Bible verses about "numerology" | Hungarian

Numbers 7:1-89

1 És lõn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat: 2 Akkor elõjövének az Izráel fejedelmei, az õ atyjok házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelõi: 3 És vivék az õ áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe. 4 És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 5 Vedd el õ tõlök, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az õ szolgálata szerint. 6 Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak. 7 Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az õ szolgálatuk szerint. 8 Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fiainak, az õ szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá. 9 A Kéhát fiainak pedig [semmit] nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala õket, a melyet vállon hordoznak vala. 10 Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére [valókat] azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az õ áldozatukat az oltár elébe. 11 És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az õ áldozatát az oltár felszentelésére. 12 És vivé elsõ napon az õ áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségébõl. 13 Vala pedig az õ áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 14 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 15 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 16 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 17 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendõsök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata. 18 Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár [nemzetségének] fejedelme. 19 Vive az õ áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 20 Egy arany csészét, tíz [siklus súlyút], füstölõ szerekkel telve. 21 Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendõs bárányt egészen égõáldozatul. 22 Egy kecskebakot bûnért való áldozatul. 23 Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendõsöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata. 24 Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia. 25 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 26 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú] füstölõ szerekkel telve. 27 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 28 Egy kecskebak, bûnért való áldozatul. 29 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata. 30 Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia. 31 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 32 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 33 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 34 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 35 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata. 36 Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 37 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 38 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 39 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 40 Egy kecskebak, bûnért való áldozatul. 41 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata. 42 Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia. 43 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 44 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 45 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 46 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 47 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata. 48 Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia. 49 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 50 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 51 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 52 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 53 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata. 54 Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia. 55 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 56 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 57 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 58 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 59 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata. 60 Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia. 61 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 62 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 63 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 64 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 65 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata. 66 Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia. 67 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 68 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 69 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 70 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 71 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata. 72 Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia. 73 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 74 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 75 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 76 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 77 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata. 78 Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia. 79 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 80 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 81 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 82 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 83 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata. 84 Ez volt [az áldozat] az oltár felszentelésére, a napon, a melyen felkenetett, az Izráelnek fejedelmeitõl. Tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst medencze, tizenkét arany csésze. 85 Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz [siklus], a szent siklus szerint; 86 Tizenkét arany csésze, füstölõ szerekkel, tíz-tíz [siklus súlyú] vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint: A csészéknek minden aranya: száz húsz siklus. 87 Az egészen égõáldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendõs bárány tizenkettõ, a hozzájok való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bûnért való áldozatul. 88 A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendõs bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére [való áldozat], minekutána felkenetett volt. 89 Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon õ vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felõl, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közûl; és szól vala vele.

Amos 5:8

8 A ki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve.

John 3:16

16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Acts 17:30

30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

2 Thessalonians 2:9

9 A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,

1 John 1:9

9 Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Isaiah 47:13-14

13 Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elõ és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád. 14 Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tûz emészté meg õket, nem mentik meg életöket a lángból, még szén sem marad belõlök melegülésre, sem körülülhetõ parázs!

Matthew 7:14

14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

Acts 19:17-19

17 Ez pedig tudtokra lõn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. 18 És sokan a hívõk közül eljõnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket. 19 Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek.

Romans 10:17

17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

Ephesians 6:12

12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

Deuteronomy 4:19

19 Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok elõtt, és ne tiszteljed azokat, a melyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt.

Deuteronomy 18:9-12

9 Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. 10 Ne találtassék te közötted, a ki az õ fiát vagy leányát átvigye a tûzön, se jövendõmondó, se igézõ, se jegymagyarázó, se varázsló; 11 Se bûbájos, se ördöngõsöktõl tudakozó, se titok-fejtõ, se halottidézõ; 12 Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért ûzi ki õket az Úr, a te Istened te elõled.

Isaiah 8:19

19 És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézõktõl és a jövendõmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétõl tudakozik-é a nép? az élõkért a holtaktól [kell-é tudakozni]?

Deuteronomy 18:10-12

10 Ne találtassék te közötted, a ki az õ fiát vagy leányát átvigye a tûzön, se jövendõmondó, se igézõ, se jegymagyarázó, se varázsló; 11 Se bûbájos, se ördöngõsöktõl tudakozó, se titok-fejtõ, se halottidézõ; 12 Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért ûzi ki õket az Úr, a te Istened te elõled.
Reformed Dating

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.