la El. Şi, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l -a scuturat cu putere; copilul a căzut la pămînt, şi se svîrcolea făcînd spumă la gură. 21 Isus a întrebat pe tatăl lui:,,Cîtă vreme este de cînd îi vine aşa?``,,Din copilărie``, a răspuns el. 22 ,,Şi de multe ori duhul l -a aruncat cînd în foc, cînd în apă, ca să -l omoare. Dar dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.`` 23 Isus a răspuns:,,Tu zici:,Dacă poţi!`... Toate lucrurile sînt cu putinţă celui ce crede!`` 24 Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrămi:,,Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!`` 25 Cînd a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat, şi i -a zis:,,Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta, şi să nu mai intri în el.`` 26 Şi duhul a ieşit, ţipînd şi scuturîndu -l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi ziceau:,,A murit!`` 27 Dar Isus l -a apucat de mînă, şi l -a ridicat. Şi el s'a sculat în picioare. 28 Cînd a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte:,,Noi de ce n'am putut să scoatem duhul acesta?`` 29 ,,Acest soi de draci``, le -a zis El,,,nu poate ieşi decît prin rugăciune şi post.``

Mark 9:19-50

19 ,,O neam necredincios!`` le -a zis Isus.,,Pînă cînd voi fi cu voi? Pînă cînd vă voi suferi? Aduceţi -l la Mine.`` 20 L-au adus la El. Şi, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l -a scuturat cu putere; copilul a căzut la pămînt, şi se svîrcolea făcînd spumă la gură. 21 Isus a întrebat pe tatăl lui:,,Cîtă vreme este de cînd îi vine aşa?``,,Din copilărie``, a răspuns el. 22 ,,Şi de multe ori duhul l -a aruncat cînd în foc, cînd în apă, ca să -l omoare. Dar dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.`` 23 Isus a răspuns:,,Tu zici:,Dacă poţi!`... Toate lucrurile sînt cu putinţă celui ce crede!`` 24 Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrămi:,,Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!`` 25 Cînd a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat, şi i -a zis:,,Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta, şi să nu mai intri în el.`` 26 Şi duhul a ieşit, ţipînd şi scuturîndu -l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi ziceau:,,A murit!`` 27 Dar Isus l -a apucat de mînă, şi l -a ridicat. Şi el s'a sculat în picioare. 28 Cînd a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte:,,Noi de ce n'am putut să scoatem duhul acesta?`` 29 ,,Acest soi de draci``, le -a zis El,,,nu poate ieşi decît prin rugăciune şi post.`` 30 Au plecat de acolo, şi au trecut prin Galilea. Isus nu voia să ştie nimeni că trece. 31 Căci învăţa pe ucenicii Săi, şi zicea:,,Fiul omului va fi dat în mînile oamenilor; ei Îl vor omorî, şi a treia zi după ce -L vor omorî, va învia.`` 32 Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, şi se temeau să -L întrebe. 33 Apoi au venit la Capernaum. Cînd era în casă, Isus i -a întrebat:,,Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?`` 34 Dar ei tăceau, pentrucă pe drum se certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare. 35 Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece, şi le -a zis:,,Dacă vrea cineva să fie cel dintîi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!`` 36 Şi a luat un copilaş, şi l -a aşezat în mijlocul lor; apoi l -a luat în braţe, şi le -a zis: 37 ,,Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M'a trimes pe Mine.`` 38 Ioan I -a zis:,,Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţînd draci în Numele Tău; şi l-am oprit, pentrucă nu venea după noi.`` 39 ,,Nu -l opriţi``, a răspuns Isus,,,căci nu este nimeni, care să facă minuni în Numele Meu, şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea. 40 Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. 41 Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentrucă sînteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata. 42 Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, cari cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gît o piatră mare de moară şi să fie aruncat în mare. 43 Dacă mîna ta te face să cazi în păcat, taie -o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decît să ai două mîni, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge, 44 unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge. 45 Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie -l; este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop, decît să ai două picioare, şi să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge, 46 unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge. 47 Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate -l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decît să ai doi ochi şi să fii aruncat în focul gheenei, 48 unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 49 Pentrucă fiecare om va fi sărat cu foc, şi orice jertfă va fi sărată cu sare. 50 Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta? Să aveţi sare în voi înşivă, şi să trăiţi în pace unii cu alţii.``

John 12:47

47 Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci Eu n'am venit să judec lumea, ci să mîntuiesc lumea.

2 Corinthians 12:9

9 Şi El mi -a zis:,,Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvîrşită.`` Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentruca puterea lui Hristos să rămînă în mine.

Romans 7:18

18 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce -i drept, am voinţa să fac binele, dar n'am puterea să -l fac.

2 Corinthians 12:10

10 De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strîmtorări, pentru Hristos; căci cînd sînt slab, atunci sînt tare.

Isaiah 54:13

13 Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi.

Romans 12:2

2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvîrşită.

Jeremiah 29:11

11 Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

1 Corinthians 12:18

18 Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.

1 Corinthians 1:26-29

26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi cari aţi fost chemaţi: printre voi nu sînt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. 28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile cari nu sînt, ca să nimicească pe cele ce sînt; 29 pentruca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.

Exodus 4:11

11 Domnul i -a zis:,,Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?

John 9:1-3

1 Cînd trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. 2 Ucenicii Lui L-au întrebat:,,Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s'a născut orb?`` 3 Isus a răspuns:,,N'a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s'a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.