Bible verses about "watcher" | HOT

Psalms 83:1-18

1 שׁיר מזמור לאסף׃ (83:2) אלהים אל דמי לך אל תחרשׁ ואל תשׁקט אל׃2 (83:3) כי הנה אויביך יהמיון ומשׂנאיך נשׂאו ראשׁ׃3 (83:4) על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך׃4 (83:5) אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שׁם ישׂראל עוד׃5 (83:6) כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו׃6 (83:7) אהלי אדום וישׁמעאלים מואב והגרים׃7 (83:8) גבל ועמון ועמלק פלשׁת עם ישׁבי צור׃8 (83:9) גם אשׁור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה׃9 (83:10) עשׂה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישׁון׃10 (83:11) נשׁמדו בעין דאר היו דמן לאדמה׃11 (83:12) שׁיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נסיכמו׃12 (83:13) אשׁר אמרו נירשׁה לנו את נאות אלהים׃13 (83:14) אלהי שׁיתמו כגלגל כקשׁ לפני רוח׃14 (83:15) כאשׁ תבער יער וכלהבה תלהט הרים׃15 (83:16) כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃16 (83:17) מלא פניהם קלון ויבקשׁו שׁמך יהוה׃17 (83:18) יבשׁו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו׃18 (83:19) וידעו כי אתה שׁמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃

Daniel 9:1-27

1 בשׁנת אחת לדריושׁ בן אחשׁורושׁ מזרע מדי אשׁר המלך על מלכות כשׂדים׃2 בשׁנת אחת למלכו אני דניאל בינתי בספרים מספר השׁנים אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיה הנביא למלאות לחרבות ירושׁלם שׁבעים שׁנה׃3 ואתנה את פני אל אדני האלהים לבקשׁ תפלה ותחנונים בצום ושׂק ואפר׃4 ואתפללה ליהוה אלהי ואתודה ואמרה אנא אדני האל הגדול והנורא שׁמר הברית והחסד לאהביו ולשׁמרי מצותיו׃5 חטאנו ועוינו והרשׁענו ומרדנו וסור ממצותך וממשׁפטיך׃6 ולא שׁמענו אל עבדיך הנביאים אשׁר דברו בשׁמך אל מלכינו שׂרינו ואבתינו ואל כל עם הארץ׃7 לך אדני הצדקה ולנו בשׁת הפנים כיום הזה לאישׁ יהודה וליושׁבי ירושׁלם ולכל ישׂראל הקרבים והרחקים בכל הארצות אשׁר הדחתם שׁם במעלם אשׁר מעלו׃8 יהוה לנו בשׁת הפנים למלכינו לשׂרינו ולאבתינו אשׁר חטאנו׃9 לאדני אלהינו הרחמים והסלחות כי מרדנו׃10 ולא שׁמענו בקול יהוה אלהינו ללכת בתורתיו אשׁר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים׃11 וכל ישׂראל עברו את תורתך וסור לבלתי שׁמוע בקלך ותתך עלינו האלה והשׁבעה אשׁר כתובה בתורת משׁה עבד האלהים כי חטאנו׃12 ויקם את דבריו אשׁר דבר עלינו ועל שׁפטינו אשׁר שׁפטונו להביא עלינו רעה גדלה אשׁר לא נעשׂתה תחת כל השׁמים כאשׁר נעשׂתה בירושׁלם׃13 כאשׁר כתוב בתורת משׁה את כל הרעה הזאת באה עלינו ולא חלינו את פני יהוה אלהינו לשׁוב מעוננו ולהשׂכיל באמתך׃14 וישׁקד יהוה על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק יהוה אלהינו על כל מעשׂיו אשׁר עשׂה ולא שׁמענו בקלו׃15 ועתה אדני אלהינו אשׁר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה ותעשׂ לך שׁם כיום הזה חטאנו רשׁענו׃16 אדני ככל צדקתך ישׁב נא אפך וחמתך מעירך ירושׁלם הר קדשׁך כי בחטאינו ובעונות אבתינו ירושׁלם ועמך לחרפה לכל סביבתינו׃17 ועתה שׁמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשׁך השׁמם למען אדני׃18 הטה אלהי אזנך ושׁמע פקחה עיניך וראה שׁממתינו והעיר אשׁר נקרא שׁמך עליה כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים׃19 אדני שׁמעה אדני סלחה אדני הקשׁיבה ועשׂה אל תאחר למענך אלהי כי שׁמך נקרא על עירך ועל עמך׃20 ועוד אני מדבר ומתפלל ומתודה חטאתי וחטאת עמי ישׂראל ומפיל תחנתי לפני יהוה אלהי על הר קדשׁ אלהי׃21 ועוד אני מדבר בתפלה והאישׁ גבריאל אשׁר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי כעת מנחת ערב׃22 ויבן וידבר עמי ויאמר דניאל עתה יצאתי להשׂכילך בינה׃23 בתחלת תחנוניך יצא דבר ואני באתי להגיד כי חמודות אתה ובין בדבר והבן במראה׃24 שׁבעים שׁבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשׁך לכלא הפשׁע ולחתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשׁח קדשׁ קדשׁים׃25 ותדע ותשׂכל מן מצא דבר להשׁיב ולבנות ירושׁלם עד משׁיח נגיד שׁבעים שׁבעה ושׁבעים שׁשׁים ושׁנים תשׁוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים׃26 ואחרי השׁבעים שׁשׁים ושׁנים יכרת משׁיח ואין לו והעיר והקדשׁ ישׁחית עם נגיד הבא וקצו בשׁטף ועד קץ מלחמה נחרצת שׁממות׃27 והגביר ברית לרבים שׁבוע אחד וחצי השׁבוע ישׁבית זבח ומנחה ועל כנף שׁקוצים משׁמם ועד כלה ונחרצה תתך על שׁמם׃

Daniel 8:1-27

1 בשׁנת שׁלושׁ למלכות בלאשׁצר המלך חזון נראה אלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה׃2 ואראה בחזון ויהי בראתי ואני בשׁושׁן הבירה אשׁר בעילם המדינה ואראה בחזון ואני הייתי על אובל אולי׃3 ואשׂא עיני ואראה והנה איל אחד עמד לפני האבל ולו קרנים והקרנים גבהות והאחת גבהה מן השׁנית והגבהה עלה באחרנה׃4 ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשׂה כרצנו והגדיל׃5 ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב על פני כל הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו׃6 ויבא עד האיל בעל הקרנים אשׁר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו׃7 וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את האיל וישׁבר את שׁתי קרניו ולא היה כח באיל לעמד לפניו וישׁליכהו ארצה וירמסהו ולא היה מציל לאיל מידו׃8 וצפיר העזים הגדיל עד מאד וכעצמו נשׁברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השׁמים׃9 ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצעירה ותגדל יתר אל הנגב ואל המזרח ואל הצבי׃10 ותגדל עד צבא השׁמים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם׃11 ועד שׂר הצבא הגדיל וממנו הרים התמיד והשׁלך מכון מקדשׁו׃12 וצבא תנתן על התמיד בפשׁע ותשׁלך אמת ארצה ועשׂתה והצליחה׃13 ואשׁמעה אחד קדושׁ מדבר ויאמר אחד קדושׁ לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשׁע שׁמם תת וקדשׁ וצבא מרמס׃14 ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושׁלשׁ מאות ונצדק קדשׁ׃15 ויהי בראתי אני דניאל את החזון ואבקשׁה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר׃16 ואשׁמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה׃17 ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון׃18 ובדברו עמי נרדמתי על פני ארצה ויגע בי ויעמידני על עמדי׃19 ויאמר הנני מודיעך את אשׁר יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ׃20 האיל אשׁר ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס׃21 והצפיר השׂעיר מלך יון והקרן הגדולה אשׁר בין עיניו הוא המלך הראשׁון׃22 והנשׁברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו׃23 ובאחרית מלכותם כהתם הפשׁעים יעמד מלך עז פנים ומבין חידות׃24 ועצם כחו ולא בכחו ונפלאות ישׁחית והצליח ועשׂה והשׁחית עצומים ועם קדשׁים׃25 ועל שׂכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשׁלוה ישׁחית רבים ועל שׂר שׂרים יעמד ובאפס יד ישׁבר׃26 ומראה הערב והבקר אשׁר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים׃27 ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשׂה את מלאכת המלך ואשׁתומם על המראה ואין מבין׃

Daniel 2:43

43 די חזית פרזלא מערב בחסף טינא מתערבין להון בזרע אנשׁא ולא להון דבקין דנה עם דנה הא כדי פרזלא לא מתערב עם חספא׃

Daniel 12:1-13

1 ובעת ההיא יעמד מיכאל השׂר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשׁר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר׃2 ורבים מישׁני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃3 והמשׂכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד׃4 ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד עת קץ ישׁטטו רבים ותרבה הדעת׃5 וראיתי אני דניאל והנה שׁנים אחרים עמדים אחד הנה לשׂפת היאר ואחד הנה לשׂפת היאר׃6 ויאמר לאישׁ לבושׁ הבדים אשׁר ממעל למימי היאר עד מתי קץ הפלאות׃7 ואשׁמע את האישׁ לבושׁ הבדים אשׁר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושׂמאלו אל השׁמים וישׁבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדשׁ תכלינה כל אלה׃

Daniel 8:13-17

13 ואשׁמעה אחד קדושׁ מדבר ויאמר אחד קדושׁ לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשׁע שׁמם תת וקדשׁ וצבא מרמס׃14 ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושׁלשׁ מאות ונצדק קדשׁ׃15 ויהי בראתי אני דניאל את החזון ואבקשׁה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר׃16 ואשׁמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה׃17 ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון׃

Daniel 10:13-21

13 ושׂר מלכות פרס עמד לנגדי עשׂרים ואחד יום והנה מיכאל אחד השׂרים הראשׁנים בא לעזרני ואני נותרתי שׁם אצל מלכי פרס׃14 ובאתי להבינך את אשׁר יקרה לעמך באחרית הימים כי עוד חזון לימים׃15 ובדברו עמי כדברים האלה נתתי פני ארצה ונאלמתי׃16 והנה כדמות בני אדם נגע על שׂפתי ואפתח פי ואדברה ואמרה אל העמד לנגדי אדני במראה נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כח׃17 והיך יוכל עבד אדני זה לדבר עם אדני זה ואני מעתה לא יעמד בי כח ונשׁמה לא נשׁארה׃18 ויסף ויגע בי כמראה אדם ויחזקני׃19 ויאמר אל תירא אישׁ חמדות שׁלום לך חזק וחזק וכדברו עמי התחזקתי ואמרה ידבר אדני כי חזקתני׃20 ויאמר הידעת למה באתי אליך ועתה אשׁוב להלחם עם שׂר פרס ואני יוצא והנה שׂר יון בא׃21 אבל אגיד לך את הרשׁום בכתב אמת ואין אחד מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שׂרכם׃

Daniel 12:8-13

8 ואני שׁמעתי ולא אבין ואמרה אדני מה אחרית אלה׃9 ויאמר לך דניאל כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ׃10 יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשׁיעו רשׁעים ולא יבינו כל רשׁעים והמשׂכלים יבינו׃11 ומעת הוסר התמיד ולתת שׁקוץ שׁמם ימים אלף מאתים ותשׁעים׃12 אשׁרי המחכה ויגיע לימים אלף שׁלשׁ מאות שׁלשׁים וחמשׁה׃13 ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין׃

Genesis 6:1-22

1 ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו׃2 ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשׁים מכל אשׁר בחרו׃3 ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשׁגם הוא בשׂר והיו ימיו מאה ועשׂרים שׁנה׃4 הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשׁר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשׁר מעולם אנשׁי השׁם׃5 וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשׁבת לבו רק רע כל היום׃6 וינחם יהוה כי עשׂה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו׃7 ויאמר יהוה אמחה את האדם אשׁר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמשׂ ועד עוף השׁמים כי נחמתי כי עשׂיתם׃8 ונח מצא חן בעיני יהוה׃9 אלה תולדת נח נח אישׁ צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח׃10 ויולד נח שׁלשׁה בנים את שׁם את חם ואת יפת׃11 ותשׁחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס׃12 וירא אלהים את הארץ והנה נשׁחתה כי השׁחית כל בשׂר את דרכו על הארץ׃13 ויאמר אלהים לנח קץ כל בשׂר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משׁחיתם את הארץ׃14 עשׂה לך תבת עצי גפר קנים תעשׂה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר׃15 וזה אשׁר תעשׂה אתה שׁלשׁ מאות אמה ארך התבה חמשׁים אמה רחבה ושׁלשׁים אמה קומתה׃16 צהר תעשׂה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשׂים תחתים שׁנים ושׁלשׁים תעשׂה׃17 ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשׁחת כל בשׂר אשׁר בו רוח חיים מתחת השׁמים כל אשׁר בארץ יגוע׃18 והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה אתה ובניך ואשׁתך ונשׁי בניך אתך׃19 ומכל החי מכל בשׂר שׁנים מכל תביא אל התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו׃20 מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמשׂ האדמה למינהו שׁנים מכל יבאו אליך להחיות׃21 ואתה קח לך מכל מאכל אשׁר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה׃22 ויעשׂ נח ככל אשׁר צוה אתו אלהים כן עשׂה׃

Genesis 6:1-4

1 ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו׃2 ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשׁים מכל אשׁר בחרו׃3 ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשׁגם הוא בשׂר והיו ימיו מאה ועשׂרים שׁנה׃4 הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשׁר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשׁר מעולם אנשׁי השׁם׃

Daniel 4:17

17 (4:14) בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישׁין שׁאלתא עד דברת די ינדעון חייא די שׁליט עליא במלכות אנושׁא ולמן די יצבא יתננה ושׁפל אנשׁים יקים עליה׃

Daniel 4:23

23 (4:20) ודי חזה מלכא עיר וקדישׁ נחת מן שׁמיא ואמר גדו אילנא וחבלוהי ברם עקר שׁרשׁוהי בארעא שׁבקו ובאסור די פרזל ונחשׁ בדתאא די ברא ובטל שׁמיא יצטבע ועם חיות ברא חלקה עד די שׁבעה עדנין יחלפון עלוהי׃

Daniel 4:13

13 (4:10) חזה הוית בחזוי ראשׁי על משׁכבי ואלו עיר וקדישׁ מן שׁמיא נחת׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.