Bible verses about "evolution" | HOT

Genesis 1:26

26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃

Psalms 139:13-14

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשׂיך ונפשׁי ידעת מאד׃

Proverbs 21:30

30 אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃

Genesis 1:21

21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃

Isaiah 44:24-25

24 כה אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן אנכי יהוה עשׂה כל נטה שׁמים לבדי רקע הארץ מי אתי׃25 מפר אתות בדים וקסמים יהולל משׁיב חכמים אחור ודעתם ישׂכל׃

Genesis 2:7

7 וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשׁמת חיים ויהי האדם לנפשׁ חיה׃

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.