Bible verses about "self-defense" | HOT

Genesis 4:1-26

1 והאדם ידע את חוה אשׁתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי אישׁ את יהוה׃2 ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה׃3 ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה׃4 והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישׁע יהוה אל הבל ואל מנחתו׃5 ואל קין ואל מנחתו לא שׁעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו׃6 ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך׃7 הלוא אם תיטיב שׂאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשׁוקתו ואתה תמשׁל׃8 ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשׂדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו׃9 ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השׁמר אחי אנכי׃10 ויאמר מה עשׂית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה׃11 ועתה ארור אתה מן האדמה אשׁר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך׃12 כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ׃13 ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשׂוא׃14 הן גרשׁת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני׃15 ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שׁבעתים יקם וישׂם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו׃16 ויצא קין מלפני יהוה וישׁב בארץ נוד קדמת עדן׃17 וידע קין את אשׁתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שׁם העיר כשׁם בנו חנוך׃18 ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושׁאל ומתושׁאל ילד את למך׃19 ויקח לו למך שׁתי נשׁים שׁם האחת עדה ושׁם השׁנית צלה׃20 ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישׁב אהל ומקנה׃21 ושׁם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפשׂ כנור ועוגב׃22 וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטשׁ כל חרשׁ נחשׁת וברזל ואחות תובל קין נעמה׃23 ויאמר למך לנשׁיו עדה וצלה שׁמען קולי נשׁי למך האזנה אמרתי כי אישׁ הרגתי לפצעי וילד לחברתי׃24 כי שׁבעתים יקם קין ולמך שׁבעים ושׁבעה׃25 וידע אדם עוד את אשׁתו ותלד בן ותקרא את שׁמו שׁת כי שׁת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין׃26 ולשׁת גם הוא ילד בן ויקרא את שׁמו אנושׁ אז הוחל לקרא בשׁם יהוה׃

Exodus 20:1-26

1 וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר׃2 אנכי יהוה אלהיך אשׁר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃3 לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃4 לא תעשׂה לך פסל וכל תמונה אשׁר בשׁמים ממעל ואשׁר בארץ מתחת ואשׁר במים מתחת לארץ׃5 לא תשׁתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שׁלשׁים ועל רבעים לשׂנאי׃6 ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותי׃7 לא תשׂא את שׁם יהוה אלהיך לשׁוא כי לא ינקה יהוה את אשׁר ישׂא את שׁמו לשׁוא׃8 זכור את יום השׁבת לקדשׁו׃9 שׁשׁת ימים תעבד ועשׂית כל מלאכתך׃10 ויום השׁביעי שׁבת ליהוה אלהיך לא תעשׂה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשׁר בשׁעריך׃11 כי שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את השׁמים ואת הארץ את הים ואת כל אשׁר בם וינח ביום השׁביעי על כן ברך יהוה את יום השׁבת ויקדשׁהו׃12 כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן׃13 לא תרצח׃14 לא תנאף׃15 לא תגנב׃16 לא תענה ברעך עד שׁקר׃17 לא תחמד בית רעך לא תחמד אשׁת רעך ועבדו ואמתו ושׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃18 וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השׁפר ואת ההר עשׁן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃19 ויאמרו אל משׁה דבר אתה עמנו ונשׁמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות׃20 ויאמר משׁה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו׃21 ויעמד העם מרחק ומשׁה נגשׁ אל הערפל אשׁר שׁם האלהים׃22 ויאמר יהוה אל משׁה כה תאמר אל בני ישׂראל אתם ראיתם כי מן השׁמים דברתי עמכם׃23 לא תעשׂון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשׂו׃24 מזבח אדמה תעשׂה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שׁלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשׁר אזכיר את שׁמי אבוא אליך וברכתיך׃25 ואם מזבח אבנים תעשׂה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃26 ולא תעלה במעלת על מזבחי אשׁר לא תגלה ערותך עליו׃

Leviticus 26:1-46

1 לא תעשׂו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משׂכית לא תתנו בארצכם להשׁתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם׃2 את שׁבתתי תשׁמרו ומקדשׁי תיראו אני יהוה׃3 אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשׁמרו ועשׂיתם אתם׃4 ונתתי גשׁמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השׂדה יתן פריו׃5 והשׂיג לכם דישׁ את בציר ובציר ישׂיג את זרע ואכלתם לחמכם לשׂבע וישׁבתם לבטח בארצכם׃6 ונתתי שׁלום בארץ ושׁכבתם ואין מחריד והשׁבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם׃7 ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב׃8 ורדפו מכם חמשׁה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב׃9 ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם׃10 ואכלתם ישׁן נושׁן וישׁן מפני חדשׁ תוציאו׃11 ונתתי משׁכני בתוככם ולא תגעל נפשׁי אתכם׃12 והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם׃13 אני יהוה אלהיכם אשׁר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשׁבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות׃14 ואם לא תשׁמעו לי ולא תעשׂו את כל המצות האלה׃15 ואם בחקתי תמאסו ואם את משׁפטי תגעל נפשׁכם לבלתי עשׂות את כל מצותי להפרכם את בריתי׃16 אף אני אעשׂה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השׁחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפשׁ וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם׃17 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שׂנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם׃18 ואם עד אלה לא תשׁמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שׁבע על חטאתיכם׃19 ושׁברתי את גאון עזכם ונתתי את שׁמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשׁה׃20 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו׃21 ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשׁמע לי ויספתי עליכם מכה שׁבע כחטאתיכם׃22 והשׁלחתי בכם את חית השׂדה ושׁכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשׁמו דרכיכם׃23 ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי׃24 והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שׁבע על חטאתיכם׃25 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושׁלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב׃26 בשׁברי לכם מטה לחם ואפו עשׂר נשׁים לחמכם בתנור אחד והשׁיבו לחמכם במשׁקל ואכלתם ולא תשׂבעו׃27 ואם בזאת לא תשׁמעו לי והלכתם עמי בקרי׃28 והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שׁבע על חטאתיכם׃29 ואכלתם בשׂר בניכם ובשׂר בנתיכם תאכלו׃30 והשׁמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשׁי אתכם׃31 ונתתי את עריכם חרבה והשׁמותי את מקדשׁיכם ולא אריח בריח ניחחכם׃32 והשׁמתי אני את הארץ ושׁממו עליה איביכם הישׁבים׃33 ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שׁממה ועריכם יהיו חרבה׃34 אז תרצה הארץ את שׁבתתיה כל ימי השׁמה ואתם בארץ איביכם אז תשׁבת הארץ והרצת את שׁבתתיה׃35 כל ימי השׁמה תשׁבת את אשׁר לא שׁבתה בשׁבתתיכם בשׁבתכם עליה׃36 והנשׁארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף׃37 וכשׁלו אישׁ באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם׃38 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם׃39 והנשׁארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו׃40 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשׁר מעלו בי ואף אשׁר הלכו עמי בקרי׃41 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם׃42 וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר׃43 והארץ תעזב מהם ותרץ את שׁבתתיה בהשׁמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשׁפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשׁם׃44 ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם׃45 וזכרתי להם ברית ראשׁנים אשׁר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה׃46 אלה החקים והמשׁפטים והתורת אשׁר נתן יהוה בינו ובין בני ישׂראל בהר סיני ביד משׁה׃

Deuteronomy 28:1-68

1 והיה אם שׁמוע תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃2 ובאו עליך כל הברכות האלה והשׂיגך כי תשׁמע בקול יהוה אלהיך׃3 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשׂדה׃4 ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרות צאנך׃5 ברוך טנאך ומשׁארתך׃6 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃7 יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשׁבעה דרכים ינוסו לפניך׃8 יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משׁלח ידך וברכך בארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן׃9 יקימך יהוה לו לעם קדושׁ כאשׁר נשׁבע לך כי תשׁמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו׃10 וראו כל עמי הארץ כי שׁם יהוה נקרא עליך ויראו ממך׃11 והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיך לתת׃12 יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השׁמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשׂה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה׃13 ונתנך יהוה לראשׁ ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשׁמע אל מצות יהוה אלהיך אשׁר אנכי מצוך היום לשׁמר ולעשׂות׃14 ולא תסור מכל הדברים אשׁר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושׂמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם׃15 והיה אם לא תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו וחקתיו אשׁר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשׂיגוך׃16 ארור אתה בעיר וארור אתה בשׂדה׃17 ארור טנאך ומשׁארתך׃18 ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך׃19 ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך׃20 ישׁלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משׁלח ידך אשׁר תעשׂה עד השׁמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשׁר עזבתני׃21 ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃22 יככה יהוה בשׁחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשׁדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃23 והיו שׁמיך אשׁר על ראשׁך נחשׁת והארץ אשׁר תחתיך ברזל׃24 יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השׁמים ירד עליך עד השׁמדך׃25 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשׁבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃26 והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השׁמים ולבהמת הארץ ואין מחריד׃27 יככה יהוה בשׁחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשׁר לא תוכל להרפא׃28 יככה יהוה בשׁגעון ובעורון ובתמהון לבב׃29 והיית ממשׁשׁ בצהרים כאשׁר ימשׁשׁ העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשׁוק וגזול כל הימים ואין מושׁיע׃30 אשׁה תארשׂ ואישׁ אחר ישׁגלנה בית תבנה ולא תשׁב בו כרם תטע ולא תחללנו׃31 שׁורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישׁוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושׁיע׃32 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃33 פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשׁר לא ידעת והיית רק עשׁוק ורצוץ כל הימים׃34 והיית משׁגע ממראה עיניך אשׁר תראה׃35 יככה יהוה בשׁחין רע על הברכים ועל השׁקים אשׁר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃36 יולך יהוה אתך ואת מלכך אשׁר תקים עליך אל גוי אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שׁם אלהים אחרים עץ ואבן׃37 והיית לשׁמה למשׁל ולשׁנינה בכל העמים אשׁר ינהגך יהוה שׁמה׃38 זרע רב תוציא השׂדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃39 כרמים תטע ועבדת ויין לא תשׁתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃40 זיתים יהיו לך בכל גבולך ושׁמן לא תסוך כי ישׁל זיתך׃41 בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשׁבי׃42 כל עצך ופרי אדמתך יירשׁ הצלצל׃43 הגר אשׁר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה׃44 הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראשׁ ואתה תהיה לזנב׃45 ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשׂיגוך עד השׁמדך כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך לשׁמר מצותיו וחקתיו אשׁר צוך׃46 והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם׃47 תחת אשׁר לא עבדת את יהוה אלהיך בשׂמחה ובטוב לבב מרב כל׃48 ועבדת את איביך אשׁר ישׁלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השׁמידו אתך׃49 ישׂא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשׁר ידאה הנשׁר גוי אשׁר לא תשׁמע לשׁנו׃50 גוי עז פנים אשׁר לא ישׂא פנים לזקן ונער לא יחן׃51 ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השׁמדך אשׁר לא ישׁאיר לך דגן תירושׁ ויצהר שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך עד האבידו אתך׃52 והצר לך בכל שׁעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשׁר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שׁעריך בכל ארצך אשׁר נתן יהוה אלהיך׃53 ואכלת פרי בטנך בשׂר בניך ובנתיך אשׁר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך׃54 האישׁ הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשׁת חיקו וביתר בניו אשׁר יותיר׃55 מתת לאחד מהם מבשׂר בניו אשׁר יאכל מבלי השׁאיר לו כל במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בכל שׁעריך׃56 הרכה בך והענגה אשׁר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באישׁ חיקה ובבנה ובבתה׃57 ובשׁליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשׁר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בשׁעריך׃58 אם לא תשׁמר לעשׂות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את השׁם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃59 והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃60 והשׁיב בך את כל מדוה מצרים אשׁר יגרת מפניהם ודבקו׃61 גם כל חלי וכל מכה אשׁר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השׁמדך׃62 ונשׁארתם במתי מעט תחת אשׁר הייתם ככוכבי השׁמים לרב כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך׃63 והיה כאשׁר שׂשׂ יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישׂישׂ יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשׁמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃64 והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שׁם אלהים אחרים אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃65 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שׁם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפשׁ׃66 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך׃67 בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשׁר תפחד וממראה עיניך אשׁר תראה׃68 והשׁיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשׁר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שׁם לאיביך לעבדים ולשׁפחות ואין קנה׃

Deuteronomy 28:47-48

47 תחת אשׁר לא עבדת את יהוה אלהיך בשׂמחה ובטוב לבב מרב כל׃48 ועבדת את איביך אשׁר ישׁלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השׁמידו אתך׃

Judges 5:8

8 יבחר אלהים חדשׁים אז לחם שׁערים מגן אם יראה ורמח בארבעים אלף בישׂראל׃

2 Chronicles 17:1-19

1 וימלך יהושׁפט בנו תחתיו ויתחזק על ישׂראל׃2 ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשׁר לכד אסא אביו׃3 ויהי יהוה עם יהושׁפט כי הלך בדרכי דויד אביו הראשׁנים ולא דרשׁ לבעלים׃4 כי לאלהי אביו דרשׁ ובמצותיו הלך ולא כמעשׂה ישׂראל׃5 ויכן יהוה את הממלכה בידו ויתנו כל יהודה מנחה ליהושׁפט ויהי לו עשׁר וכבוד לרב׃6 ויגבה לבו בדרכי יהוה ועוד הסיר את הבמות ואת האשׁרים מיהודה׃7 ובשׁנת שׁלושׁ למלכו שׁלח לשׂריו לבן חיל ולעבדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה׃8 ועמהם הלוים שׁמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשׂהאל ושׁמרימות ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוים ועמהם אלישׁמע ויהורם הכהנים׃9 וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל ערי יהודה וילמדו בעם׃10 ויהי פחד יהוה על כל ממלכות הארצות אשׁר סביבות יהודה ולא נלחמו עם יהושׁפט׃11 ומן פלשׁתים מביאים ליהושׁפט מנחה וכסף משׂא גם הערביאים מביאים לו צאן אילים שׁבעת אלפים ושׁבע מאות ותישׁים שׁבעת אלפים ושׁבע מאות׃12 ויהי יהושׁפט הלך וגדל עד למעלה ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות׃13 ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה ואנשׁי מלחמה גבורי חיל בירושׁלם׃14 ואלה פקדתם לבית אבותיהם ליהודה שׂרי אלפים עדנה השׂר ועמו גבורי חיל שׁלשׁ מאות אלף׃15 ועל ידו יהוחנן השׂר ועמו מאתים ושׁמונים אלף׃16 ועל ידו עמסיה בן זכרי המתנדב ליהוה ועמו מאתים אלף גבור חיל׃17 ומן בנימן גבור חיל אלידע ועמו נשׁקי קשׁת ומגן מאתים אלף׃18 ועל ידו יהוזבד ועמו מאה ושׁמונים אלף חלוצי צבא׃19 אלה המשׁרתים את המלך מלבד אשׁר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה׃

Psalms 46:1

1 למנצח לבני קרח על עלמות שׁיר׃ (46:2) אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

Proverbs 25:26

26 מעין נרפשׂ ומקור משׁחת צדיק מט לפני רשׁע׃

Exodus 22:1-31

1 (21:37) כי יגנב אישׁ שׁור או שׂה וטבחו או מכרו חמשׁה בקר ישׁלם תחת השׁור וארבע צאן תחת השׂה׃2 (22:1) אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים׃3 (22:2) אם זרחה השׁמשׁ עליו דמים לו שׁלם ישׁלם אם אין לו ונמכר בגנבתו׃4 (22:3) אם המצא תמצא בידו הגנבה משׁור עד חמור עד שׂה חיים שׁנים ישׁלם׃5 (22:4) כי יבער אישׁ שׂדה או כרם ושׁלח את בעירה ובער בשׂדה אחר מיטב שׂדהו ומיטב כרמו ישׁלם׃6 (22:5) כי תצא אשׁ ומצאה קצים ונאכל גדישׁ או הקמה או השׂדה שׁלם ישׁלם המבער את הבערה׃7 (22:6) כי יתן אישׁ אל רעהו כסף או כלים לשׁמר וגנב מבית האישׁ אם ימצא הגנב ישׁלם שׁנים׃8 (22:7) אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שׁלח ידו במלאכת רעהו׃9 (22:8) על כל דבר פשׁע על שׁור על חמור על שׂה על שׂלמה על כל אבדה אשׁר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שׁניהם אשׁר ירשׁיען אלהים ישׁלם שׁנים לרעהו׃10 (22:9) כי יתן אישׁ אל רעהו חמור או שׁור או שׂה וכל בהמה לשׁמר ומת או נשׁבר או נשׁבה אין ראה׃11 (22:10) שׁבעת יהוה תהיה בין שׁניהם אם לא שׁלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישׁלם׃12 (22:11) ואם גנב יגנב מעמו ישׁלם לבעליו׃13 (22:12) אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישׁלם׃14 (22:13) וכי ישׁאל אישׁ מעם רעהו ונשׁבר או מת בעליו אין עמו שׁלם ישׁלם׃15 (22:14) אם בעליו עמו לא ישׁלם אם שׂכיר הוא בא בשׂכרו׃16 (22:15) וכי יפתה אישׁ בתולה אשׁר לא ארשׂה ושׁכב עמה מהר ימהרנה לו לאשׁה׃17 (22:16) אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישׁקל כמהר הבתולת׃18 (22:17) מכשׁפה לא תחיה׃19 (22:18) כל שׁכב עם בהמה מות יומת׃20 (22:19) זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו׃21 (22:20) וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים׃22 (22:21) כל אלמנה ויתום לא תענון׃23 (22:22) אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שׁמע אשׁמע צעקתו׃24 (22:23) וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשׁיכם אלמנות ובניכם יתמים׃25 (22:24) אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשׁה לא תשׂימון עליו נשׁך׃26 (22:25) אם חבל תחבל שׂלמת רעך עד בא השׁמשׁ תשׁיבנו׃27 (22:26) כי הוא כסותה לבדה הוא שׂמלתו לערו במה ישׁכב והיה כי יצעק אלי ושׁמעתי כי חנון אני׃28 (22:27) אלהים לא תקלל ונשׂיא בעמך לא תאר׃29 (22:28) מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן׃30 (22:29) כן תעשׂה לשׁרך לצאנך שׁבעת ימים יהיה עם אמו ביום השׁמיני תתנו׃31 (22:30) ואנשׁי קדשׁ תהיון לי ובשׂר בשׂדה טרפה לא תאכלו לכלב תשׁלכון אתו׃

Exodus 22:2-3

2 (22:1) אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים׃3 (22:2) אם זרחה השׁמשׁ עליו דמים לו שׁלם ישׁלם אם אין לו ונמכר בגנבתו׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.