Bible verses about "retirement" | HOT

Nehemiah 5:19

19 זכרה לי אלהי לטובה כל אשׁר עשׂיתי על העם הזה׃

Psalms 37:25

25 נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקשׁ לחם׃

Psalms 90:16-17

16 יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם׃17 ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשׂה ידינו כוננה עלינו ומעשׂה ידינו כוננהו׃

Ecclesiastes 3:1-10

1 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השׁמים׃2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע׃3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות׃4 עת לבכות ועת לשׂחוק עת ספוד ועת רקוד׃5 עת להשׁליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק׃6 עת לבקשׁ ועת לאבד עת לשׁמור ועת להשׁליך׃7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשׁות ועת לדבר׃8 עת לאהב ועת לשׂנא עת מלחמה ועת שׁלום׃9 מה יתרון העושׂה באשׁר הוא עמל׃10 ראיתי את הענין אשׁר נתן אלהים לבני האדם לענות׃

Psalms 92:12-14

12 (92:13) צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישׂגה׃13 (92:14) שׁתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו׃14 (92:15) עוד ינובון בשׂיבה דשׁנים ורעננים יהיו׃

Proverbs 13:22

22 טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃

Numbers 8:23-26

23 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃24 זאת אשׁר ללוים מבן חמשׁ ועשׂרים שׁנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד׃25 ומבן חמשׁים שׁנה ישׁוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד׃26 ושׁרת את אחיו באהל מועד לשׁמר משׁמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשׂה ללוים במשׁמרתם׃

Jeremiah 29:11

11 כי אנכי ידעתי את המחשׁבת אשׁר אנכי חשׁב עליכם נאם יהוה מחשׁבות שׁלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.