Bible verses about "pagans" | HOT

Deuteronomy 12:1-32

1 אלה החקים והמשׁפטים אשׁר תשׁמרון לעשׂות בארץ אשׁר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשׁתה כל הימים אשׁר אתם חיים על האדמה׃2 אבד תאבדון את כל המקמות אשׁר עבדו שׁם הגוים אשׁר אתם ירשׁים אתם את אלהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן׃3 ונתצתם את מזבחתם ושׁברתם את מצבתם ואשׁריהם תשׂרפון באשׁ ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שׁמם מן המקום ההוא׃4 לא תעשׂון כן ליהוה אלהיכם׃5 כי אם אל המקום אשׁר יבחר יהוה אלהיכם מכל שׁבטיכם לשׂום את שׁמו שׁם לשׁכנו תדרשׁו ובאת שׁמה׃6 והבאתם שׁמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשׂרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם׃7 ואכלתם שׁם לפני יהוה אלהיכם ושׂמחתם בכל משׁלח ידכם אתם ובתיכם אשׁר ברכך יהוה אלהיך׃8 לא תעשׂון ככל אשׁר אנחנו עשׂים פה היום אישׁ כל הישׁר בעיניו׃9 כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשׁר יהוה אלהיך נתן׃10 ועברתם את הירדן וישׁבתם בארץ אשׁר יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל איביכם מסביב וישׁבתם בטח׃11 והיה המקום אשׁר יבחר יהוה אלהיכם בו לשׁכן שׁמו שׁם שׁמה תביאו את כל אשׁר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשׂרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשׁר תדרו ליהוה׃12 ושׂמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשׁר בשׁעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם׃13 השׁמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשׁר תראה׃14 כי אם במקום אשׁר יבחר יהוה באחד שׁבטיך שׁם תעלה עלתיך ושׁם תעשׂה כל אשׁר אנכי מצוך׃15 רק בכל אות נפשׁך תזבח ואכלת בשׂר כברכת יהוה אלהיך אשׁר נתן לך בכל שׁעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל׃16 רק הדם לא תאכלו על הארץ תשׁפכנו כמים׃17 לא תוכל לאכל בשׁעריך מעשׂר דגנך ותירשׁך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל נדריך אשׁר תדר ונדבתיך ותרומת ידך׃18 כי אם לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשׁר יבחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשׁר בשׁעריך ושׂמחת לפני יהוה אלהיך בכל משׁלח ידך׃19 השׁמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך׃20 כי ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשׁר דבר לך ואמרת אכלה בשׂר כי תאוה נפשׁך לאכל בשׂר בכל אות נפשׁך תאכל בשׂר׃21 כי ירחק ממך המקום אשׁר יבחר יהוה אלהיך לשׂום שׁמו שׁם וזבחת מבקרך ומצאנך אשׁר נתן יהוה לך כאשׁר צויתך ואכלת בשׁעריך בכל אות נפשׁך׃22 אך כאשׁר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו׃23 רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפשׁ ולא תאכל הנפשׁ עם הבשׂר׃24 לא תאכלנו על הארץ תשׁפכנו כמים׃25 לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשׂה הישׁר בעיני יהוה׃26 רק קדשׁיך אשׁר יהיו לך ונדריך תשׂא ובאת אל המקום אשׁר יבחר יהוה׃27 ועשׂית עלתיך הבשׂר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישׁפך על מזבח יהוה אלהיך והבשׂר תאכל׃28 שׁמר ושׁמעת את כל הדברים האלה אשׁר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשׂה הטוב והישׁר בעיני יהוה אלהיך׃29 כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁת אותם מפניך וירשׁת אתם וישׁבת בארצם׃30 השׁמר לך פן תנקשׁ אחריהם אחרי השׁמדם מפניך ופן תדרשׁ לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשׂה כן גם אני׃31 לא תעשׂה כן ליהוה אלהיך כי כל תועבת יהוה אשׁר שׂנא עשׂו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישׂרפו באשׁ לאלהיהם׃32 (13:1) את כל הדבר אשׁר אנכי מצוה אתכם אתו תשׁמרו לעשׂות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו׃

Leviticus 18:19-23

19 ואל אשׁה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה׃20 ואל אשׁת עמיתך לא תתן שׁכבתך לזרע לטמאה׃21 ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שׁם אלהיך אני יהוה׃22 ואת זכר לא תשׁכב משׁכבי אשׁה תועבה הוא׃23 ובכל בהמה לא תתן שׁכבתך לטמאה בה ואשׁה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃

2 Kings 23:7

7 ויתץ את בתי הקדשׁים אשׁר בבית יהוה אשׁר הנשׁים ארגות שׁם בתים לאשׁרה׃

Jeremiah 10:1-5

1 שׁמעו את הדבר אשׁר דבר יהוה עליכם בית ישׂראל׃2 כה אמר יהוה אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השׁמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה׃3 כי חקות העמים הבל הוא כי עץ מיער כרתו מעשׂה ידי חרשׁ במעצד׃4 בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק׃5 כתמר מקשׁה המה ולא ידברו נשׂוא ינשׂוא כי לא יצעדו אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם׃

Leviticus 26:1-46

1 לא תעשׂו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משׂכית לא תתנו בארצכם להשׁתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם׃2 את שׁבתתי תשׁמרו ומקדשׁי תיראו אני יהוה׃3 אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשׁמרו ועשׂיתם אתם׃4 ונתתי גשׁמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השׂדה יתן פריו׃5 והשׂיג לכם דישׁ את בציר ובציר ישׂיג את זרע ואכלתם לחמכם לשׂבע וישׁבתם לבטח בארצכם׃6 ונתתי שׁלום בארץ ושׁכבתם ואין מחריד והשׁבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם׃7 ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב׃8 ורדפו מכם חמשׁה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב׃9 ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם׃10 ואכלתם ישׁן נושׁן וישׁן מפני חדשׁ תוציאו׃11 ונתתי משׁכני בתוככם ולא תגעל נפשׁי אתכם׃12 והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם׃13 אני יהוה אלהיכם אשׁר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשׁבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות׃14 ואם לא תשׁמעו לי ולא תעשׂו את כל המצות האלה׃15 ואם בחקתי תמאסו ואם את משׁפטי תגעל נפשׁכם לבלתי עשׂות את כל מצותי להפרכם את בריתי׃16 אף אני אעשׂה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השׁחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפשׁ וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם׃17 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שׂנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם׃18 ואם עד אלה לא תשׁמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שׁבע על חטאתיכם׃19 ושׁברתי את גאון עזכם ונתתי את שׁמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשׁה׃20 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו׃21 ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשׁמע לי ויספתי עליכם מכה שׁבע כחטאתיכם׃22 והשׁלחתי בכם את חית השׂדה ושׁכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשׁמו דרכיכם׃23 ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי׃24 והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שׁבע על חטאתיכם׃25 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושׁלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב׃26 בשׁברי לכם מטה לחם ואפו עשׂר נשׁים לחמכם בתנור אחד והשׁיבו לחמכם במשׁקל ואכלתם ולא תשׂבעו׃27 ואם בזאת לא תשׁמעו לי והלכתם עמי בקרי׃28 והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שׁבע על חטאתיכם׃29 ואכלתם בשׂר בניכם ובשׂר בנתיכם תאכלו׃30 והשׁמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשׁי אתכם׃31 ונתתי את עריכם חרבה והשׁמותי את מקדשׁיכם ולא אריח בריח ניחחכם׃32 והשׁמתי אני את הארץ ושׁממו עליה איביכם הישׁבים׃33 ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שׁממה ועריכם יהיו חרבה׃34 אז תרצה הארץ את שׁבתתיה כל ימי השׁמה ואתם בארץ איביכם אז תשׁבת הארץ והרצת את שׁבתתיה׃35 כל ימי השׁמה תשׁבת את אשׁר לא שׁבתה בשׁבתתיכם בשׁבתכם עליה׃36 והנשׁארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף׃37 וכשׁלו אישׁ באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם׃38 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם׃39 והנשׁארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו׃40 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשׁר מעלו בי ואף אשׁר הלכו עמי בקרי׃41 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם׃42 וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר׃43 והארץ תעזב מהם ותרץ את שׁבתתיה בהשׁמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשׁפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשׁם׃44 ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם׃45 וזכרתי להם ברית ראשׁנים אשׁר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה׃46 אלה החקים והמשׁפטים והתורת אשׁר נתן יהוה בינו ובין בני ישׂראל בהר סיני ביד משׁה׃

Ezekiel 13:18

18 ואמרת כה אמר אדני יהוה הוי למתפרות כסתות על כל אצילי ידי ועשׂות המספחות על ראשׁ כל קומה לצודד נפשׁות הנפשׁות תצודדנה לעמי ונפשׁות לכנה תחיינה׃

Deuteronomy 18:9-12

9 כי אתה בא אל הארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשׂות כתועבת הגוים ההם׃10 לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באשׁ קסם קסמים מעונן ומנחשׁ ומכשׁף׃11 וחבר חבר ושׁאל אוב וידעני ודרשׁ אל המתים׃12 כי תועבת יהוה כל עשׂה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מורישׁ אותם מפניך׃

Exodus 20:1-26

1 וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר׃2 אנכי יהוה אלהיך אשׁר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃3 לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃4 לא תעשׂה לך פסל וכל תמונה אשׁר בשׁמים ממעל ואשׁר בארץ מתחת ואשׁר במים מתחת לארץ׃5 לא תשׁתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שׁלשׁים ועל רבעים לשׂנאי׃6 ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותי׃7 לא תשׂא את שׁם יהוה אלהיך לשׁוא כי לא ינקה יהוה את אשׁר ישׂא את שׁמו לשׁוא׃8 זכור את יום השׁבת לקדשׁו׃9 שׁשׁת ימים תעבד ועשׂית כל מלאכתך׃10 ויום השׁביעי שׁבת ליהוה אלהיך לא תעשׂה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשׁר בשׁעריך׃11 כי שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את השׁמים ואת הארץ את הים ואת כל אשׁר בם וינח ביום השׁביעי על כן ברך יהוה את יום השׁבת ויקדשׁהו׃12 כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן׃13 לא תרצח׃14 לא תנאף׃15 לא תגנב׃16 לא תענה ברעך עד שׁקר׃17 לא תחמד בית רעך לא תחמד אשׁת רעך ועבדו ואמתו ושׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃18 וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השׁפר ואת ההר עשׁן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃19 ויאמרו אל משׁה דבר אתה עמנו ונשׁמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות׃20 ויאמר משׁה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו׃21 ויעמד העם מרחק ומשׁה נגשׁ אל הערפל אשׁר שׁם האלהים׃22 ויאמר יהוה אל משׁה כה תאמר אל בני ישׂראל אתם ראיתם כי מן השׁמים דברתי עמכם׃23 לא תעשׂון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשׂו׃24 מזבח אדמה תעשׂה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שׁלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשׁר אזכיר את שׁמי אבוא אליך וברכתיך׃25 ואם מזבח אבנים תעשׂה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃26 ולא תעלה במעלת על מזבחי אשׁר לא תגלה ערותך עליו׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.