Bible verses about "remembering" | IHOT

Psalms 77:1-20

  1 H5329 למנצח To the chief Musician, H5921 על to H3038 ידיתון Jeduthun, H623 לאסף of Asaph. H4210 מזמור׃ A Psalm H6963 קולי with my voice, H413 אל unto H430 אלהים God H6817 ואצעקה I cried H6963 קולי with my voice; H413 אל unto H430 אלהים God H238 והאזין and he gave ear H413 אלי׃ unto
  2 H3117 ביום In the day H6869 צרתי of my trouble H136 אדני the Lord: H1875 דרשׁתי I sought H3027 ידי my sore H3915 לילה in the night, H5064 נגרה ran H3808 ולא not: H6313 תפוג and ceased H3985 מאנה refused H5162 הנחם to be comforted. H5315 נפשׁי׃ my soul
  3 H2142 אזכרה I remembered H430 אלהים God, H1993 ואהמיה and was troubled: H7878 אשׂיחה I complained, H5848 ותתעטף was overwhelmed. H7307 רוחי and my spirit H5542 סלה׃ Selah.
  4 H270 אחזת Thou holdest H8109 שׁמרות waking: H5869 עיני mine eyes H6470 נפעמתי I am so troubled H3808 ולא that I cannot H1696 אדבר׃ speak.
  5 H2803 חשׁבתי I have considered H3117 ימים the days H6924 מקדם of old, H8141 שׁנות the years H5769 עולמים׃ of ancient times.
  6 H2142 אזכרה I call to remembrance H5058 נגינתי my song H3915 בלילה in the night: H5973 עם with H3824 לבבי mine own heart: H7878 אשׂיחה I commune H2664 ויחפשׂ made diligent search. H7307 רוחי׃ and my spirit
  7 H5769 הלעולמים forever? H2186 יזנח cast off H136 אדני Will the Lord H3808 ולא no H3254 יסיף more? H7521 לרצות and will he be favorable H5750 עוד׃ more?
  8 H656 האפס clean gone H5331 לנצח forever? H2617 חסדו Is his mercy H1584 גמר fail H562 אמר doth promise H1755 לדר forevermore? H1755 ודר׃ forevermore?
  9 H7911 השׁכח forgotten H2589 חנות to be gracious? H410 אל Hath God H518 אם   H7092 קפץ shut up H639 באף hath he in anger H7356 רחמיו his tender mercies? H5542 סלה׃ Selah.
  10 H559 ואמר And I said, H2470 חלותי my infirmity: H1931 היא This H8141 שׁנות the years H3225 ימין of the right hand H5945 עליון׃ of the most High.
  11 H2142 אזכיר I will remember H4611 מעללי the works H3050 יה of the LORD: H3588 כי surely H2142 אזכרה I will remember H6924 מקדם of old. H6382 פלאך׃ thy wonders
  12 H1897 והגיתי I will meditate H3605 בכל also of all H6467 פעלך thy work, H5949 ובעלילותיך of thy doings. H7878 אשׂיחה׃ and talk
  13 H430 אלהים O God, H6944 בקדשׁ in the sanctuary: H1870 דרכך Thy way, H4310 מי who H410 אל a God H1419 גדול great H430 כאלהים׃ as God?
  14 H859 אתה Thou H410 האל the God H6213 עשׂה that doest H6382 פלא wonders: H3045 הודעת thou hast declared H5971 בעמים among the people. H5797 עזך׃ thy strength
  15 H1350 גאלת redeemed H2220 בזרוע Thou hast with arm H5971 עמך thy people, H1121 בני the sons H3290 יעקב of Jacob H3130 ויוסף and Joseph. H5542 סלה׃ Selah.
  16 H7200 ראוך saw H4325 מים The waters H430 אלהים thee, O God, H7200 ראוך saw H4325 מים the waters H2342 יחילו thee; they were afraid: H637 אף also H7264 ירגזו were troubled. H8415 תהמות׃ the depths
  17 H2229 זרמו poured out H4325 מים water: H5645 עבות The clouds H6963 קול a sound: H5414 נתנו sent out H7834 שׁחקים the skies H637 אף also H2687 חצציך   H1980 יתהלכו׃ went abroad.
  18 H6963 קול The voice H7482 רעמך of thy thunder H1534 בגלגל in the heaven: H215 האירו lightened H1300 ברקים the lightnings H8398 תבל the world: H7264 רגזה trembled H7493 ותרעשׁ and shook. H776 הארץ׃ the earth
  19 H3220 בים in the sea, H1870 דרכך Thy way H7635 ושׁביליך and thy path H4325 במים waters, H7227 רבים in the great H6119 ועקבותיך and thy footsteps H3808 לא are not H3045 נדעו׃ known.
  20 H5148 נחית Thou leddest H6629 כצאן like a flock H5971 עמך thy people H3027 ביד by the hand H4872 משׁה of Moses H175 ואהרן׃ and Aaron.

Psalms 119:55

  55 H2142 זכרתי I have remembered H3915 בלילה in the night, H8034 שׁמך thy name, H3069 יהוה   H8104 ואשׁמרה and have kept H8451 תורתך׃ thy law.

Isaiah 65:1-25

  1 H1875 נדרשׁתי I am sought H3808 ללוא not H7592 שׁאלו of asked H4672 נמצאתי I am found H3808 ללא me not: H1245 בקשׁני of sought H559 אמרתי I said, H2005 הנני   H2005 הנני   H413 אל me, unto H1471 גוי a nation H3808 לא was not H7121 קרא called H8034 בשׁמי׃ by my name.
  2 H6566 פרשׂתי I have spread out H3027 ידי my hands H3605 כל all H3117 היום the day H413 אל unto H5971 עם people, H5637 סורר a rebellious H1980 ההלכים which walketh H1870 הדרך in a way H3808 לא not H2896 טוב good, H310 אחר after H4284 מחשׁבתיהם׃ their own thoughts;
  3 H5971 העם A people H3707 המכעיסים   H853 אותי   H5921 על to H6440 פני my face; H8548 תמיד continually H2076 זבחים that sacrificeth H1593 בגנות in gardens, H6999 ומקטרים and burneth incense H5921 על upon H3843 הלבנים׃ altars of brick;
  4 H3427 הישׁבים Which remain H6913 בקברים among the graves, H5341 ובנצורים in the monuments, H3885 ילינו and lodge H398 האכלים which eat H1320 בשׂר flesh, H2386 החזיר swine's H6564 ופרק   H6292 פגלים of abominable H3627 כליהם׃ their vessels;
  5 H559 האמרים Which say, H7126 קרב Stand H413 אליך by H408 אל thyself, come not near H5066 תגשׁ thyself, come not near H3588 בי כי to me; for H6942 קדשׁתיך I am holier H428 אלה than thou. These H6227 עשׁן a smoke H639 באפי in my nose, H784 אשׁ a fire H3344 יקדת that burneth H3605 כל all H3117 היום׃ the day.
  6 H2009 הנה Behold, H3789 כתובה written H6440 לפני before H3808 לא me: I will not H2814 אחשׂה keep silence, H3588 כי but H518 אם but H7999 שׁלמתי will recompense, H7999 ושׁלמתי even recompense H5921 על into H2436 חיקם׃ their bosom,
  7 H5771 עונתיכם Your iniquities, H5771 ועונת and the iniquities H1 אבותיכם of your fathers H3162 יחדו together, H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD, H834 אשׁר which H6999 קטרו have burned incense H5921 על upon H2022 ההרים the mountains, H5921 ועל me upon H1389 הגבעות the hills: H2778 חרפוני and blasphemed H4058 ומדתי therefore will I measure H6468 פעלתם work H7223 ראשׁנה their former H5921 על   H413 חיקם׃ into
  8 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD, H834 כאשׁר As H4672 ימצא is found H8492 התירושׁ the new wine H811 באשׁכול in the cluster, H559 ואמר and saith, H408 אל it not; H7843 תשׁחיתהו Destroy H3588 כי for H1293 ברכה a blessing H3651 בו כן in it: so H6213 אעשׂה will I do H4616 למען   H5650 עבדי   H1115 לבלתי that I may not H7843 השׁחית destroy H3605 הכל׃ them all.
  9 H3318 והוצאתי And I will bring forth H3290 מיעקב   H2233 זרע a seed H3063 ומיהודה   H3423 יורשׁ an inheritor H2022 הרי of my mountains: H3423 וירשׁוה shall inherit H972 בחירי and mine elect H5650 ועבדי it, and my servants H7931 ישׁכנו shall dwell H8033 שׁמה׃ there.
  10 H1961 והיה shall be H8289 השׁרון And Sharon H5116 לנוה a fold H6629 צאן of flocks, H6010 ועמק and the valley H5911 עכור of Achor H7258 לרבץ to lie down in, H1241 בקר a place for the herds H5971 לעמי for my people H834 אשׁר that H1875 דרשׁוני׃ have sought
  11 H859 ואתם But ye H5800 עזבי they that forsake H3068 יהוה the LORD, H7911 השׁכחים   H853 את   H2022 הר mountain, H6944 קדשׁי my holy H6186 הערכים that prepare H1409 לגד   H7979 שׁלחן a table H4390 והממלאים and that furnish H4507 למני unto that number. H4469 ממסך׃ the drink offering
  12 H4487 ומניתי Therefore will I number H853 אתכם   H2719 לחרב you to the sword, H3605 וכלכם and ye shall all H2874 לטבח to the slaughter: H3766 תכרעו bow down H3282 יען because H7121 קראתי when I called, H3808 ולא ye did not H6030 עניתם answer; H1696 דברתי when I spoke, H3808 ולא ye did not H8085 שׁמעתם hear; H6213 ותעשׂו but did H7451 הרע evil H5869 בעיני before mine eyes, H834 ובאשׁר wherein H3808 לא not. H2654 חפצתי I delighted H977 בחרתם׃ and did choose
  13 H3651 לכן Therefore H3541 כה thus H559 אמר saith H136 אדני the Lord H3069 יהוה GOD, H2009 הנה Behold, H5650 עבדי my servants H398 יאכלו shall eat, H859 ואתם but ye H7456 תרעבו shall be hungry: H2009 הנה behold, H5650 עבדי my servants H8354 ישׁתו shall drink, H859 ואתם but ye H6770 תצמאו shall be thirsty: H2009 הנה behold, H5650 עבדי my servants H8055 ישׂמחו shall rejoice, H859 ואתם but ye H954 תבשׁו׃ shall be ashamed:
  14 H2009 הנה Behold, H5650 עבדי my servants H7442 ירנו shall sing H2898 מטוב for joy H3820 לב of heart, H859 ואתם but ye H6817 תצעקו shall cry H3511 מכאב for sorrow H3820 לב of heart, H7667 ומשׁבר for vexation H7307 רוח of spirit. H3213 תילילו׃ and shall howl
  15 H3240 והנחתם   H8034 שׁמכם your name H7621 לשׁבועה for a curse H972 לבחירי unto my chosen: H4191 והמיתך shall slay H136 אדני for the Lord H3069 יהוה GOD H5650 ולעבדיו his servants H7121 יקרא thee, and call H8034 שׁם name: H312 אחר׃ by another
  16 H834 אשׁר That he who H1288 המתברך blesseth himself H776 בארץ in the earth H1288 יתברך shall bless himself H430 באלהי in the God H543 אמן of truth; H7650 והנשׁבע and he that sweareth H776 בארץ in the earth H7650 ישׁבע shall swear H430 באלהי by the God H543 אמן of truth; H3588 כי because H7911 נשׁכחו are forgotten, H6869 הצרות troubles H7223 הראשׁנות the former H3588 וכי and because H5641 נסתרו they are hid H5869 מעיני׃ from mine eyes.
  17 H3588 כי For, H2005 הנני   H1254 בורא I create H8064 שׁמים heavens H2319 חדשׁים new H776 וארץ earth: H2319 חדשׁה and a new H3808 ולא shall not H2142 תזכרנה be remembered, H7223 הראשׁנות and the former H3808 ולא nor H5927 תעלינה come H5921 על into H3820 לב׃ mind.
  18 H3588 כי for, H518 אם   H7797 שׂישׂו be ye glad H1523 וגילו and rejoice H5703 עדי forever H5704 עד forever H834 אשׁר which H589 אני I H1254 בורא create: H3588 כי   H2005 הנני   H1254 בורא I create H853 את   H3389 ירושׁלם Jerusalem H1525 גילה a rejoicing, H5971 ועמה and her people H4885 משׂושׂ׃ a joy.
  19 H1523 וגלתי And I will rejoice H3389 בירושׁלם in Jerusalem, H7797 ושׂשׂתי and joy H5971 בעמי in my people: H3808 ולא shall be no H8085 ישׁמע heard H5750 בה עוד more H6963 קול and the voice H1065 בכי of weeping H6963 וקול in her, nor the voice H2201 זעקה׃ of crying.
  20 H3808 לא no H1961 יהיה There shall be H8033 משׁם thence H5750 עוד more H5764 עול an infant H3117 ימים of days, H2205 וזקן nor an old man H834 אשׁר that H3808 לא hath not H4390 ימלא filled H853 את   H3117 ימיו his days: H3588 כי for H5288 הנער the child H1121 בן old; H3967 מאה a hundred H8141 שׁנה years H4191 ימות shall die H2398 והחוטא but the sinner H1121 בן old H3967 מאה a hundred H8141 שׁנה years H7043 יקלל׃ shall be accursed.
  21 H1129 ובנו And they shall build H1004 בתים houses, H3427 וישׁבו and inhabit H5193 ונטעו and they shall plant H3754 כרמים vineyards, H398 ואכלו and eat H6529 פרים׃ the fruit
  22 H3808 לא They shall not H1129 יבנו build, H312 ואחר and another H3427 ישׁב inhabit; H3808 לא they shall not H5193 יטעו plant, H312 ואחר and another H398 יאכל eat: H3588 כי for H3117 כימי as the days H6086 העץ of a tree H3117 ימי the days H5971 עמי of my people, H4639 ומעשׂה the work H3027 ידיהם of their hands. H1086 יבלו shall long enjoy H972 בחירי׃ and mine elect
  23 H3808 לא They shall not H3021 ייגעו labor H7385 לריק in vain, H3808 ולא nor H3205 ילדו bring forth H928 לבהלה for trouble; H3588 כי for H2233 זרע the seed H1288 ברוכי of the blessed H3069 יהוה   H1992 המה they H6631 וצאצאיהם and their offspring H854 אתם׃ with
  24 H1961 והיה And it shall come to pass, H2962 טרם that before H7121 יקראו they call, H589 ואני I H6030 אענה will answer; H5750 עוד are yet H1992 הם and while they H1696 מדברים speaking, H589 ואני I H8085 אשׁמע׃ will hear.
  25 H2061 זאב The wolf H2924 וטלה and the lamb H7462 ירעו shall feed H259 כאחד together, H738 ואריה and the lion H1241 כבקר like the bullock: H398 יאכל shall eat H8401 תבן straw H5175 ונחשׁ the serpent's H6083 עפר and dust H3899 לחמו meat. H3808 לא They shall not H7489 ירעו hurt H3808 ולא nor H7843 ישׁחיתו destroy H3605 בכל in all H2022 הר mountain, H6944 קדשׁי my holy H559 אמר saith H3068 יהוה׃ the LORD.

Joshua 1:9

  9 H3808 הלוא Have not H6680 צויתיך I commanded H2388 חזק thee? Be strong H553 ואמץ and of a good courage; H408 אל be not afraid, H6206 תערץ be not afraid, H408 ואל neither H2865 תחת be thou dismayed: H3588 כי for H5973 עמך with H3068 יהוה the LORD H430 אלהיך thy God H3605 בכל thee whithersoever H834 אשׁר thee whithersoever H1980 תלך׃ thou goest.

Isaiah 46:9

  9 H2142 זכרו Remember H7223 ראשׁנות the former things H5769 מעולם of old: H3588 כי for H595 אנכי I H410 אל God, H369 ואין and none H5750 עוד else; H430 אלהים God, H657 ואפס and none H3644 כמוני׃ like me,

Isaiah 49:15-16

  15 H7911 התשׁכח forget H802 אשׁה Can a woman H5764 עולה her sucking child, H7355 מרחם that she should not have compassion H1121 בן on the son H990 בטנה of her womb? H1571 גם yea, H428 אלה they H7911 תשׁכחנה may forget, H595 ואנכי yet will I H3808 לא not H7911 אשׁכחך׃ forget
  16 H2005 הן Behold, H5921 על thee upon H3709 כפים the palms of hands; H2710 חקתיך I have graven H2346 חומתיך thy walls H5048 נגדי before H8548 תמיד׃ continually

Ecclesiastes 12:1

  1 H2142 וזכר Remember H853 את   H1254 בוראיך now thy Creator H3117 בימי in the days H979 בחורתיך of thy youth, H5704 עד while H834 אשׁר while H3808 לא not, H935 יבאו come H3117 ימי days H7451 הרעה the evil H5060 והגיעו draw nigh, H8141 שׁנים nor the years H834 אשׁר when H559 תאמר thou shalt say, H369 אין I have no H2656 לי בהם חפץ׃ pleasure

Deuteronomy 8:2

  2 H2142 וזכרת And thou shalt remember H853 את   H3605 כל all H1870 הדרך the way H834 אשׁר which H1980 הוליכך led H3068 יהוה the LORD H430 אלהיך thy God H2088 זה thee these H705 ארבעים forty H8141 שׁנה years H4057 במדבר in the wilderness, H4616 למען to H6031 ענתך humble H5254 לנסתך thee, to prove H3045 לדעת thee, to know H853 את   H834 אשׁר what H3824 בלבבך in thine heart, H8104 התשׁמר whether thou wouldest keep H4687 מצותו his commandments, H518 אם or H3808 לא׃ not.

Deuteronomy 6:12

  12 H8104 השׁמר beware H6435 לך פן lest H7911 תשׁכח thou forget H853 את   H3068 יהוה the LORD, H834 אשׁר which H3318 הוציאך brought thee forth H776 מארץ out of the land H4714 מצרים of Egypt, H1004 מבית from the house H5650 עבדים׃ of bondage.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.