Bible verses about "monotheism" | Hungarian

Genesis 1:26

26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Deuteronomy 4:39

39 Tudd meg azért e mai napon, és vedd szívedre, hogy az Úr az Isten, fent a mennyben, és alant e földön, és nincsen több!

Psalms 83:18

18 Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak, [ (Psalms 83:19) Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges [Isten] az egész földön. ]

Psalms 82:1-8

1 Aszáf zsoltára. 2 Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela. 3 Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! 4 Mentsétek meg a szegényt és szûkölködõt; a gonoszok kezébõl szabadítsátok ki. 5 Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog. 6 Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: 7 Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely fõember. 8 Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.

John 17:3

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

1 Corinthians 8:6

6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitõl [van] a mindenség, mi is õ benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által [van] a mindenség, mi is õ általa.

Ephesians 4:6

6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

Exodus 20:3

3 Ne legyenek néked idegen isteneid én elõttem.

Psalms 86:10

10 Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!

Mark 12:29

29 Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az elsõ: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

John 1:1

1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

Isaiah 45:5

5 Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten! felöveztelek téged, bár nem ismerél.

Genesis 1:1

1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

Deuteronomy 6:4

4 Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!

Isaiah 43:10

10 Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr; és szolgám, a kit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, elõttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!

Deuteronomy 4:35

35 [Csak] néked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten [és] nincsen kivüle több!

Isaiah 44:6

6 Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az elsõ, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.