Bible verses about "encouragement" | HOT

Psalms 126:5

5 הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃

Jeremiah 29:11-14

11 כי אנכי ידעתי את המחשׁבת אשׁר אנכי חשׁב עליכם נאם יהוה מחשׁבות שׁלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃12 וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושׁמעתי אליכם׃13 ובקשׁתם אתי ומצאתם כי תדרשׁני בכל לבבכם׃14 ונמצאתי לכם נאם יהוה ושׁבתי את שׁביתכם וקבצתי אתכם מכל הגוים ומכל המקומות אשׁר הדחתי אתכם שׁם נאם יהוה והשׁבתי אתכם אל המקום אשׁר הגליתי אתכם משׁם׃

Psalms 55:22

22 (55:23) השׁלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

Jeremiah 29:11

11 כי אנכי ידעתי את המחשׁבת אשׁר אנכי חשׁב עליכם נאם יהוה מחשׁבות שׁלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Psalms 37:4

4 והתענג על יהוה ויתן לך משׁאלת לבך׃

Psalms 34:4

4 (34:5) דרשׁתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃

Psalms 28:7

7 יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשׁירי אהודנו׃

Psalms 121:1-8

1 שׁיר למעלות אשׂא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃2 עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ׃3 אל יתן למוט רגלך אל ינום שׁמרך׃4 הנה לא ינום ולא יישׁן שׁומר ישׂראל׃5 יהוה שׁמרך יהוה צלך על יד ימינך׃6 יומם השׁמשׁ לא יככה וירח בלילה׃7 יהוה ישׁמרך מכל רע ישׁמר את נפשׁך׃8 יהוה ישׁמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

Proverbs 30:5

5 כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים׃

Joshua 1:9

9 הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשׁר תלך׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.