Bible verses about "trust" | Lithuanian

Psalms 13:5

5 Aš pasitikėjau Tavo gailestingumu. Mano širdis džiaugiasi Tavo išgelbėjimu.

Proverbs 3:1-35

1 Mano sūnau, neužmiršk mano įstatymo, tavo širdis tesaugo mano įsakymus. 2 Jie prailgins tavo dienas, pridės tau gyvenimo metų ir ramybės. 3 Gailestingumas ir tiesa tenepalieka tavęs; užsirišk tai ant savo kaklo, įrašyk į savo širdies plokštę. 4 Taip atrasi palankumą bei gerą įvertinimą Dievo ir žmonių akyse. 5 Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. 6 Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus. 7 Nebūk išmintingas savo akyse, bijok Viešpaties ir venk pikto; 8 tai bus sveikata tavo kūnui ir atgaiva kaulams. 9 Pagerbk Viešpatį savo turtu ir pirmaisiais viso derliaus vaisiais, 10 tai tavo aruodai bus kupini, spaustuvai perpildyti naujo vyno. 11 Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties bausmės ir nenusimink Jo baramas, 12 nes ką Viešpats myli, tą pabara, kaip tėvas auklėdamas sūnų, kuriuo gėrisi. 13 Palaimintas žmogus, kuris randa išmintį ir įgauna supratimo, 14 nes ją įsigyti yra naudingiau, negu įsigyti sidabro, ir pelno iš jos yra daugiau negu iš geriausio aukso. 15 Ji brangesnė už deimantus, su ja nesulyginama visa, ko galėtum trokšti. 16 Dešinėje jos rankoje ilgas amžius, o kairėje turtai ir garbė. 17 Jos keliai­malonės keliai, visi jos takai­ramybė. 18 Ji yra gyvybės medis visiems, kurie ją pagauna, laimingi, kas ją išlaiko. 19 Viešpats išmintimi sukūrė žemę, savo protu įtvirtino dangus. 20 Jo žinojimu buvo atvertos gelmės ir debesys laša rasa. 21 Mano sūnau, neišleisk jų iš akių, saugok sveiką nuovoką ir įžvalgumą. 22 Tai bus gyvybė tavo sielai ir papuošalas kaklui; 23 tada eisi saugus savo keliu, ir tavo koja nesuklups. 24 Atsigulęs nebijosi, ir tavo miegas bus saldus. 25 Tavęs neišgąsdins staigus sąmyšis ir nedorėlių siautėjimas, kai jis ateis. 26 Viešpats bus tavo pasitikėjimas, Jis apsaugos tavo koją, kad neįkliūtum. 27 Neatsakyk geradarystės tam, kuriam dera ją padaryti, kai tavo ranka tai pajėgia. 28 Nesakyk savo artimui: “Eik ir sugrįžk, rytoj aš tau duosiu”, kai turi su savimi. 29 Neplanuok pikta prieš savo artimą, kuris gyvena pasitikėdamas arti tavęs. 30 Nesibark be reikalo su žmogumi, kuris tau nieko blogo nepadarė. 31 Nepavydėk smurtininkui ir nesirink nė vieno iš jo kelių. 32 Viešpats bjaurisi ydingu žmogumi, bet Jis artimas teisiajam. 33 Viešpaties prakeikimas nedorėlio namams, o teisiojo buveinę Jis laimina. 34 Jis išjuokia pašaipūnus, o nuolankiesiems teikia malonę. 35 Išmintingieji paveldės šlovę, kvailio pasididžiavimas pasibaigs gėda.

Psalms 40:4

4 Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, nesikreipia į išdidžiuosius ir neina melo keliais.

Psalms 37:5

5 Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis veiks.

Proverbs 3:6

6 Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Proverbs 3:5-6

5 Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. 6 Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Isaiah 26:3-4

3 Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi. 4 Pasitikėkite Viešpačiu visados, nes Viešpats Jahvė yra amžina stiprybė.

Jeremiah 29:11-14

11 Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,­sako Viešpats.­ Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi. 12 Tada jūs šauksitės manęs ir melsitės, ir Aš jus išklausysiu. 13 Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite. 14 Jūs surasite mane, ir Aš sugrąžinsiu jus iš nelaisvės, surinksiu jus iš visų tautų ir visų vietų, kuriose jūs buvote ištremti, ir jus parvesiu į vietą, iš kurios jus ištrėmiau,­sako Viešpats’.

Philippians 4:6-7

6 Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. 7 Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Mark 11:24

24 Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite.

Jeremiah 29:11

11 Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,­sako Viešpats.­ Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi.

1 John 4:18

18 Meilėje nėra baimės, nes tobula meilė išveja baimę. Baimėje yra kančia, ir kas bijo, tas nėra tobulas meilėje.

Psalms 56:3-4

3 Kai baimė apima, Tavimi pasitikiu. 4 Dievu pasitikiu, kurio žodį giriu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?

Proverbs 3:5

5 Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.