Bible verses about "genesis" | HOT

Genesis 20:1-18

1 ויסע משׁם אברהם ארצה הנגב וישׁב בין קדשׁ ובין שׁור ויגר בגרר׃2 ויאמר אברהם אל שׂרה אשׁתו אחתי הוא וישׁלח אבימלך מלך גרר ויקח את שׂרה׃3 ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האשׁה אשׁר לקחת והוא בעלת בעל׃4 ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג׃5 הלא הוא אמר לי אחתי הוא והיא גם הוא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקין כפי עשׂיתי זאת׃6 ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשׂית זאת ואחשׂך גם אנכי אותך מחטו לי על כן לא נתתיך לנגע אליה׃7 ועתה השׁב אשׁת האישׁ כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משׁיב דע כי מות תמות אתה וכל אשׁר׃8 וישׁכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באזניהם וייראו האנשׁים מאד׃9 ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשׂית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשׂים אשׁר לא יעשׂו עשׂית עמדי׃10 ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשׂית את הדבר הזה׃11 ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשׁתי׃12 וגם אמנה אחתי בת אבי הוא אך לא בת אמי ותהי לי לאשׁה׃13 ויהי כאשׁר התעו אתי אלהים מבית אבי ואמר לה זה חסדך אשׁר תעשׂי עמדי אל כל המקום אשׁר נבוא שׁמה אמרי לי אחי הוא׃14 ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושׁפחת ויתן לאברהם וישׁב לו את שׂרה אשׁתו׃15 ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שׁב׃16 ולשׂרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשׁר אתך ואת כל ונכחת׃17 ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשׁתו ואמהתיו וילדו׃18 כי עצר עצר יהוה בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שׂרה אשׁת אברהם׃

Genesis 10:1-32

1 ואלה תולדת בני נח שׁם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול׃2 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשׁך ותירס׃3 ובני גמר אשׁכנז וריפת ותגרמה׃4 ובני יון אלישׁה ותרשׁישׁ כתים ודדנים׃5 מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם אישׁ ללשׁנו למשׁפחתם בגויהם׃6 ובני חם כושׁ ומצרים ופוט וכנען׃7 ובני כושׁ סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שׁבא ודדן׃8 וכושׁ ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ׃9 הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה׃10 ותהי ראשׁית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שׁנער׃11 מן הארץ ההוא יצא אשׁור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח׃12 ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה׃13 ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים׃14 ואת פתרסים ואת כסלחים אשׁר יצאו משׁם פלשׁתים ואת כפתרים׃15 וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת׃16 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשׁי׃17 ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני׃18 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משׁפחות הכנעני׃19 ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשׁע׃20 אלה בני חם למשׁפחתם ללשׁנתם בארצתם בגויהם׃21 ולשׁם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול׃22 בני שׁם עילם ואשׁור וארפכשׁד ולוד וארם׃23 ובני ארם עוץ וחול וגתר ומשׁ׃24 וארפכשׁד ילד את שׁלח ושׁלח ילד את עבר׃25 ולעבר ילד שׁני בנים שׁם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושׁם אחיו יקטן׃26 ויקטן ילד את אלמודד ואת שׁלף ואת חצרמות ואת ירח׃27 ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה׃28 ואת עובל ואת אבימאל ואת שׁבא׃29 ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן׃30 ויהי מושׁבם ממשׁא באכה ספרה הר הקדם׃31 אלה בני שׁם למשׁפחתם ללשׁנתם בארצתם לגויהם׃32 אלה משׁפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול׃

Genesis 20:1

1 ויסע משׁם אברהם ארצה הנגב וישׁב בין קדשׁ ובין שׁור ויגר בגרר׃

Genesis 50:20

20 ואתם חשׁבתם עלי רעה אלהים חשׁבה לטבה למען עשׂה כיום הזה להחית עם רב׃

Genesis 4:7

7 הלוא אם תיטיב שׂאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשׁוקתו ואתה תמשׁל׃

Genesis 8:1-22

1 ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשׁר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישׁכו המים׃2 ויסכרו מעינת תהום וארבת השׁמים ויכלא הגשׁם מן השׁמים׃3 וישׁבו המים מעל הארץ הלוך ושׁוב ויחסרו המים מקצה חמשׁים ומאת יום׃4 ותנח התבה בחדשׁ השׁביעי בשׁבעה עשׂר יום לחדשׁ על הרי אררט׃5 והמים היו הלוך וחסור עד החדשׁ העשׂירי בעשׂירי באחד לחדשׁ נראו ראשׁי ההרים׃6 ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשׁר עשׂה׃7 וישׁלח את הערב ויצא יצוא ושׁוב עד יבשׁת המים מעל הארץ׃8 וישׁלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה׃9 ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשׁב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישׁלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה׃10 ויחל עוד שׁבעת ימים אחרים ויסף שׁלח את היונה מן התבה׃11 ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ׃12 וייחל עוד שׁבעת ימים אחרים וישׁלח את היונה ולא יספה שׁוב אליו עוד׃13 ויהי באחת ושׁשׁ מאות שׁנה בראשׁון באחד לחדשׁ חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה׃14 ובחדשׁ השׁני בשׁבעה ועשׂרים יום לחדשׁ יבשׁה הארץ׃15 וידבר אלהים אל נח לאמר׃16 צא מן התבה אתה ואשׁתך ובניך ונשׁי בניך אתך׃17 כל החיה אשׁר אתך מכל בשׂר בעוף ובבהמה ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ הוצא אתך ושׁרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ׃18 ויצא נח ובניו ואשׁתו ונשׁי בניו אתו׃19 כל החיה כל הרמשׂ וכל העוף כל רומשׂ על הארץ למשׁפחתיהם יצאו מן התבה׃20 ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עלת במזבח׃21 וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשׁר עשׂיתי׃22 עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישׁבתו׃

Genesis 48:1-22

1 ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה ויקח את שׁני בניו עמו את מנשׁה ואת אפרים׃2 ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישׂראל וישׁב על המטה׃3 ויאמר יעקב אל יוסף אל שׁדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי׃4 ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם׃5 ועתה שׁני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשׁה כראובן ושׁמעון יהיו׃6 ומולדתך אשׁר הולדת אחריהם לך יהיו על שׁם אחיהם יקראו בנחלתם׃7 ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ואקברה שׁם בדרך אפרת הוא בית לחם׃8 וירא ישׂראל את בני יוסף ויאמר מי אלה׃9 ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשׁר נתן לי אלהים בזה ויאמר קחם נא אלי ואברכם׃10 ועיני ישׂראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגשׁ אתם אליו וישׁק להם ויחבק׃11 ויאמר ישׂראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך׃12 ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישׁתחו לאפיו ארצה׃13 ויקח יוסף את שׁניהם את אפרים בימינו משׂמאל ישׂראל ואת מנשׁה בשׂמאלו מימין ישׂראל ויגשׁ אליו׃14 וישׁלח ישׂראל את ימינו וישׁת על ראשׁ אפרים והוא הצעיר ואת שׂמאלו על ראשׁ מנשׁה שׂכל את ידיו כי מנשׁה הבכור׃15 ויברך את יוסף ויאמר האלהים אשׁר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק האלהים הרעה אתי מעודי עד היום הזה׃16 המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שׁמי ושׁם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ׃17 וירא יוסף כי ישׁית אביו יד ימינו על ראשׁ אפרים וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראשׁ אפרים על ראשׁ מנשׁה׃18 ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שׂים ימינך על ראשׁו׃19 וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים׃20 ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישׂראל לאמר ישׂמך אלהים כאפרים וכמנשׁה וישׂם את אפרים לפני מנשׁה׃21 ויאמר ישׂראל אל יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשׁיב אתכם אל ארץ אבתיכם׃22 ואני נתתי לך שׁכם אחד על אחיך אשׁר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשׁתי׃

Genesis 1:26-28

26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃

Genesis 1:1-31

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך׃5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃7 ויעשׂ אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי כן׃8 ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי ערב ויהי בקר יום שׁני׃9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השׁמים אל מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי כן׃10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃13 ויהי ערב ויהי בקר יום שׁלישׁי׃14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על הארץ ויהי כן׃16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על הארץ׃18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי טוב׃19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי׃20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השׁמים׃21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישׁי׃24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשׂב זרע זרע אשׁר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשׁר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השׁמים ולכל רומשׂ על הארץ אשׁר בו נפשׁ חיה את כל ירק עשׂב לאכלה ויהי כן׃31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.