Bible verses about "betrayal" | Lithuanian

Judges 16:15

15 Delila supykus tarė: “Kaip tu gali sakyti: ‘Aš myliu tave’, kai tavo širdis nėra su manimi? Jau tris kartus pasityčiojai iš manęs ir nepasakei, kur glūdi tavo didelės jėgos paslaptis”.

Psalms 23:1-6

1 Viešpats yra mano ganytojas­aš nestokosiu. 2 Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų. 3 Jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais dėl savo vardo. 4 Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane. 5 Tu paruoši man stalą mano priešų akivaizdoje, aliejumi man patepi galvą, mano taurė sklidina. 6 Tikrai, gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius.

Psalms 1:1-6

1 Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, 2 bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį. 3 Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi. 4 Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo. 5 Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime. 6 Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.

Luke 22:3-6

3 O šėtonas įėjo į Judą, vadinamą Iskarijotu, vieną iš dvylikos. 4 Tas nuėjęs tarėsi su aukštaisiais kunigais ir sargybos viršininkais, kaip Jį išduoti. 5 Šie apsidžiaugė ir sutarė duoti jam pinigų. 6 Judas pažadėjo ir ieškojo progos išduoti jiems Jėzų, miniai nematant.

John 13:21

21 Tai pasakęs, Jėzus, sukrėstas dvasioje, tarė: “Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų išduos mane!”

Philippians 4:13

13 Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.

Romans 3:23

23 nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės,

James 1:1-27

1 Jokūbas, Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia sveikinimus dvylikai pasklidusių giminių. 2 Mano broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus. 3 Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, 4 o ištvermė tesubręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. 5 Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. 6 Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo. 7 Toksai žmogus tenemano ką nors gausiąs iš Viešpaties,­ 8 toks svyruojantis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus. 9 Tesigiria pažemintas brolis savo išaukštinimu, 10 o turtuolis savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė. 11 Juk pakyla saulė, jos kaitra išdžiovina žolyną, ir jo žiedas nubyra, jo išvaizdos grožis pranyksta. Taip ir turtuolis sunyks savo keliuose. 12 Palaimintas žmogus, kuris ištveria pagundymą, nes, kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Viešpats pažadėjo Jį mylintiems. 13 Nė vienas gundomas tenesako: “Esu Dievo gundomas”. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo. 14 Kiekvienas yra gundomas, savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. 15 Paskui užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. 16 Neapsigaukite, mano mylimi broliai! 17 Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi. 18 Savo valia Jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi Jo kūrinių pirmieji vaisiai. 19 Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti. 20 Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo. 21 Todėl, atmetę visą nešvarą bei piktybės gausą, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. 22 Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. 23 Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje. 24 Pasižiūrėjo į save ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. 25 Bet kas įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jį vykdo, kas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbuose. 26 Jei kas iš jūsų mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. 27 Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra: lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu.

Psalms 41:9

9 Net ir artimas draugas, kuriuo pasitikėjau, kuris valgė mano duoną, taikosi man įspirti.

Mark 11:25

25 Kai stovite melsdamiesi, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų Tėvas, kuris danguje, galėtų jums atleisti jūsų nusižengimus.

Matthew 7:12

12 Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai Įstatymas ir Pranašai”.

Luke 22:48

48 Jėzus jam tarė: “Judai, pabučiavimu išduodi Žmogaus Sūnų?”

Genesis 12:3

3 Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia, ir tavyje bus palaimintos visos žemės giminės”.

Matthew 24:10

10 Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs.

Matthew 6:14-15

14 Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums, 15 o jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai ir jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų”.

Ephesians 6:10-18

10 Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. 11 Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. 12 Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. 13 Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. 14 Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais 15 ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją. 16 O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. 17 Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, 18 visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius

Proverbs 19:5

5 Neteisingas liudytojas neliks nenubaustas; kas meluoja, neišsisuks.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.