Bible verses about "praise" | Hungarian

Psalms 99:3

3 Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, - szent az!

Psalms 106:1

1 Dicsérjétek az Urat. mert örökkévaló az õ kegyelme.

Psalms 147:1-20

1 Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog! 2 Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek elûzötteit; 3 Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket. 4 Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevérõl nevezi. 5 Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa. 6 Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza. 7 Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek! 8 A ki beborítja az eget felhõvel, esõt készít a föld számára, [és] füvet sarjaszt a hegyeken; 9 A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak. 10 Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik; 11 Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek. 12 Dicsõitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet! 13 Mert erõsekké teszi kapuid zárait, [s] megáldja benned a te fiaidat. 14 Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. 15 Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az õ rendelete! 16 Olyan havat ád, mint a gyapjú, [és] szórja a deret, mint a port. 17 Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az õ fagya elõtt? 18 Kibocsátja szavát s szétolvasztja õket; megindítja szelét s vizek folydogálnak. 19 Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel. 20 Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!

Psalms 109:30

30 Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem õt a sokaság közepette!

Psalms 148:1-14

1 Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt a magas helyeken! 2 Dicsérjétek õt angyalai mind; dicsérjétek õt minden õ serege! 3 Dicsérjétek õt: nap és hold; dicsérjétek õt mind: fényes csillagai! 4 Dicsérjétek õt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok! 5 Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert parancsolt és elõállottak õk. 6 Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól. 7 Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind! 8 Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar, a melyek az õ rendelését cselekszik; 9 Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok; 10 Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok; 11 Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák! 12 Ifjak és szûzek, vének gyermekekkel: 13 Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az õ neve dicsõ egyedül; az õ dicsõsége égre-földre [kihat!] 14 És felemelte az õ népének szarvát. Dicsõítse minden õ kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

Psalms 100:1-5

1 Hálaadó zsoltár. 2 Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. 3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket és nem magunk; az õ népe és az õ legelõinek juhai vagyunk. 4 Menjetek be az õ kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét! 5 Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége!

Hebrews 13:15

15 Annakokáért õ általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az õ nevérõl vallást tevõ ajkaknak gyümölcsét.

Psalms 150:1-6

1 Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt az õ hatalmának boltozatán! 2 Dicsérjétek õt hõsi tetteiért, dicsérjétek õt nagyságának gazdagsága szerint! 3 Dicsérjétek õt kürt-zengéssel; dicsérjétek õt hárfán és cziterán; 4 Dicsérjétek õt dobbal és tánczczal, dicsérjétek õt hegedûkkel és fuvolával; 5 Dicsérjétek õt hangos czimbalommal, dicsérjétek õt harsogó czimbalommal. 6 Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.