Bible verses about "supernatural" | HOT

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Job 26:7

7 נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃

Job 41:1-6

1 (40:25) תמשׁך לויתן בחכה ובחבל תשׁקיע לשׁנו׃2 (40:26) התשׂים אגמון באפו ובחוח תקוב לחיו׃3 (40:27) הירבה אליך תחנונים אם ידבר אליך רכות׃4 (40:28) היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם׃5 (40:29) התשׂחק בו כצפור ותקשׁרנו לנערותיך׃6 (40:30) יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים׃

Proverbs 7:23

23 עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשׁו הוא׃

Proverbs 28:13

13 מכסה פשׁעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃

Isaiah 27:1

1 ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשׁה והגדולה והחזקה על לויתן נחשׁ ברח ועל לויתן נחשׁ עקלתון והרג את התנין אשׁר בים׃

Genesis 1:1-31

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך׃5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃7 ויעשׂ אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי כן׃8 ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי ערב ויהי בקר יום שׁני׃9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השׁמים אל מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי כן׃10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃13 ויהי ערב ויהי בקר יום שׁלישׁי׃14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על הארץ ויהי כן׃16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על הארץ׃18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי טוב׃19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי׃20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השׁמים׃21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישׁי׃24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשׂב זרע זרע אשׁר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשׁר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השׁמים ולכל רומשׂ על הארץ אשׁר בו נפשׁ חיה את כל ירק עשׂב לאכלה ויהי כן׃31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Exodus 22:18

18 (22:17) מכשׁפה לא תחיה׃

Numbers 22:5-38

5 וישׁלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשׁר על הנהר ארץ בני עמו לקרא לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא ישׁב ממלי׃6 ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשׁנו מן הארץ כי ידעתי את אשׁר תברך מברך ואשׁר תאר יואר׃7 וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם ויבאו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק׃8 ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשׁבתי אתכם דבר כאשׁר ידבר יהוה אלי וישׁבו שׂרי מואב עם בלעם׃9 ויבא אלהים אל בלעם ויאמר מי האנשׁים האלה עמך׃10 ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפר מלך מואב שׁלח אלי׃11 הנה העם היצא ממצרים ויכס את עין הארץ עתה לכה קבה לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשׁתיו׃12 ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאר את העם כי ברוך הוא׃13 ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שׂרי בלק לכו אל ארצכם כי מאן יהוה לתתי להלך עמכם׃14 ויקומו שׂרי מואב ויבאו אל בלק ויאמרו מאן בלעם הלך עמנו׃15 ויסף עוד בלק שׁלח שׂרים רבים ונכבדים מאלה׃16 ויבאו אל בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן צפור אל נא תמנע מהלך אלי׃17 כי כבד אכבדך מאד וכל אשׁר תאמר אלי אעשׂה ולכה נא קבה לי את העם הזה׃18 ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה אלהי לעשׂות קטנה או גדולה׃19 ועתה שׁבו נא בזה גם אתם הלילה ואדעה מה יסף יהוה דבר עמי׃20 ויבא אלהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשׁים קום לך אתם ואך את הדבר אשׁר אדבר אליך אתו תעשׂה׃21 ויקם בלעם בבקר ויחבשׁ את אתנו וילך עם שׂרי מואב׃22 ויחר אף אלהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשׂטן לו והוא רכב על אתנו ושׁני נעריו עמו׃23 ותרא האתון את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שׁלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשׂדה ויך בלעם את האתון להטתה הדרך׃24 ויעמד מלאך יהוה במשׁעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה׃25 ותרא האתון את מלאך יהוה ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויסף להכתה׃26 ויוסף מלאך יהוה עבור ויעמד במקום צר אשׁר אין דרך לנטות ימין ושׂמאול׃27 ותרא האתון את מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל׃28 ויפתח יהוה את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשׂיתי לך כי הכיתני זה שׁלשׁ רגלים׃29 ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו ישׁ חרב בידי כי עתה הרגתיך׃30 ותאמר האתון אל בלעם הלוא אנכי אתנך אשׁר רכבת עלי מעודך עד היום הזה ההסכן הסכנתי לעשׂות לך כה ויאמר לא׃31 ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שׁלפה בידו ויקד וישׁתחו לאפיו׃32 ויאמר אליו מלאך יהוה על מה הכית את אתנך זה שׁלושׁ רגלים הנה אנכי יצאתי לשׂטן כי ירט הדרך לנגדי׃33 ותראני האתון ותט לפני זה שׁלשׁ רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם אתכה הרגתי ואותה החייתי׃34 ויאמר בלעם אל מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשׁובה׃35 ויאמר מלאך יהוה אל בלעם לך עם האנשׁים ואפס את הדבר אשׁר אדבר אליך אתו תדבר וילך בלעם עם שׂרי בלק׃36 וישׁמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשׁר על גבול ארנן אשׁר בקצה הגבול׃37 ויאמר בלק אל בלעם הלא שׁלח שׁלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך׃38 ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשׁר ישׂים אלהים בפי אתו אדבר׃

Isaiah 53:1-12

1 מי האמין לשׁמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃2 ויעל כיונק לפניו וכשׁרשׁ מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו׃3 נבזה וחדל אישׁים אישׁ מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשׁבנהו׃4 אכן חלינו הוא נשׂא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשׁבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃5 והוא מחלל מפשׁענו מדכא מעונתינו מוסר שׁלומנו עליו ובחברתו נרפא׃6 כלנו כצאן תעינו אישׁ לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו׃7 נגשׂ והוא נענה ולא יפתח פיו כשׂה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃8 מעצר וממשׁפט לקח ואת דורו מי ישׂוחח כי נגזר מארץ חיים מפשׁע עמי נגע׃9 ויתן את רשׁעים קברו ואת עשׁיר במתיו על לא חמס עשׂה ולא מרמה בפיו׃10 ויהוה חפץ דכאו החלי אם תשׂים אשׁם נפשׁו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח׃11 מעמל נפשׁו יראה ישׂבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃12 לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שׁלל תחת אשׁר הערה למות נפשׁו ואת פשׁעים נמנה והוא חטא רבים נשׂא ולפשׁעים יפגיע׃

Deuteronomy 18:9-13

9 כי אתה בא אל הארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשׂות כתועבת הגוים ההם׃10 לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באשׁ קסם קסמים מעונן ומנחשׁ ומכשׁף׃11 וחבר חבר ושׁאל אוב וידעני ודרשׁ אל המתים׃12 כי תועבת יהוה כל עשׂה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מורישׁ אותם מפניך׃13 תמים תהיה עם יהוה אלהיך׃

Leviticus 19:31

31 אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשׁו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם׃

Amos 3:7

7 כי לא יעשׂה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.