Bible verses about "science" | HOT

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Job 26:7

7 נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃

Proverbs 14:15

15 פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשׁרו׃

Ecclesiastes 1:13-17

13 ונתתי את לבי לדרושׁ ולתור בחכמה על כל אשׁר נעשׂה תחת השׁמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות׃14 ראיתי את כל המעשׂים שׁנעשׂו תחת השׁמשׁ והנה הכל הבל ורעות רוח׃15 מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות׃16 דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשׁר היה לפני על ירושׁלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׃17 ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושׂכלות ידעתי שׁגם זה הוא רעיון רוח׃

Ecclesiastes 1:6-7

6 הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שׁב הרוח׃7 כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שׁהנחלים הלכים שׁם הם שׁבים ללכת׃

Isaiah 40:22

22 הישׁב על חוג הארץ וישׁביה כחגבים הנוטה כדק שׁמים וימתחם כאהל לשׁבת׃

Psalms 104:5

5 יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃

Isaiah 40:12

12 מי מדד בשׁעלו מים ושׁמים בזרת תכן וכל בשׁלשׁ עפר הארץ ושׁקל בפלס הרים וגבעות במאזנים׃

Job 38:4-30

4 איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃5 מי שׂם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃6 על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃7 ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃8 ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃9 בשׂומי ענן לבשׁו וערפל חתלתו׃10 ואשׁבר עליו חקי ואשׂים בריח ודלתים׃11 ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישׁית בגאון גליך׃12 המימיך צוית בקר ידעתה שׁחר מקמו׃13 לאחז בכנפות הארץ וינערו רשׁעים ממנה׃14 תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבושׁ׃15 וימנע מרשׁעים אורם וזרוע רמה תשׁבר׃16 הבאת עד נבכי ים ובחקר תהום התהלכת׃17 הנגלו לך שׁערי מות ושׁערי צלמות תראה׃18 התבננת עד רחבי ארץ הגד אם ידעת כלה׃19 אי זה הדרך ישׁכן אור וחשׁך אי זה מקמו׃20 כי תקחנו אל גבולו וכי תבין נתיבות ביתו׃21 ידעת כי אז תולד ומספר ימיך רבים׃22 הבאת אל אצרות שׁלג ואצרות ברד תראה׃23 אשׁר חשׂכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה׃24 אי זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי ארץ׃25 מי פלג לשׁטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃26 להמטיר על ארץ לא אישׁ מדבר לא אדם׃27 להשׂביע שׁאה ומשׁאה ולהצמיח מצא דשׁא׃28 הישׁ למטר אב או מי הוליד אגלי טל׃29 מבטן מי יצא הקרח וכפר שׁמים מי ילדו׃30 כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו׃

Psalms 111:2

2 גדלים מעשׂי יהוה דרושׁים לכל חפציהם׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.