Bible verses about "tree" | HOT

Genesis 1:12

12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃

Genesis 2:17

17 ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות׃

Genesis 3:17

17 ולאדם אמר כי שׁמעת לקול אשׁתך ותאכל מן העץ אשׁר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך׃

Ecclesiastes 11:3

3 אם ימלאו העבים גשׁם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שׁיפול העץ שׁם יהוא׃

Jeremiah 10:1-25

1 שׁמעו את הדבר אשׁר דבר יהוה עליכם בית ישׂראל׃2 כה אמר יהוה אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השׁמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה׃3 כי חקות העמים הבל הוא כי עץ מיער כרתו מעשׂה ידי חרשׁ במעצד׃4 בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק׃5 כתמר מקשׁה המה ולא ידברו נשׂוא ינשׂוא כי לא יצעדו אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם׃6 מאין כמוך יהוה גדול אתה וגדול שׁמך בגבורה׃7 מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך׃8 ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא׃9 כסף מרקע מתרשׁישׁ יובא וזהב מאופז מעשׂה חרשׁ וידי צורף תכלת וארגמן לבושׁם מעשׂה חכמים כלם׃10 ויהוה אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעשׁ הארץ ולא יכלו גוים זעמו׃11 כדנה תאמרון להום אלהיא די שׁמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן תחות שׁמיא אלה׃12 עשׂה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שׁמים׃13 לקול תתו המון מים בשׁמים ויעלה נשׂאים מקצה ארץ ברקים למטר עשׂה ויוצא רוח מאצרתיו׃14 נבער כל אדם מדעת הבישׁ כל צורף מפסל כי שׁקר נסכו ולא רוח׃15 הבל המה מעשׂה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃16 לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישׂראל שׁבט נחלתו יהוה צבאות שׁמו׃17 אספי מארץ כנעתך ישׁבתי במצור׃18 כי כה אמר יהוה הנני קולע את יושׁבי הארץ בפעם הזאת והצרותי להם למען ימצאו׃19 אוי לי על שׁברי נחלה מכתי ואני אמרתי אך זה חלי ואשׂאנו׃20 אהלי שׁדד וכל מיתרי נתקו בני יצאני ואינם אין נטה עוד אהלי ומקים יריעותי׃21 כי נבערו הרעים ואת יהוה לא דרשׁו על כן לא השׂכילו וכל מרעיתם נפוצה׃22 קול שׁמועה הנה באה ורעשׁ גדול מארץ צפון לשׂום את ערי יהודה שׁממה מעון תנים׃23 ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאישׁ הלך והכין את צעדו׃24 יסרני יהוה אך במשׁפט אל באפך פן תמעטני׃25 שׁפך חמתך על הגוים אשׁר לא ידעוך ועל משׁפחות אשׁר בשׁמך לא קראו כי אכלו את יעקב ואכלהו ויכלהו ואת נוהו השׁמו׃

Daniel 4:10-12

10 (4:7) וחזוי ראשׁי על משׁכבי חזה הוית ואלו אילן בגוא ארעא ורומה שׂגיא׃11 (4:8) רבה אילנא ותקף ורומה ימטא לשׁמיא וחזותה לסוף כל ארעא׃12 (4:9) עפיה שׁפיר ואנבה שׂגיא ומזון לכלא בה תחתוהי תטלל חיות ברא ובענפוהי ידרון צפרי שׁמיא ומנה יתזין כל בשׂרא׃

Genesis 1:11

11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃

Psalms 1:3

3 והיה כעץ שׁתול על פלגי מים אשׁר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשׁר יעשׂה יצליח׃

Genesis 2:9

9 ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע׃

Proverbs 13:12

12 תוחלת ממשׁכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׃

Jeremiah 17:8

8 והיה כעץ שׁתול על מים ועל יובל ישׁלח שׁרשׁיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשׁנת בצרת לא ידאג ולא ימישׁ מעשׂות פרי׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.