Bible verses about "heartbreak" | HOT

2 Chronicles 7:14

14 ויכנעו עמי אשׁר נקרא שׁמי עליהם ויתפללו ויבקשׁו פני וישׁבו מדרכיהם הרעים ואני אשׁמע מן השׁמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם׃

Proverbs 13:12-14

12 תוחלת ממשׁכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׃13 בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישׁלם׃14 תורת חכם מקור חיים לסור ממקשׁי מות׃

Psalms 39:12

12 (39:13) שׁמעה תפלתי יהוה ושׁועתי האזינה אל דמעתי אל תחרשׁ כי גר אנכי עמך תושׁב ככל אבותי׃

Psalms 55:22

22 (55:23) השׁלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

Psalms 86:1-17

1 תפלה לדוד הטה יהוה אזנך ענני כי עני ואביון אני׃2 שׁמרה נפשׁי כי חסיד אני הושׁע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך׃3 חנני אדני כי אליך אקרא כל היום׃4 שׂמח נפשׁ עבדך כי אליך אדני נפשׁי אשׂא׃5 כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך׃6 האזינה יהוה תפלתי והקשׁיבה בקול תחנונותי׃7 ביום צרתי אקראך כי תענני׃8 אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשׂיך׃9 כל גוים אשׁר עשׂית יבואו וישׁתחוו לפניך אדני ויכבדו לשׁמך׃10 כי גדול אתה ועשׂה נפלאות אתה אלהים לבדך׃11 הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שׁמך׃12 אודך אדני אלהי בכל לבבי ואכבדה שׁמך לעולם׃13 כי חסדך גדול עלי והצלת נפשׁי משׁאול תחתיה׃14 אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשׁו נפשׁי ולא שׂמוך לנגדם׃15 ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃16 פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושׁיעה לבן אמתך׃17 עשׂה עמי אות לטובה ויראו שׂנאי ויבשׁו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃

Proverbs 3:5

5 בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשׁען׃

Proverbs 12:25

25 דאגה בלב אישׁ ישׁחנה ודבר טוב ישׂמחנה׃

Proverbs 14:13-14

13 גם בשׂחוק יכאב לב ואחריתה שׂמחה תוגה׃14 מדרכיו ישׂבע סוג לב ומעליו אישׁ טוב׃

Psalms 34:18-20

18 (34:19) קרוב יהוה לנשׁברי לב ואת דכאי רוח יושׁיע׃19 (34:20) רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃20 (34:21) שׁמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשׁברה׃

Psalms 147:3

3 הרפא לשׁבורי לב ומחבשׁ לעצבותם׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.