Bible verses about "science" | Norwegian

Genesis 1:1

1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Job 26:7

7 Han breder Norden ut over det øde rum, han henger jorden på intet.

Ecclesiastes 1:13-17

13 og jeg vendte min hu til å ransake og utgranske med visdom alt det som hender under himmelen; det er en ond plage, som Gud har gitt menneskenes barn å plage sig med. 14 Jeg sa alle de gjerninger som gjøres under solen, og se, alt sammen var tomhet og jag efter vind. 15 Det som er kroket, kan ikke bli rett, og det som mangler, kan ingen regne med. 16 Jeg talte med mig selv i mitt indre og sa: Se, jeg har vunnet mig større og rikere visdom enn alle som har rådet over Jerusalem før mig, og mitt hjerte har skuet megen visdom og kunnskap. 17 Og jeg vendte min hu til å kjenne visdommen og kjenne dårskap og uforstand, men jeg skjønte at også dette var jag efter vind.

Ecclesiastes 1:6-7

6 Vinden går mot syd og vender sig mot nord; den vender og vender sig om under sin gang og begynner så atter sitt kretsløp. 7 Alle bekker løper ut i havet, men havet blir ikke fullt; til det sted som bekkene går til, dit går de alltid igjen.

Isaiah 40:22

22 Han er jo den som troner over den vide jord, og de som bor på den, er som gresshopper; han er den som bredte ut himmelen som et tynt teppe og utspente den som et telt til å bo i,

Romans 1:20

20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,

Hebrews 3:4

4 Hvert hus blir jo gjort av nogen; men den som har gjort alt, er Gud;

Psalms 104:5

5 Han grunnfestet jorden på dens støtter, den skal ikke rokkes i all evighet.

Isaiah 40:12

12 Hvem har målt vannene med sin hule hånd og utmålt himmelen med sine utspente fingrer og samlet jordens muld i skjeppe og veid fjell på vekt og hauger i vektskåler?

Colossians 1:17

17 og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.

Job 38:4-30

4 Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det! 5 Hvem fastsatte vel dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? 6 Hvor blev dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnesten, 7 mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd? 8 Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv, 9 da jeg gjorde skyer til dets klædebon og skodde til dets svøp 10 og merket av en grense for det og satte bom og dører 11 og sa: Hit skal du komme og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge sig? 12 Har du i dine dager befalt morgenen å bryte frem, har du vist morgenrøden dens sted, 13 forat den skulde gripe fatt i jordens ender, og de ugudelige rystes bort fra den? 14 Jorden tar da form likesom ler under seglet, og tingene treder frem som et klædebon, 15 og de ugudelige unddras sitt lys*, og den løftede arm knuses. / {* d.e. mørket; JBS 24, 17.} 16 Er du kommet til havets kilder, og har du vandret på dypets bunn? 17 Har dødens porter vist sig for dig, og har du sett dødsskyggens porter? 18 Har du sett ut over jordens vidder? Si frem dersom du kjenner alt dette! 19 Hvor er veien dit hvor lyset bor? Og mørket - hvor er dets sted, 20 så du kunde hente det frem til dets område, så du kjente stiene til dets hus? 21 Du vet det vel; dengang blev du jo født, og dine dagers tall er stort. 22 Er du kommet til forrådskammerne for sneen, og har du sett forrådshusene for haglet, 23 som jeg har opspart til trengselens tid, til kampens og krigens dag? 24 Hvad vei følger lyset når det deler sig, og østenvinden når den spreder sig over jorden? 25 Hvem har åpnet renner for regnskyllet og vei for lynstrålen 26 for å la det regne over et øde land, over en ørken hvor intet menneske bor, 27 for å mette ørk og øde og få gressbunnen til å gro? 28 Har regnet nogen far? Eller hvem har avlet duggens dråper? 29 Av hvis liv er vel isen gått frem, og himmelens rim - hvem fødte det? 30 Vannet blir hårdt som sten, og havets overflate stivner.

Psalms 111:2

2 Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.