Bible verses about "genocide" | HOT

Exodus 32:27-28

27 ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישׂראל שׂימו אישׁ חרבו על ירכו עברו ושׁובו משׁער לשׁער במחנה והרגו אישׁ את אחיו ואישׁ את רעהו ואישׁ את קרבו׃28 ויעשׂו בני לוי כדבר משׁה ויפל מן העם ביום ההוא כשׁלשׁת אלפי אישׁ׃

Exodus 34:11-14

11 שׁמר לך את אשׁר אנכי מצוך היום הנני גרשׁ מפניך את האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי׃12 השׁמר לך פן תכרת ברית ליושׁב הארץ אשׁר אתה בא עליה פן יהיה למוקשׁ בקרבך׃13 כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשׁברון ואת אשׁריו תכרתון׃14 כי לא תשׁתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שׁמו אל קנא הוא׃

Leviticus 26:7-9

7 ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב׃8 ורדפו מכם חמשׁה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב׃9 ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם׃

Deuteronomy 2:19-23

19 וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשׁה כי לבני לוט נתתיה ירשׁה׃20 ארץ רפאים תחשׁב אף הוא רפאים ישׁבו בה לפנים והעמנים יקראו להם \'e6\'ee\'e6\'ee\'e9\'ed\'d321 עם גדול ורב ורם כענקים וישׁמידם יהוה מפניהם ויירשׁם וישׁבו תחתם׃22 כאשׁר עשׂה לבני עשׂו הישׁבים בשׂעיר אשׁר השׁמיד את החרי מפניהם ויירשׁם וישׁבו תחתם עד היום הזה׃23 והעוים הישׁבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השׁמידם וישׁבו תחתם׃

Deuteronomy 7:2

2 ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם׃

Deuteronomy 7:16

16 ואכלת את כל העמים אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לא תחוס עינך עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקשׁ הוא׃

Isaiah 14:21

21 הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל יקמו וירשׁו ארץ ומלאו פני תבל ערים׃

Jeremiah 50:21-22

21 על הארץ מרתים עלה עליה ואל יושׁבי פקוד חרב והחרם אחריהם נאם יהוה ועשׂה ככל אשׁר צויתיך׃22 קול מלחמה בארץ ושׁבר גדול׃

Deuteronomy 13:15

15 (13:16) הכה תכה את ישׁבי העיר ההוא לפי חרב החרם אתה ואת כל אשׁר בה ואת בהמתה לפי חרב׃

Judges 20:48

48 ואישׁ ישׂראל שׁבו אל בני בנימן ויכום לפי חרב מעיר מתם עד בהמה עד כל הנמצא גם כל הערים הנמצאות שׁלחו באשׁ׃

Isaiah 13:15-18

15 כל הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב׃16 ועלליהם ירטשׁו לעיניהם ישׁסו בתיהם ונשׁיהם תשׁגלנה׃17 הנני מעיר עליהם את מדי אשׁר כסף לא יחשׁבו וזהב לא יחפצו׃18 וקשׁתות נערים תרטשׁנה ופרי בטן לא ירחמו על בנים לא תחוס עינם׃

Deuteronomy 3:4-6

4 ונלכד את כל עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשׁר לא לקחנו מאתם שׁשׁים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשׁן׃5 כל אלה ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד׃6 ונחרם אותם כאשׁר עשׂינו לסיחן מלך חשׁבון החרם כל עיר מתם הנשׁים והטף׃

Deuteronomy 20:16-17

16 רק מערי העמים האלה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לא תחיה כל נשׁמה׃17 כי החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי כאשׁר צוך יהוה אלהיך׃

Joshua 10:40

40 ויכה יהושׁע את כל הארץ ההר והנגב והשׁפלה והאשׁדות ואת כל מלכיהם לא השׁאיר שׂריד ואת כל הנשׁמה החרים כאשׁר צוה יהוה אלהי ישׂראל׃

Hosea 13:16

16 (14:1) תאשׁם שׁמרון כי מרתה באלהיה בחרב יפלו עלליהם ירטשׁו והריותיו יבקעו׃

Deuteronomy 2:34

34 ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשׁים והטף לא השׁארנו שׂריד׃

Joshua 6:21

21 ויחרימו את כל אשׁר בעיר מאישׁ ועד אשׁה מנער ועד זקן ועד שׁור ושׂה וחמור לפי חרב׃

1 Samuel 15:2-3

2 כה אמר יהוה צבאות פקדתי את אשׁר עשׂה עמלק לישׂראל אשׁר שׂם לו בדרך בעלתו ממצרים׃3 עתה לך והכיתה את עמלק והחרמתם את כל אשׁר לו ולא תחמל עליו והמתה מאישׁ עד אשׁה מעלל ועד יונק משׁור ועד שׂה מגמל ועד חמור׃
Reformed Dating

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.