Bible verses about "grief" | HOT

Psalms 56:8

8 (56:9) נדי ספרתה אתה שׂימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃

Ecclesiastes 3:1-17

1 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השׁמים׃2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע׃3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות׃4 עת לבכות ועת לשׂחוק עת ספוד ועת רקוד׃5 עת להשׁליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק׃6 עת לבקשׁ ועת לאבד עת לשׁמור ועת להשׁליך׃7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשׁות ועת לדבר׃8 עת לאהב ועת לשׂנא עת מלחמה ועת שׁלום׃9 מה יתרון העושׂה באשׁר הוא עמל׃10 ראיתי את הענין אשׁר נתן אלהים לבני האדם לענות׃11 את הכל עשׂה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשׁר לא ימצא האדם את המעשׂה אשׁר עשׂה האלהים מראשׁ ועד סוף׃12 ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשׂמוח ולעשׂות טוב בחייו׃13 וגם כל האדם שׁיאכל ושׁתה וראה טוב בכל עמלו מתת אלהים היא׃14 ידעתי כי כל אשׁר יעשׂה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשׂה שׁיראו מלפניו׃15 מה שׁהיה כבר הוא ואשׁר להיות כבר היה והאלהים יבקשׁ את נרדף׃16 ועוד ראיתי תחת השׁמשׁ מקום המשׁפט שׁמה הרשׁע ומקום הצדק שׁמה הרשׁע׃17 אמרתי אני בלבי את הצדיק ואת הרשׁע ישׁפט האלהים כי עת לכל חפץ ועל כל המעשׂה שׁם׃

Psalms 147:3

3 הרפא לשׁבורי לב ומחבשׁ לעצבותם׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.