Bible verses about "homesickness" | HOT

Psalms 119:54

54 זמרות היו לי חקיך בבית מגורי׃

Psalms 23:1-6

1 מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃2 בנאות דשׁא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃3 נפשׁי ישׁובב ינחני במעגלי צדק למען שׁמו׃4 גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שׁבטך ומשׁענתך המה ינחמני׃5 תערך לפני שׁלחן נגד צררי דשׁנת בשׁמן ראשׁי כוסי רויה׃6 אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושׁבתי בבית יהוה לארך ימים׃

Psalms 121:1-8

1 שׁיר למעלות אשׂא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃2 עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ׃3 אל יתן למוט רגלך אל ינום שׁמרך׃4 הנה לא ינום ולא יישׁן שׁומר ישׂראל׃5 יהוה שׁמרך יהוה צלך על יד ימינך׃6 יומם השׁמשׁ לא יככה וירח בלילה׃7 יהוה ישׁמרך מכל רע ישׁמר את נפשׁך׃8 יהוה ישׁמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

Isaiah 66:13

13 כאישׁ אשׁר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושׁלם תנחמו׃

Lamentations 3:22-24

22 חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃23 חדשׁים לבקרים רבה אמונתך׃24 חלקי יהוה אמרה נפשׁי על כן אוחיל׃

Ecclesiastes 3:1-22

1 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השׁמים׃2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע׃3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות׃4 עת לבכות ועת לשׂחוק עת ספוד ועת רקוד׃5 עת להשׁליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק׃6 עת לבקשׁ ועת לאבד עת לשׁמור ועת להשׁליך׃7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשׁות ועת לדבר׃8 עת לאהב ועת לשׂנא עת מלחמה ועת שׁלום׃9 מה יתרון העושׂה באשׁר הוא עמל׃10 ראיתי את הענין אשׁר נתן אלהים לבני האדם לענות׃11 את הכל עשׂה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשׁר לא ימצא האדם את המעשׂה אשׁר עשׂה האלהים מראשׁ ועד סוף׃12 ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשׂמוח ולעשׂות טוב בחייו׃13 וגם כל האדם שׁיאכל ושׁתה וראה טוב בכל עמלו מתת אלהים היא׃14 ידעתי כי כל אשׁר יעשׂה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשׂה שׁיראו מלפניו׃15 מה שׁהיה כבר הוא ואשׁר להיות כבר היה והאלהים יבקשׁ את נרדף׃16 ועוד ראיתי תחת השׁמשׁ מקום המשׁפט שׁמה הרשׁע ומקום הצדק שׁמה הרשׁע׃17 אמרתי אני בלבי את הצדיק ואת הרשׁע ישׁפט האלהים כי עת לכל חפץ ועל כל המעשׂה שׁם׃18 אמרתי אני בלבי על דברת בני האדם לברם האלהים ולראות שׁהם בהמה המה להם׃19 כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל׃20 הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שׁב אל העפר׃21 מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ׃22 וראיתי כי אין טוב מאשׁר ישׂמח האדם במעשׂיו כי הוא חלקו כי מי יביאנו לראות במה שׁיהיה אחריו׃

Isaiah 26:3-4

3 יצר סמוך תצר שׁלום שׁלום כי בך בטוח׃4 בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.