Bible verses about "morning prayer" | HOT

Job 1:1-22

1 אישׁ היה בארץ עוץ איוב שׁמו והיה האישׁ ההוא תם וישׁר וירא אלהים וסר מרע׃2 ויולדו לו שׁבעה בנים ושׁלושׁ בנות׃3 ויהי מקנהו שׁבעת אלפי צאן ושׁלשׁת אלפי גמלים וחמשׁ מאות צמד בקר וחמשׁ מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האישׁ ההוא גדול מכל בני קדם׃4 והלכו בניו ועשׂו משׁתה בית אישׁ יומו ושׁלחו וקראו לשׁלשׁת אחיתיהם לאכל ולשׁתות עמהם׃5 ויהי כי הקיפו ימי המשׁתה וישׁלח איוב ויקדשׁם והשׁכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשׂה איוב כל הימים׃6 ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השׂטן בתוכם׃7 ויאמר יהוה אל השׂטן מאין תבא ויען השׂטן את יהוה ויאמר משׁוט בארץ ומהתהלך׃8 ויאמר יהוה אל השׂטן השׂמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ אישׁ תם וישׁר ירא אלהים וסר מרע׃9 ויען השׂטן את יהוה ויאמר החנם ירא איוב אלהים׃10 הלא את שׂכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשׁר לו מסביב מעשׂה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ׃11 ואולם שׁלח נא ידך וגע בכל אשׁר לו אם לא על פניך יברכך׃12 ויאמר יהוה אל השׂטן הנה כל אשׁר לו בידך רק אליו אל תשׁלח ידך ויצא השׂטן מעם פני יהוה׃13 ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושׁתים יין בבית אחיהם הבכור׃14 ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חרשׁות והאתנות רעות על ידיהם׃15 ותפל שׁבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד׃16 עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אשׁ אלהים נפלה מן השׁמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק אני לבדי להגיד׃17 עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשׂדים שׂמו שׁלשׁה ראשׁים ויפשׁטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד׃18 עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושׁתים יין בבית אחיהם הבכור׃19 והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד׃20 ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשׁו ויפל ארצה וישׁתחו׃21 ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשׁוב שׁמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שׁם יהוה מברך׃22 בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלהים׃

Psalms 5:1-12

1 למנצח אל הנחילות מזמור לדוד׃ (5:2) אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי׃2 (5:3) הקשׁיבה לקול שׁועי מלכי ואלהי כי אליך אתפלל׃3 (5:4) יהוה בקר תשׁמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃4 (5:5) כי לא אל חפץ רשׁע אתה לא יגרך רע׃5 (5:6) לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שׂנאת כל פעלי און׃6 (5:7) תאבד דברי כזב אישׁ דמים ומרמה יתעב יהוה׃7 (5:8) ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשׁתחוה אל היכל קדשׁך ביראתך׃8 (5:9) יהוה נחני בצדקתך למען שׁוררי הושׁר לפני דרכך׃9 (5:10) כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשׁונם יחליקון׃10 (5:11) האשׁימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשׁעיהם הדיחמו כי מרו׃11 (5:12) וישׂמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שׁמך׃12 (5:13) כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃

Psalms 5:7

7 (5:8) ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשׁתחוה אל היכל קדשׁך ביראתך׃

Psalms 51:1-19

1 למנצח מזמור לדוד׃ (51:2) בבוא אליו נתן הנביא כאשׁר בא אל בת\'ceשׁבע׃ (51:3) חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשׁעי׃2 (51:4) הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׃3 (51:5) כי פשׁעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד׃4 (51:6) לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשׂיתי למען תצדק בדברך תזכה בשׁפטך׃5 (51:7) הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃6 (51:8) הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני׃7 (51:9) תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשׁלג אלבין׃8 (51:10) תשׁמיעני שׂשׂון ושׂמחה תגלנה עצמות דכית׃9 (51:11) הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃10 (51:12) לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדשׁ בקרבי׃11 (51:13) אל תשׁליכני מלפניך ורוח קדשׁך אל תקח ממני׃12 (51:14) השׁיבה לי שׂשׂון ישׁעך ורוח נדיבה תסמכני׃13 (51:15) אלמדה פשׁעים דרכיך וחטאים אליך ישׁובו׃14 (51:16) הצילני מדמים אלהים אלהי תשׁועתי תרנן לשׁוני צדקתך׃15 (51:17) אדני שׂפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃16 (51:18) כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה׃17 (51:19) זבחי אלהים רוח נשׁברה לב נשׁבר ונדכה אלהים לא תבזה׃18 (51:20) היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושׁלם׃19 (51:21) אז תחפץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך פרים׃

Psalms 104:30

30 תשׁלח רוחך יבראון ותחדשׁ פני אדמה׃

Genesis 1:1-31

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך׃5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃7 ויעשׂ אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי כן׃8 ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי ערב ויהי בקר יום שׁני׃9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השׁמים אל מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי כן׃10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃13 ויהי ערב ויהי בקר יום שׁלישׁי׃14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על הארץ ויהי כן׃16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על הארץ׃18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי טוב׃19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי׃20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השׁמים׃21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישׁי׃24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשׂב זרע זרע אשׁר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשׁר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השׁמים ולכל רומשׂ על הארץ אשׁר בו נפשׁ חיה את כל ירק עשׂב לאכלה ויהי כן׃31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Job 38:12

12 המימיך צוית בקר ידעתה שׁחר מקמו׃

Psalms 19:14

14 (19:15) יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃

Psalms 57:8

8 (57:9) עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שׁחר׃

Psalms 91:5-7

5 לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃6 מדבר באפל יהלך מקטב ישׁוד צהרים׃7 יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגשׁ׃

Proverbs 8:17

17 אני אהביה אהב ומשׁחרי ימצאנני׃

Psalms 119:105

105 נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

Psalms 63:1-11

1 מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה׃ (63:2) אלהים אלי אתה אשׁחרך צמאה לך נפשׁי כמה לך בשׂרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃2 (63:3) כן בקדשׁ חזיתיך לראות עזך וכבודך׃3 (63:4) כי טוב חסדך מחיים שׂפתי ישׁבחונך׃4 (63:5) כן אברכך בחיי בשׁמך אשׂא כפי׃5 (63:6) כמו חלב ודשׁן תשׂבע נפשׁי ושׂפתי רננות יהלל פי׃6 (63:7) אם זכרתיך על יצועי באשׁמרות אהגה׃7 (63:8) כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃8 (63:9) דבקה נפשׁי אחריך בי תמכה ימינך׃9 (63:10) והמה לשׁואה יבקשׁו נפשׁי יבאו בתחתיות הארץ׃10 (63:11) יגירהו על ידי חרב מנת שׁעלים יהיו׃11 (63:12) והמלך ישׂמח באלהים יתהלל כל הנשׁבע בו כי יסכר פי דוברי שׁקר׃

Psalms 5:3

3 (5:4) יהוה בקר תשׁמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃

Psalms 90:14

14 שׂבענו בבקר חסדך ונרננה ונשׂמחה בכל ימינו׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.