Bible verses about "outer space" | HOT

Genesis 1:14-19

14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על הארץ ויהי כן׃16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על הארץ׃18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי טוב׃19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי׃

Genesis 1:1-31

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך׃5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃7 ויעשׂ אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי כן׃8 ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי ערב ויהי בקר יום שׁני׃9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השׁמים אל מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי כן׃10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃13 ויהי ערב ויהי בקר יום שׁלישׁי׃14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על הארץ ויהי כן׃16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על הארץ׃18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי טוב׃19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי׃20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השׁמים׃21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישׁי׃24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשׂב זרע זרע אשׁר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשׁר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השׁמים ולכל רומשׂ על הארץ אשׁר בו נפשׁ חיה את כל ירק עשׂב לאכלה ויהי כן׃31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Genesis 1:2-3

2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃

Job 26:7

7 נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃

Isaiah 40:22

22 הישׁב על חוג הארץ וישׁביה כחגבים הנוטה כדק שׁמים וימתחם כאהל לשׁבת׃

Genesis 1:16

16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃

Psalms 8:3

3 (8:4) כי אראה שׁמיך מעשׂי אצבעתיך ירח וכוכבים אשׁר כוננתה׃

Psalms 19:1-6

1 למנצח מזמור לדוד׃ (19:2) השׁמים מספרים כבוד אל ומעשׂה ידיו מגיד הרקיע׃2 (19:3) יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת׃3 (19:4) אין אמר ואין דברים בלי נשׁמע קולם׃4 (19:5) בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשׁמשׁ שׂם אהל׃5 (19:6) והוא כחתן יצא מחפתו ישׂישׂ כגבור לרוץ ארח׃6 (19:7) מקצה השׁמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו׃

Psalms 104:1-35

1 ברכי נפשׁי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשׁת׃2 עטה אור כשׂלמה נוטה שׁמים כיריעה׃3 המקרה במים עליותיו השׂם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃4 עשׂה מלאכיו רוחות משׁרתיו אשׁ להט׃5 יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃6 תהום כלבושׁ כסיתו על הרים יעמדו מים׃7 מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃8 יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם׃9 גבול שׂמת בל יעברון בל ישׁובון לכסות הארץ׃10 המשׁלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון׃11 ישׁקו כל חיתו שׂדי ישׁברו פראים צמאם׃12 עליהם עוף השׁמים ישׁכון מבין עפאים יתנו קול׃13 משׁקה הרים מעליותיו מפרי מעשׂיך תשׂבע הארץ׃14 מצמיח חציר לבהמה ועשׂב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃15 ויין ישׂמח לבב אנושׁ להצהיל פנים משׁמן ולחם לבב אנושׁ יסעד׃16 ישׂבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשׁר נטע׃17 אשׁר שׁם צפרים יקננו חסידה ברושׁים ביתה׃18 הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשׁפנים׃19 עשׂה ירח למועדים שׁמשׁ ידע מבואו׃20 תשׁת חשׁך ויהי לילה בו תרמשׂ כל חיתו יער׃21 הכפירים שׁאגים לטרף ולבקשׁ מאל אכלם׃22 תזרח השׁמשׁ יאספון ואל מעונתם ירבצון׃23 יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב׃24 מה רבו מעשׂיך יהוה כלם בחכמה עשׂית מלאה הארץ קנינך׃25 זה הים גדול ורחב ידים שׁם רמשׂ ואין מספר חיות קטנות עם גדלות׃26 שׁם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשׂחק׃27 כלם אליך ישׂברון לתת אכלם בעתו׃28 תתן להם ילקטון תפתח ידך ישׂבעון טוב׃29 תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישׁובון׃30 תשׁלח רוחך יבראון ותחדשׁ פני אדמה׃31 יהי כבוד יהוה לעולם ישׂמח יהוה במעשׂיו׃32 המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשׁנו׃33 אשׁירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃34 יערב עליו שׂיחי אנכי אשׂמח ביהוה׃35 יתמו חטאים מן הארץ ורשׁעים עוד אינם ברכי נפשׁי את יהוה הללו יה׃

Psalms 147:4

4 מונה מספר לכוכבים לכלם שׁמות יקרא׃

Psalms 19:1

1 למנצח מזמור לדוד׃ (19:2) השׁמים מספרים כבוד אל ומעשׂה ידיו מגיד הרקיע׃

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Isaiah 40:26

26 שׂאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשׁם יקרא מרב אונים ואמיץ כח אישׁ לא נעדר׃

Psalms 8:3-4

3 (8:4) כי אראה שׁמיך מעשׂי אצבעתיך ירח וכוכבים אשׁר כוננתה׃4 (8:5) מה אנושׁ כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.