Bible verses about "satisfaction" | Lithuanian

Psalms 17:15

15 O aš Tavo veidą regėsiu savo teisume, pabudęs pasisotinsiu Tavo regėjimu.

Psalms 91:16

16 Ilgu gyvenimu pasotinsiu jį ir parodysiu jam savo išgelbėjimą”.

Psalms 65:4

4 Palaimintas žmogus, kurį Tu išrenki ir priimi, kad jis gyventų Tavo kiemuose. Mes sotinsimės gėrybėmis Tavo namų, Tavo šventos šventyklos.

Habakkuk 3:16-18

16 Man tai girdint, drebėjo mano kūnas, virpėjo lūpos. Skausmas palietė kaulus, buvau labai sukrėstas. Aš ramus laukiu bausmės tiems, kurie užpuolė mano tautą. 17 Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių ir alyvmedžių, nors laukai neduotų derliaus, garduose dingtų avys ir ožkos ir nebūtų gyvulių tvartuose, 18 tačiau aš džiaugsiuosi Viešpačiu, džiūgausiu savo išgelbėjimo Dievu!

John 4:13-14

13 Jėzus atsakė: “Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. 14 O kas gers vandenį, kurį Aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą”.

John 10:10

10 Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą,­kad apsčiai jo turėtų.

Romans 15:13

13 Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties.

Psalms 22:26

26 Vargšai valgys ir pasisotins, Viešpatį girs visi, kas Jo ieško; jūsų širdys tegyvuoja per amžius!

Psalms 37:4

4 Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis.

Psalms 103:1-5

1 Laimink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, Jo šventą vardą. 2 Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių. 3 Jis atleidžia visas tavo kaltes ir gydo visas tavo ligas. 4 Jis išperka tavo gyvybę iš pražūties ir savo malone bei gailestingumu tave vainikuoja. 5 Jis pasotina geru tavo burną, ir atsinaujina tavo jaunystė kaip erelio.

Psalms 145:16

16 atveri savo ranką, sočiai maitini visa, kas gyva.

Proverbs 19:23

23 Viešpaties baimė teikia gyvenimą; kas ją turi, tas yra patenkintas, nelaimė jo nepalies.

Psalms 107:9

9 Jis pagirdė trokštančią sielą, išalkusią sielą pripildė gėrybių.

John 6:35

35 Jėzus atsakė: “Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

Isaiah 58:11

11 Tada Viešpats vedžios tave, pasotins tavo sielą sausros metu ir sustiprins tavo kūną; tu būsi kaip palaistytas sodas, kaip neišsenkantis vandens šaltinis.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.