Bible verses about "punctuality" | HOT

Ecclesiastes 7:1

1 טוב שׁם משׁמן טוב ויום המות מיום הולדו׃

Proverbs 20:4

4 מחרף עצל לא יחרשׁ ישׁאל בקציר ואין׃

Ecclesiastes 3:1-11

1 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השׁמים׃2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע׃3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות׃4 עת לבכות ועת לשׂחוק עת ספוד ועת רקוד׃5 עת להשׁליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק׃6 עת לבקשׁ ועת לאבד עת לשׁמור ועת להשׁליך׃7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשׁות ועת לדבר׃8 עת לאהב ועת לשׂנא עת מלחמה ועת שׁלום׃9 מה יתרון העושׂה באשׁר הוא עמל׃10 ראיתי את הענין אשׁר נתן אלהים לבני האדם לענות׃11 את הכל עשׂה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשׁר לא ימצא האדם את המעשׂה אשׁר עשׂה האלהים מראשׁ ועד סוף׃

Proverbs 12:27

27 לא יחרך רמיה צידו והון אדם יקר חרוץ׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.