Bible verses about "tired" | HOT

Psalms 61:1-4

1 למנצח על נגינת לדוד׃ (61:2) שׁמעה אלהים רנתי הקשׁיבה תפלתי׃2 (61:3) מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃3 (61:4) כי היית מחסה לי מגדל עז מפני אויב׃4 (61:5) אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃

Isaiah 40:1-31

1 נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם׃2 דברו על לב ירושׁלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה׃3 קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישׁרו בערבה מסלה לאלהינו׃4 כל גיא ינשׂא וכל הר וגבעה ישׁפלו והיה העקב למישׁור והרכסים לבקעה׃5 ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשׂר יחדו כי פי יהוה דבר׃6 קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשׂר חציר וכל חסדו כציץ השׂדה׃7 יבשׁ חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשׁבה בו אכן חציר העם׃8 יבשׁ חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃9 על הר גבה עלי לך מבשׂרת ציון הרימי בכח קולך מבשׂרת ירושׁלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם׃10 הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משׁלה לו הנה שׂכרו אתו ופעלתו לפניו׃11 כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישׂא עלות ינהל׃12 מי מדד בשׁעלו מים ושׁמים בזרת תכן וכל בשׁלשׁ עפר הארץ ושׁקל בפלס הרים וגבעות במאזנים׃13 מי תכן את רוח יהוה ואישׁ עצתו יודיענו׃14 את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משׁפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו׃15 הן גוים כמר מדלי וכשׁחק מאזנים נחשׁבו הן איים כדק יטול׃16 ולבנון אין די בער וחיתו אין די עולה׃17 כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשׁבו׃18 ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו׃19 הפסל נסך חרשׁ וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף׃20 המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרשׁ חכם יבקשׁ לו להכין פסל לא ימוט׃21 הלוא תדעו הלוא תשׁמעו הלוא הגד מראשׁ לכם הלוא הבינתם מוסדות הארץ׃22 הישׁב על חוג הארץ וישׁביה כחגבים הנוטה כדק שׁמים וימתחם כאהל לשׁבת׃23 הנותן רוזנים לאין שׁפטי ארץ כתהו עשׂה׃24 אף בל נטעו אף בל זרעו אף בל שׁרשׁ בארץ גזעם וגם נשׁף בהם ויבשׁו וסערה כקשׁ תשׂאם׃25 ואל מי תדמיוני ואשׁוה יאמר קדושׁ׃26 שׂאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשׁם יקרא מרב אונים ואמיץ כח אישׁ לא נעדר׃27 למה תאמר יעקב ותדבר ישׂראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משׁפטי יעבור׃28 הלוא ידעת אם לא שׁמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃29 נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃30 ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשׁול יכשׁלו׃31 וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשׁרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Jeremiah 29:11

11 כי אנכי ידעתי את המחשׁבת אשׁר אנכי חשׁב עליכם נאם יהוה מחשׁבות שׁלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremiah 31:25

25 כי הרויתי נפשׁ עיפה וכל נפשׁ דאבה מלאתי׃

Psalms 37:7

7 דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באישׁ עשׂה מזמות׃

Isaiah 40:28-31

28 הלוא ידעת אם לא שׁמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃29 נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃30 ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשׁול יכשׁלו׃31 וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשׁרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaiah 40:31

31 וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשׁרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.