Bible verses about "mountains" | HOT

Isaiah 40:4

4 כל גיא ינשׂא וכל הר וגבעה ישׁפלו והיה העקב למישׁור והרכסים לבקעה׃

Isaiah 55:12

12 כי בשׂמחה תצאו ובשׁלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השׂדה ימחאו כף׃

Zechariah 4:7

7 מי אתה הר הגדול לפני זרבבל למישׁר והוציא את האבן הראשׁה תשׁאות חן חן׃

Psalms 121:1

1 שׁיר למעלות אשׂא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃

Isaiah 52:7

7 מה נאוו על ההרים רגלי מבשׂר משׁמיע שׁלום מבשׂר טוב משׁמיע ישׁועה אמר לציון מלך אלהיך׃

Psalms 104:5-9

5 יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃6 תהום כלבושׁ כסיתו על הרים יעמדו מים׃7 מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃8 יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם׃9 גבול שׂמת בל יעברון בל ישׁובון לכסות הארץ׃

Psalms 97:5

5 הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ׃

Isaiah 54:10

10 כי ההרים ימושׁו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימושׁ וברית שׁלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה׃

Psalms 95:4-5

4 אשׁר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים׃5 אשׁר לו הים והוא עשׂהו ויבשׁת ידיו יצרו׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.