Bible verses about "ocean" | Hungarian

Psalms 89:9

9 Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erõs, mint te vagy Uram? És a te hûséges voltod körülvesz téged.

Job 26:10

10 Õ szab határt a víz színe fölé - a világosságnak és setétségnek elvégzõdéséig.

Psalms 148:1-14

1 Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt a magas helyeken! 2 Dicsérjétek õt angyalai mind; dicsérjétek õt minden õ serege! 3 Dicsérjétek õt: nap és hold; dicsérjétek õt mind: fényes csillagai! 4 Dicsérjétek õt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok! 5 Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert parancsolt és elõállottak õk. 6 Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól. 7 Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind! 8 Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar, a melyek az õ rendelését cselekszik; 9 Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok; 10 Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok; 11 Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák! 12 Ifjak és szûzek, vének gyermekekkel: 13 Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az õ neve dicsõ egyedül; az õ dicsõsége égre-földre [kihat!] 14 És felemelte az õ népének szarvát. Dicsõítse minden õ kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

Matthew 14:22-26

22 És mindjárt kényszeríté Jézus az õ tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át elõre a túlsó partra, míg õ elbocsátja a sokaságot. 23 És a mint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott. 24 A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala. 25 Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván. 26 És mikor látták a tanítványok, hogy õ a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.

Genesis 1:26

26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Job 12:7-10

7 Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked. 8 Avagy beszélj a földdel és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked. 9 Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt? 10 A kinek kezében van minden élõ állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke.

Psalms 8:8

8 Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezõnek vadait is;

Jeremiah 31:35

35 Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt [szabott] a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az õ neve:

Psalms 136:6

6 A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az õ kegyelme.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.