Bible verses about "suffering" | Kabyle

John 16:33

33 Ilaq-iyi a wen-d-iniɣ daɣen annect-agi akken aț-țafem deg-i talwit. Aț-țɛeddim si teswiɛin n ddiq di ddunit, aț-țneɛtabem meɛna ṣebṛet! Nekk ɣelbeɣ ddunit.

Romans 8:28

28 Neẓra belli Sidi Ṛebbi issufuɣ ɣer lxiṛ ayen akk i d-ideṛṛun d wid i t-iḥemmlen, wid yextaṛ s lebɣi-ines.

2 Timothy 3:12

12 Kra n win yebɣan ad iddu di liman n Ɛisa Lmasiḥ ad ițțuqehheṛ.

Revelation 21:4

4 A sen-yesfeḍ imeṭṭawen, ur tețțili lmut, ur yețțili leḥzen, ur yețțili umeǧǧed ur yețțili lqeṛḥ axaṭer leḥwayeǧ timezwura ɛeddant ur țɛawadent ara a d-țuɣalent.

1 Peter 4:12-19

12 A wid eɛzizen! Ur wehhmet ara ɣef wujeṛṛeb i d-iɣellin fell-awen am tmes, ur xellɛet ara, axaṭer ayagi ilaq a d-idṛu. 13 Lameɛna feṛḥet imi i tețțekkim di leɛtab n Lmasiḥ, axaṭer asm' ara d-tban tmanegt-is, aț-țfeṛḥem yid-es lfeṛḥ d ameqqran. 14 Amarezg-nwen ma yella iɛedda fell-awen lbaṭel imi tumnem s Lmasiḥ! Axaṭer Ṛṛuḥ iqedsen iččuṛen ț-țamanegt, Ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi yella deg-wen! 15 Ḥadret a d-yili gar-awen win ara ițwaqehṛen axaṭer yenɣa tamgeṛṭ neɣ yuker, neɣ iger iman-is di lecɣal n wiyaḍ; 16 lameɛna ma yella ițwaqheṛ imi yumen s Lmasiḥ, ur ilaq ara ad inneḥcam; ilaq ad iḥmed Sidi Ṛebbi ɣef yisem-agi. 17 Yewweḍ-ed lweqt n lḥisab n Sidi Ṛebbi; yerna ad ibdu seg wat wexxam-is. Ihi ma yella seg-neɣ ara ibdu lḥisab, amek ara tili taggara n wid ur numin ara s lexbaṛ n lxiṛ n Sidi Ṛebbi ? 18 Ma yella iwɛeṛ-as i uḥeqqi iwakken ad ițwasellek, amek ara tedṛu ihi d wemcum ur numin ara s Sidi Ṛebbi ? 19 Ma yella s lebɣi n Sidi Ṛebbi i genneɛtab yiwen; ilaq ad yerr kullec ger ifassen n win i t-id-ixelqen, ad ițkel fell-as, ad ikemmel di lecɣal-is ilhan.

Romans 8:18

18 Ihi leɛtab i nesɛedday tura, ur nezmir ara a t-nmettel ɣer lɛaḍima ara d-ibeggen Sidi Ṛebbi deg-nneɣ.

James 1:2-4

2 Ay atmaten, feṛḥet m'ara țɛeddayent fell-awen teswiɛin ujeṛṛeb, 3 axaṭer teẓram belli ajeṛṛeb n liman nwen yețțawi-d ṣṣbeṛ. 4 Meɛna ilaq ṣṣbeṛ-nwen a kkun issiweḍ aț-țxedmem lecɣal yelhan iwakken aț-țilim d wid yennekmalen, aț-țǧehdem ur kkun-yețxaṣṣa ula d acemma.

Romans 5:3-5

3 Ula di lmeḥnat, nețțili di lfeṛḥ axaṭer neẓra lmeḥna tețțawi-d ṣṣbeṛ, 4 ṣṣbeṛ isseǧhad deg ujeṛṛeb, lǧehd deg ujeṛṛeb ițțawi-d asirem. 5 Asirem-agi ulac deg-s lexdeɛ, axaṭer leḥmala n Sidi Ṛebbi teẓẓa deg ulawen-nneɣ s Ṛṛuḥ iqedsen i ɣ-d-yețțunefken;

1 Peter 5:10

10 M'ara tenneɛtabem kra n wussan, Sidi Ṛebbi Bab n mkul ṛṛeḥma i kkun-ixtaṛen s Ɛisa Lmasiḥ iwakken aț-țilim di tmanegt-is ițdumun, a kkun-iheggi, a kkun iseggem, a kkun-isseǧhed, iwakken ur tɣellim ara.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.